Menetlus : 2016/2894(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1090/2016

Esitatud tekstid :

B8-1090/2016

Arutelud :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Hääletused :

PV 06/10/2016 - 5.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 157kWORD 62k
4.10.2016
PE589.679v01-00
 
B8-1090/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


Süüria kohta (2016/2894(RSP))


Gabriele Zimmer fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria kohta (2016/2894(RSP))  
B8-1090/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Süürias ning ISISe pealetungi kohta, eelkõige 11. juuni 2015. aasta(1), 30. aprilli 2015. aasta(2), 12. veebruari 2015. aasta(3) ja 18. septembri 2014. aasta(4) resolutsioone,

–  võttes arvesse asjakohaseid ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone,

–  võttes arvesse Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja,

–  võttes arvesse inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1951. aasta Genfi pagulasseisundi konventsiooni ja selle 1967. aasta protokolli,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

1.  mõistab teravalt hukka kõik Süüria tsiviilelanikkonna vastu toime pandud kuriteod; mõistab kõige karmimalt hukka süstemaatilised inimõiguste ja rahvusvahelise humanitaarõiguse rikkumised, mis tulenevad nn Islamiriigi ja teiste relvastatud äärmusrühmituste poolt Süüria rahva vastu toime pandud terroritegudest, mida võib pidada sõjakuritegudeks ja inimsusevastasteks kuritegudeks;

2.  nõuab tungivalt, et kõik konflikti osapooled peataksid viivitamatult rünnakud tsiviilisikute ja tsiviiltaristu (sh vee- ja elektritaristu) vastu, lõpetaksid kõik piiramised ning võimaldaksid rahvusvahelistele abitöötajatele takistamatu ja ohutu juurdepääsu; toetab jõuliselt ÜRO eriesindaja nõudeid lõpetada vägivald ning kaitsta tsiviilisikuid ja tsiviiltaristut, ning nõuet teha igal nädalal võitluses tingimusteta 48-tunnine vaheaeg, et ÜRO ja selle partnerite humanitaarabi pääseks Alepposse ning oleks võimalik evakueerida haavatuid ja haigeid;

3.  nõuab tungivalt, et kõik osapooled hakkaksid taas täitma 26. septembri 2016. aasta relvarahukokkulepet;

4.  nõuab, et EL tagaks ulatuslikuma rahvusvahelise toetuse üha arvukamatele pagulastele; nõuab, et liikmesriikide saatkonnad ja konsulaadid väljastaksid varjupaigataotlejatele viivitamatult humanitaarviisa ning nõukogu pakutud nõrga vabatahtliku ümberasustamisprogrammi asemel võetaks ELi tasandil kasutusele kohustuslikud ümberasustamisprogrammid;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon Euroopa Ülemkogu eesistujale, Euroopa Komisjoni presidendile, komisjoni asepresidendile ja liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide parlamentide esimeestele, Süüria Araabia Vabariigi, Venemaa, Ameerika Ühendriikide, Iraani ja Türgi valitsusele ja parlamendile, Vahemere Liidu peasekretärile ning Araabia Riikide Liigale.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0229.

(2)

ELT C 346, 21.9.2016, lk 103.

(3)

ELT C 310, 25.8.2016, lk 35.

(4)

ELT C 234, 28.6.2016, lk 25.

Õigusalane teave