ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 449kWORD 47k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την πυρηνική ενέργεια


Dominique Bilde

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ενέργεια  
B8-1105/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πυρηνική ενέργεια απασχολεί άμεσα 120 000 άτομα στη Γαλλία και ότι το σύνολο των θέσεων απασχόλησης που συνδέονται με άμεση, έμμεση και επαγωγική σχέση εκτιμάται σε περίπου 410 000 άτομα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κόστος της πυρηνικής ενέργειας είναι επί του παρόντος φθηνότερο από όλες τις άλλες ενέργειες (ουράνιο, μεταφορά, μικρός χώρος που χρησιμοποιείται, κλπ.)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ή η ηλιακή, συμμετέχουν στο κοινωνικό και περιβαλλοντικό ντάμπινγκ (ασιατική προέλευση), υπόκεινται σε υπερ-επιδοτούμενο καθεστώς και δεν μπορούν να λειτουργούν συνεχώς διότι εξαρτώνται από τα κλιματικά φαινόμενα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ενέργειες άλλης μορφής, όπως οι σταθμοί παραγωγής ενέργειας με κάρβουνο και λιγνίτη είναι ιδιαίτερα ρυπογόνες και προκαλούν περίπου 22 000 θανάτους στην Ευρώπη και 1 000 στη Γαλλία, εκπέποντας πάνω από 300 εκατομμύρια τόνους CO2·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να δρομολογήσει μια σαφή και ανεξάρτητη μελέτη σχετικά με τα πλεονεκτήματα της πυρηνικής ενέργειας και τα σημεία τα οποία πρέπει να βελτιωθούν από απόψεως ασφάλειας καθώς και τις απαιτούμενες επενδύσεις που πρέπει επίσης να υλοποιηθούν·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να σταματήσει τις επιδοτήσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στις άλλες ρυπογόνες μορφές ενέργειας και να επαναπροσανατολίσει τις επιδοτήσεις προς τις απαιτούμενες επενδύσεις στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, συνοδευόμενο με τα ονόματα και τις υπογραφές, στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο, καθώς και στα κράτη μέλη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου