FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 154kWORD 46k
1.6.2016
PE589.694v01-00
 
B8-1105/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om kärnenergi


Dominique Bilde

Förslag till Europaparlamentets resolution om kärnenergi  
B8-1105/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Kärnenergisektorn sysselsätter 120 000 personer direkt i Frankrike och det totala antalet sysselsatta direkt, indirekt eller med mer avlägsen koppling skulle kunna vara 410 000 personer.

B.  Kostnaden för kärnenergin är för närvarande den lägsta av alla energiformer (uran, transporter, begränsad ianspråkstagen yta, etc.)

C.  Förnybar energi, såsom vind- eller solkraft, bidrar till social dumpning och miljöförstöring (asiatisk härkomst), är extremt subventionerad och kan inte vara i bruk ständigt eftersom de är avhängiga av väderyttringar.

D.  Andra energikällor, såsom stenkol och brunkol, är mycket förorenande och förorsakar närmare 22 000 dödsfall i Europa och 1 000 i Frankrike och släpper ut mer än 300 miljoner ton koldioxid.

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att det görs en tydlig och oberoende studie av kärnenergins fördelar och de faktorer som behöver förbättras när det gäller säkerhet och nödvändiga investeringar.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stoppa subventionerna till förnybar energi och annan förorenande energi och istället styra om resurserna till nödvändiga investeringar i kärnenergi.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution tillsammans med namnen på undertecknarna till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

Rättsligt meddelande