Procedūra : 2016/2894(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1090/2016

Pateikti tekstai :

B8-1090/2016

Debatai :

PV 05/10/2016 - 14
CRE 05/10/2016 - 14

Balsavimas :

PV 06/10/2016 - 5.5
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :


PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 391kWORD 64k
4.10.2016
PE589.679v01-00
 
B8-1090/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl Sirijos (2016/2894(RSP))


Gabriele Zimmer GUE/NGL frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos (2016/2894(RSP))  
B8-1090/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl padėties Sirijoje ir „Islamo valstybės“ (ISIS) agresijos, ypač į 2015 m. birželio 11 d.(1), 2015 m. balandžio 30 d.(2), 2015 m. vasario 12 d.(3) ir 2014 m. rugsėjo 18 d.(4) rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į atitinkamas JT Saugumo Tarybos rezoliucijas,

–  atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Chartiją,

–  atsižvelgdamas į Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–  atsižvelgdamas į 1951 m. JT konvenciją dėl pabėgėlių statuso ir į jos 1967 m. protokolą,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

1.  griežtai smerkia visus prieš civilius Sirijos gyventojus daromus nusikaltimus; griežčiausiai smerkia nuolat pasikartojančius žmogaus teisių ir tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus, kuriuos Sirijos gyventojų atžvilgiu daro vadinamoji Islamo valstybė ir kitos radikalios ginkluotosios grupuotės vykdydamos teroro aktus ir kurie gali prilygti karo nusikaltimams ir nusikaltimams žmoniškumui;

2.  ragina visas konflikto šalis nedelsiant nutraukti prieš civilius ir civilinę infrastruktūrą, įskaitant vandens ir elektros infrastruktūrą, vykdomas atakas, nutraukti visas apsuptis ir tarptautinę pagalbą teikiantiems darbuotojams užtikrinti netrukdomą ir saugią prieigą; tvirtai remia JT specialiojo pasiuntinio reikalavimus nutraukti smurtą ir apsaugoti civilius ir civilinę infrastruktūrą, taip pat besąlygiškai nustatyti savaitines 48 val. trukmės kovų pertraukas siekiant sudaryti galimybes humanitarinei pagalbai, bent jau teikiamai JT ir jos partnerių, pasiekti Alepą ir evakuoti sužeistus ir sergančius žmones;

3.  ragina visas šalis grįžti prie 2016 m. rugsėjo 26 d. susitarimo dėl ugnies nutraukimo;

4.  ragina ES užtikrinti didesnę tarptautinę paramą pabėgėliams, kurių skaičius vis didėja; ragina prieglobsčio prašytojams ES ambasadose ir konsulinėse atstovybėse nedelsiant išduoti humanitarines vizas, taip pat, užuot ėmusis silpnų savanoriškų Tarybos pasiūlytų perkėlimo programų, sukurti privalomą perkėlimo ES lygmeniu programą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Europos Vadovų Tarybos pirmininkui, Komisijos pirmininkui, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybių narių parlamentų pirmininkams, Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Rusijai, Jungtinėms Amerikos Valstijoms, Iranui, Turkijai, Viduržemio jūros sąjungos generaliniam sekretoriui ir Arabų Valstybių Lygai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2015)0229.

(2)

OL C 346, 2016 9 21, p. 103.

(3)

OL C 310, 2016 8 25, p. 35.

(4)

OL C 234, 2016 6 28, p. 25.

Teisinis pranešimas