NÁVRH USNESENÍ
PDF 251kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

předložený v souladu s článkem 133 jednacího řádu


o trofejním lovu jako nástroji boje proti obchodu se slonovinou směřujícímu do Evropy


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Návrh usnesení Evropského parlamentu o trofejním lovu jako nástroji boje proti obchodu se slonovinou směřujícímu do Evropy  
B8-1108/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na úmluvu CITES(1),

–  s ohledem na článek 133 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že trofejní lov, který se týká zejména druhů, jež nejsou ohroženy, nebo zvířat bez reprodukční funkce, se nepodílí na vymírání druhů;

B.  vzhledem k významu úzké spolupráce mezi zeměmi vývozu a dovozu slonoviny pro to, aby velmi přísná kontrola nabídky omezila poptávku;

C.  vzhledem k tomu, že tato aktivita rozvíjí místní regulovanou ekonomiku, a bojuje tak s nezákonnými praktikami;

D.  vzhledem k úloze, již má lov ve vztahu k biologické rozmanitosti a která je zakotvena v namibijské ústavě(2);

E.  vzhledem k tomu, že příjmy z trofejního lovu financují ochranu ohrožených druhů i ochranu rezerv obchodu se slonovinou(3);

1.  žádá Komisi, aby podpořila vytvoření nezávislých národních monitorovacích středisek, která by dohlížela na správné přidělování příjmů z trofejního lovu;

2.  žádá Komisi, aby zmírněním legislativy hájila trofejní lov jakožto nástroj kontroly a boje proti pytláctví;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě a členským státům.

(1)

  Úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin.

(2)

  Kapitola 11 čl. 95 odst. 1.

(3)

  Například v Tanzanii, kde je 56 loveckých společností, tyto společnosti financují 220 terénních vozidel, jež ujedou v rámci hlídek proti pytláctví více než 8 milionů kilometrů ročně.

Právní upozornění