Procedura : 2016/2921(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1086/2016

Teksty złożone :

B8-1086/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 06/10/2016 - 5.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0388

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 350kWORD 54k
3.10.2016
PE589.675v01-00
 
B8-1086/2016

złożony zgodnie z art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu


w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))


złożony przez: Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00 – 2016/2921(RSP))  
B8-1086/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji wykonawczej Komisji dotyczącej odnowienia zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (MON-ØØ81Ø-6) (D046170/00),

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1829/2003 z dnia 22 września 2003 r. w sprawie genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy(1), w szczególności jego art. 23 ust. 3,

–  uwzględniając art. 11 i 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 182/2011 z dnia 16 lutego 2011 r. ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję(2),

–   uwzględniając opinię naukową Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) z dnia 6 grudnia 2012 r., która aktualizuje wnioski wypływające z oceny ryzyka oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810(3),

–  uwzględniając opinię naukową przyjętą przez EFSA w dniu 6 grudnia 2012 r., która uzupełnia wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące uprawy odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 i MON 810(4),

–   uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt(5),

–   uwzględniając opinię naukową EFSA z dnia 9 marca 2016 r.(6) na temat rocznego sprawozdania przedsiębiorstwa Monsanto Europe S.A. w sprawie kontroli w kontekście ochrony środowiska po wprowadzeniu do obrotu, poświęconego uprawie w 2014 r. zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810,

–   uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie wprowadzenia do obrotu w celu uprawy, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/18/WE, kukurydzy (Zea mays L., linia 1507) zmodyfikowanej genetycznie w celu uzyskania odporności na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera(7),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności,

–  uwzględniając art. 106 ust. 2 i 3 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że w dniu 11 i 18 kwietnia 2007 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. przedstawiło Komisji, zgodnie z art. 11 i 23 rozporządzenia (WE) nr 1829/2003, trzy wnioski o odnowienie zezwolenia na istniejące środki spożywcze, składniki żywności i materiały paszowe produkowane z kukurydzy MON 810, zezwolenia na żywność zawierającą kukurydzę MON 810 lub składającą się z niej, a także zezwolenia na kukurydzę MON 810 w produktach składających się z niej lub zawierających ją, mających inne przeznaczenie niż żywność lub pasza, tak jak każdy inny rodzaj kukurydzy, w tym przeznaczonych do uprawy; mając na uwadze, że po dacie wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 o produktach tych powiadomiono Komisję, zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. a) i b) oraz art. 20 ust. 1 lit. b) tegoż rozporządzenia, a także ujęto je we wspólnotowym rejestrze genetycznie zmodyfikowanej żywności i paszy;

B.  mając na uwadze, że w dniu 9 marca 2016 r. przedsiębiorstwo Monsanto Europe S.A. wysłało do Komisji pismo z prośbą o oddzielne – w stosunku do reszty wniosku – rozpatrzenie części wniosku dotyczącej uprawy;

C.  mając na uwadze, że zmodyfikowana genetycznie kukurydza MON 810 w formie opisanej we wniosku wykazuje ekspresję na białko Cry1Ab uzyskiwane z Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki, które nadaje odporność na niektóre szkodniki z rzędu Lepidoptera, w tym na omacnicę prosowiankę (Ostrinia nubilalis) i Sesamia spp;

D.  mając na uwadze, że zezwolenia na wprowadzenie do obrotu w celu uprawy materiału siewnego zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 udzielono pierwotnie zgodnie z dyrektywą Rady 90/220/EWG(8) na mocy decyzji Komisji 98/294/WE(9); mając na uwadze, że w dniu 3 sierpnia 1998 r. Francja udzieliła zgody przedsiębiorstwu Monsanto Europe S.A. (dalej: Monsanto) na wprowadzenie do obrotu produktów z kukurydzy MON 810;

E.  mając na uwadze, że zgodnie z art. 26c ust. 2 dyrektywy 2001/18/WE uprawa zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 jest zabroniona na następujących obszarach: Walonia (Belgia); Bułgaria; Dania; Niemcy (z wyjątkiem do celów badawczych); Grecja; Francja; Chorwacja; Włochy; Cypr; Łotwa; Litwa; Luksemburg; Węgry; Malta; Holandia; Austria; Polska; Słowenia; Irlandia Północna (Zjednoczone Królestwo); Szkocja (Zjednoczone Królestwo); Walia (Zjednoczone Królestwo);

F.  mając na uwadze, że zdaniem EFSA dowody wskazują na to, iż 95–99% uwalnianych pyłków opada ok. 50 m od ich źródła, choć pionowe ruchy wiatru lub podmuchy wiatru podczas uwalniania pyłków mogą je wznieść wysoko do atmosfery i przenieść na duże odległości dochodzące do kilku kilometrów;

G.  mając na uwadze, że EFSA arbitralnie wykluczył zapylenie krzyżowe kukurydzy z zakresu swoich opinii naukowych na temat kukurydzy MON 810, pomijając tym samym potencjalne zagrożenia dla różnorodności biologicznej;

H.  mając na uwadze, że Teosinte, czyli pierwotne gatunki kukurydzy jako rośliny uprawnej, występują w Hiszpanii od 2009 r.; mając na uwadze, że uprawy Teosinte mogłyby stać się odbiorcami transgenicznego DNA pochodzącego ze zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810, którą uprawia się w niektórych regionach Hiszpanii, gdzie odmiana Teosinte jest szeroko rozpowszechniona; mając na uwadze, że może dojść do przepływu genów na Teosinte, co spowodowałoby wytwarzanie przez nią toksyny Bt, jak i do tego, że hybrydowe odmiany kukurydzy oraz Teosinte staną się odporniejsze w porównaniu z rodzimymi odmianami Teosinte; mając na uwadze, że scenariusz ten przewiduje poważne zagrożenia dla rolników i środowiska;

I.  mając na uwadze, że właściwe organy w Hiszpanii poinformowały Komisję o obecności Teosinte na hiszpańskich polach kukurydzy, a także o nader ograniczonym występowaniu na polach kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie; mając na uwadze, że z dostępnych informacji wynika ponadto, iż Teosinte zidentyfikowano także we Francji;

J.  mając na uwadze, że w dniu 13 lipca 2016 r. Komisja zwróciła się do EFSA o ocenę – do końca września 2016 r. – czy w dostępnej literaturze naukowej i innych stosownych informacjach pojawiają się nowe dowody mogące prowadzić do zmiany wniosków i zaleceń zawartych w opiniach naukowych EFSA poświęconych uprawie kukurydzy zmodyfikowanej genetycznie MON 810, Bt11, 1507 i GA21;

K.  mając na uwadze, że w pkt 22 projektu decyzji wykonawczej Komisji stwierdzono, że w odniesieniu do kwestii lokalnej śmiertelności EFSA uznał dwa poziomy „akceptowalnej” śmiertelności lokalnej (0,5 i 1%), ale mając a uwadze, że w swojej opinii naukowej przyjętej w dniu 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt, EFSA właściwie jednoznacznie stwierdza, że „każdy konkretny poziom ochrony podany przez panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie celem ilustracji ma jedynie charakter przykładowy” oraz że „siłą rzeczy każdy zastosowany próg musi mieć charakter arbitralny i należy go objąć możliwością zmiany zgodnie z obowiązującymi w UE celami w zakresie ochrony”;

L.  mając na uwadze, że w projekcie decyzji wykonawczej Komisja zdecydowała się na wybór poziomu lokalnej śmiertelności poniżej 0,5% i w załączniku doń przewiduje arbitralne wartości w odniesieniu do zachowania odpowiedniej odległości, mianowicie co najmniej 5 m między polem kukurydzy MON 810 a siedliskiem chronionym, zgodnie z definicją w art. 2 ust. 3 dyrektywy 2004/35/WE, mimo że EFSA uznaje za potwierdzony fakt, iż odizolowanie chronionego siedliska od najbliższej uprawy kukurydzy Bt11 lub MON 810 pasem o szerokości 20 m, a więc czterokrotnie szerszym niż odległość zaproponowana przez Komisję, prawdopodobnie zmniejszyłoby lokalną śmiertelność, nawet w przypadku wysoce wrażliwych larw z rzędu Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, do poziomu 0,5% lub poniżej tego poziomu;

M.  mając na uwadze, że w swojej opinii naukowej przyjętej w dniu 28 maja 2015 r., w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, EFSA stwierdził, iż „obecnie nie ma wystarczających danych pozwalających na analizę śmiertelności larw związanej z Bt w kontekście ogólnej śmiertelności”;

N.  mając na uwadze, że stale nie egzekwuje się wymogu kontroli w kontekście ochrony środowiska po wprowadzeniu do obrotu, gdyż EFSA zwraca uwagę, że ze sprawozdania na temat tej kontroli za rok 2014 wynika częściowe niespełnienie w Hiszpanii wymogu zagwarantowania obszarów wolnych od Bt, co zaobserwowano w latach poprzednich, oraz że podczas analizy kwestionariuszy wypełnianych przez rolników oraz przeglądu stosownej literatury dopatrzono się braków metodologicznych podobnych do tych, jakie znaleziono w poprzednich rocznych sprawozdaniach na temat kontroli w kontekście ochrony środowiska po wprowadzeniu do obrotu, dotyczących kukurydzy MON 810;

O.  mając na uwadze, że panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie każdego roku stale i zdecydowanie powtarza – na próżno – swoje zalecenia dotyczące kontroli kukurydzy MON 810 w kontekście ochrony środowiska po wprowadzeniu do obrotu, aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat metod pobierania próbek, ograniczyć możliwość obciążenia selekcji w kwestionariuszach wypełnianych przez rolników i zadbać o identyfikację wszystkich odpowiednich publikacji naukowych; mając na uwadze, że w kwestii usprawnienia schematu pobierania próbek w związku z sondażem wśród rolników panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie każdego roku na próżno podkreśla znaczenie krajowych rejestrów upraw organizmów zmodyfikowanych genetycznie oraz powtarza własne zalecenia dla podmiotów posiadających zezwolenie, dotyczące jak najlepszego wykorzystania przez nich informacji zawartych w rejestrach krajowych oraz prowadzenia dialogu z podmiotami odpowiedzialnymi za zarządzanie tymi rejestrami w regionach uprawy kukurydzy MON 810;

1.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji przekracza uprawnienia wykonawcze przewidziane w rozporządzeniu (WE) nr 1829/2003;

2.  uważa, że ocena ryzyka dotycząca uprawy, przeprowadzona przez EFSA, jest niekompletna, a zaproponowane przez Komisję zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem – nieodpowiednie;

3.  uważa, że projekt decyzji wykonawczej Komisji jest niespójny z prawem Unii, gdyż nie odpowiada celowi rozporządzenia (WE) nr 1829/2003 zakładającemu – zgodnie z zasadami ogólnymi określonymi w rozporządzeniu (WE) nr 178/2002 – stworzenie podstawy do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego, zdrowia i dobrostanu zwierząt, środowiska naturalnego oraz interesów konsumenta w związku z genetycznie zmodyfikowaną żywnością i paszą, przy jednoczesnym zapewnieniu skutecznego funkcjonowania rynku wewnętrznego;

4.  wzywa Komisję do wycofania projektu decyzji wykonawczej;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.

(1)

Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 1.

(2)

Dz.U. L 55 z 28.2.2011, s. 13.

(3)

Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa, która aktualizuje

wnioski wypływające z oceny ryzyka oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810. Dziennik EFSA 2012; 10(12):3017 [98 ss.], doi:10.2903/j.efsa.2012.3017.

(4)

Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie; opinia naukowa uzupełniająca

wnioski wypływające z oceny ryzyka środowiskowego oraz zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem dotyczące uprawy odpornej na szkodniki zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy Bt11 i MON 810. Dziennik EFSA 2012; 10(12):3016 [s. 32].

doi:10.2903/j.efsa.2012.3016.

(5)

Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie, 2015. Opinia naukowa, w której aktualizuje się zalecenia w zakresie zarządzania ryzykiem w celu ograniczenia narażenia Lepidoptera niebędących przedmiotem zwalczania, które należy chronić w chronionych siedliskach, na pyłki kukurydzy Bt. Dziennik EFSA 2015;13(7):4127 [31 ss.] doi:10.2903/j.efsa.2015.4127.

(6)

Panel EFSA ds. organizmów modyfikowanych genetycznie, 2016.

Opinia naukowa na temat rocznego sprawozdania w sprawie kontroli w kontekście ochrony środowiska po wprowadzeniu do obrotu,

poświęconego uprawie w 2014 r. zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 (Monsanto Europe S.A.). Dziennik EFSA

2016;14(4):4446 [26 ss.], doi:10.2903/j.efsa.2016.4446.

(7)

P7_TA(2014)0036.

(8)

Dyrektywa Rady 90/220/EWG z dnia 23 kwietnia 1990 r. w sprawie zamierzonego uwalniania do środowiska organizmów zmodyfikowanych genetycznie (Dz.U. L 117 z 8.5.1990, s. 15).

(9)

Decyzja Komisji 98/294/WE z dnia 22 kwietnia 1998 r. dotycząca wprowadzenia do obrotu zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy (Zea mays L., linia MON 810), w zastosowaniu dyrektywy Rady 90/220/EWG (Dz.U. L 131 z 5.5.1998, s. 32).

Informacja prawna