ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 464kWORD 48k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

внесено съгласно член 133 от Правилника за дейността


относно борбата срещу трафика на слонова кост към Европа благодарение на лова с цел събиране на трофеи


Жоел Мeлен, Филип Лоазо, Луи Алио, Доминик Билд, Милене Трошчински, Мари-Кристин Арнотю, Мари-Кристин Бутоне, Доминик Мартен, Жан-Люк Шафаузер

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно борбата срещу трафика на слонова кост към Европа благодарение на лова с цел събиране на трофеи  
B8-1108/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Конвенцията CITES(1),

–  като взе предвид член 133 от своя правилник,

A.  като има предвид, че ловът с цел събиране на трофеи, който засяга основно незастрашени видове или животни без репродуктивни функции, не допринася за изчезването на видовете;

Б.  като има предвид значението на тясно сътрудничество между страните, които изнасят слонова кост, и страните, които я внасят, така че изключително строгият контрол върху предлагането да намали търсенето;

В.  като има предвид, че тази дейност развива добре управлявана местна икономика, като по този начин се осъществява борба срещу незаконните практики;

Г.  като има предвид ролята на лова при зачитане на биоразнообразието, призната в Конституцията на Намибия(2);

Д.  като има предвид, че приходите от лова с цел събиране на трофеи финансират опазването на застрашените видове, както и опазването на резерватите от трафика на слонова кост(3);

1.  отправя искане към Комисията да подпомогне създаването на независими национални обсерватории, които да следят за правилното разпределяне на приходите от лова с цел събиране на трофеи;

2.  отправя искане към Комисията да защитава, чрез по-гъвкаво законодателство, лова с цел събиране на трофеи като инструмент за контрол и борба срещу бракониерството;

3.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, на Съвета и на държавите членки.

(1)

  Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора

(2)

  Глава 11, член 95, параграф l.

(3)

  В Танзания, например, ловните дружини – на брой 56, финансират 220 автомобила с висока проходимост, които изминават над 8 милиона километра годишно като патрули за борба с бракониерството.

Правна информация