Procedūra : 2016/2923(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1088/2016

Pateikti tekstai :

B8-1088/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.13
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0390

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 510kWORD 51k
3.10.2016
PE589.677v01-00
 
B8-1088/2016

pateiktas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis


dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto (D046168/00 – 2016/2923(RSP))


Pateikė Bart Staes, Lynn Boylan, Guillaume Balas, Sirpa Pietikäinen, Eleonora Evi Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

Europos Parlamento rezoliucija dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projekto (D046168/00 – 2016/2923(RSP))  
B8-1088/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotos medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 (DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8), kurie iš jos sudaryti arba iš jos pagaminti, projektą,

–  atsižvelgdamas į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų(1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai(2), 11 ir 13 straipsnius,

–  atsižvelgdamas į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 35 straipsnyje nurodytas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas 2016 m. liepos 8 d. balsavo ir nuomonės nepateikė,

–  atsižvelgdamas į Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 2016 m. kovo 9 d. pateiktą nuomonę,

–  atsižvelgdamas į savo 2015 m. gruodžio 16 d. rezoliuciją dėl 2015 m. gruodžio 4 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2015/2279, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų NK603 × T25 (MON-ØØ6Ø3-6 × ACS-ZMØØ3-2), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87705 × MON 89788 (MON-877Ø5-6 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto(4),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų sojų MON 87708 × MON 89788 (MON-877Ø8-9 × MON-89788-1), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, projekto(5),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. vasario 3 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo dėl leidimo pateikti į rinką produktus, kurių sudėtyje yra, jie susideda arba pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojų FG72 (MST-FGØ72-2), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 projekto(6),

–  atsižvelgdamas į savo 2016 m. birželio 8 d. rezoliuciją dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo, kuriuo leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų Bt11 × MIR162 × MIR604 × GA21 ir genetiškai modifikuotų kukurūzų, kuriuose yra dvi ar trys modifikacijos Bt11, MIR162, MIR604 ir GA21, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti, ir kuriuo panaikinami Sprendimai 2010/426/ES, 2011/893/ES, 2011/892/ES ir 2011/894/ES, projekto(7),

–  atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pasiūlymą dėl rezoliucijos,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnio 2 ir 3 dalis,

A.  kadangi 2009 m. kovo 12 d. „Dow AgroSciences Europe“ pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė kompetentingai Nyderlandų institucijai prašymą dėl maisto produktų, maisto ingredientų ir pašarų, kurių sudėtyje yra medvilnės 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913, kurie iš jos sudaryti arba kurie iš jos pagaminti, pateikimo rinkai;

B.  kadangi genetiškai modifikuota DAS-24236-5×DAS-21Ø23-5×MON-88913-8 medvilnė, kaip aprašoma prašyme, sintetina fosfinotricino acetiltransferazės (PAT) baltymą, dėl kurio medvilnė tampa atspari amonio gliufozinato herbicidams, ir modifikuotą 5-enolpiruvilšikimat-3-fosfato sintazės (CP4EPSPS) baltymą, dėl kurio medvilnė tampa atspari glifosato herbicidams, Cry1F ir Cry1Ac baltymus, kurie apsaugo nuo tam tikrų žvynasparnių kenkėjų, ir kadangi Tarptautinė vėžio mokslinių tyrimų agentūra (IARC) – specializuota Pasaulio sveikatos organizacijos vėžio agentūra – 2015 m. kovo 20 d. glifosatą priskyrė prie galimai kancerogeninį poveikį žmonėms turinčių medžiagų(8);

C.  kadangi 2016 m. liepos 8 d. nuolatinis komitetas balsavo dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto ir nuomonės nepateikė;

D.  kadangi dėl Komisijos įgyvendinimo sprendimo projekto 2016 m. rugsėjo 15 d. balsavo apeliacinis komitetas ir vėlgi nuomonės nepateikė: 11 valstybių narių (atstovaujančių 38,66 proc. ES gyventojų) balsavo už, 14 valstybių narių (atstovaujančių 33,17 proc. ES gyventojų) balsavo prieš, 2 valstybės narės (atstovaujančios 28 proc. ES gyventojų) susilaikė ir 1 valstybė narė (atstovaujanti 0,17 proc. ES gyventojų) balsavime nedalyvavo;

E.  kadangi 2015 m. balandžio 22 d. Komisija savo pasiūlymo dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, aiškinamajame memorandume apgailestavo dėl to, kad nuo to laiko, kai įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, Komisija, laikydamasi taikomų teisės aktų, priima sprendimus dėl leidimų negaudama valstybių narių komitetų nuomonių ir kad dokumentų sugrąžinimas Komisijai, kad ji priimtų galutinį sprendimą, – tai retai taikoma visos procedūros išimtis – tapo norma priimant sprendimus dėl genetiškai modifikuotų (GM) maisto produktų ir pašarų leidimų;

F.  kadangi 2015 m. spalio 28 d. Parlamentas atmetė(9) 2015 m. balandžio 22 d. pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, remdamasis tuo, kad, nors kultūros neišvengiamai auginamos valstybės narės teritorijoje, prekyba GMO yra tarpvalstybinė, o tai reiškia, kad gali būti neįmanoma įgyvendinti Komisijos pasiūlyto nacionalinio pardavimo ir naudojimo draudimo, jeigu importui vėl nepradedama taikyti sienų kontrolė; kadangi Parlamentas atmetė pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003, ir paragino Komisiją atsiimti savo pasiūlymą ir pateikti naują pasiūlymą;

1.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimo projektas viršija Reglamente (EB) Nr. 1829/2003 numatytus įgyvendinimo įgaliojimus;

2.  mano, kad Komisijos įgyvendinimo sprendimas neatitinka Sąjungos teisės, nes jis nesuderinamas su Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 tikslu, pagal kurį, remiantis Reglamente (EB) Nr. 178/2002 nustatytais bendraisiais principais, siekiama nustatyti teisinę bazę, leidžiančią užtikrinti aukštą žmonių gyvenimo ir sveikatos, gyvūnų sveikatos ir gerovės, aplinkos ir vartotojų interesų apsaugos lygį kalbant apie genetiškai modifikuotą maistą ir pašarus, sykiu užtikrinant veiksmingą vidaus rinkos veikimą;

3.  prašo Komisijos atsiimti savo įgyvendinimo sprendimo projektą;

4.   ragina Komisiją, remiantis Sutartimi dėl Europos Sąjungos veikimo, pateikti naują pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo būtų iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1829/2003 ir atsižvelgta į dažnai nacionalinių institucijų reiškiamą susirūpinimą dėl klausimų, kurie susiję ne tik su GMO saugumu sveikatos ir aplinkos požiūriu;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai ir valstybių narių vyriausybėms bei parlamentams.

(1)

OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)

OL L 55, 2011 2 28, p. 13.

(3)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0456.

(4)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0040.

(5)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0039.

(6)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0038.

(7)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0271.

(8)

2015 m. kovo 20 d. „IARC Monographs“ 112-as leidinys „Penkių organinių fosfatų insekticidų ir herbicidų vertinimas“, http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/pdf/MonographVolume112.pdf

(9)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0379.

Teisinis pranešimas