ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 455kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно ядрената енергия


Доминик Билд

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно ядрената енергия  
B8-1105/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

А.  като има предвид, че в сектора на ядрената енергетика във Франция са пряко заети 120 000 души и че общият брой на преките, непреките и другите свързани със сектора работни места възлиза на 410 000;

Б.  като има предвид, че ядрената енергия понастоящем е най-евтината от всички видове енергия (уран, транспорт, ограничен размер на използваната площ и т.н.);

В.  като има предвид, че възобновяемите видове енергия, например вятърната или слънчевата енергия, са свързани с практики на социален и екологичен дъмпинг (от Азия), получават огромни субсидии и не могат да се експлоатират постоянно, тъй като зависят от климатичните условия;

Г.  като има предвид, че други видове енергия, например централите, захранвани с въглища или лигнит, са източник на силно замърсяване и причиняват смъртта на близо 22 000 души в Европа, от които 1 000 във Франция, като също така изпускат емисии в размер на над 300 милиона тона CO2;

1.  отправя искане към Комисията да извърши ясно и независимо проучване относно предимствата на ядрената енергия и относно областите, в които следва да се осъществи напредък по отношение на безопасността, или относно необходимите инвестиции;

2.  отправя искане към Комисията да преустанови субсидиите за възобновяемите източници на енергия и другите замърсяващи видове енергия и да ги пренасочи към ядрената енергетика под формата на инвестиции, от които тя се нуждае;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, заедно с имената на подписалите я лица, на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

Правна информация