ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 460kWORD 48k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

σύμφωνα με το άρθρο 133 του Κανονισμού


σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ελεφαντοστού με προορισμό την Ευρώπη χάρη στο κυνήγι τροπαίων


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Πρόταση ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση της εμπορίας ελεφαντοστού με προορισμό την Ευρώπη χάρη στο κυνήγι τροπαίων  
B8-1108/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση CITES(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυνήγι τροπαίων, το οποίο αφορά κυρίως μη απειλούμενα είδη ή ζώα χωρίς αναπαραγωγική λειτουργία, δεν συμβάλλει στην εξαφάνιση των ειδών·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία μιας στενής συνεργασίας μεταξύ των χωρών εξαγωγής και των χωρών εισαγωγής ελεφαντοστού, ώστε ο δρακόντειος έλεγχος της προσφοράς να οδηγήσει σε μείωση της ζήτησης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δραστηριότητα αυτή συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας πλαισιωμένης τοπικής οικονομίας και, ως εκ τούτου, στην καταπολέμηση των παράνομων πρακτικών·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη τον ρόλο που διαδραματίζει το κυνήγι στον σεβασμό της βιοποικιλότητας, ο οποίος κατοχυρώνεται στο σύνταγμα της Ναμίμπια(2)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα έσοδα από το κυνήγι τροπαίων χρηματοδοτούν τη διάσωση απειλουμένων ειδών, καθώς και την προστασία των εθνικών πάρκων έναντι της εμπορίας ελεφαντοστού(3)·

1.  ζητεί από την Επιτροπή να ευνοήσει τη δημιουργία ανεξάρτητων εθνικών παρατηρητηρίων, τα οποία θα μεριμνούν για την ορθή διάθεση των εσόδων από το κυνήγι τροπαίων·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να προστατεύσει, μέσω χαλάρωσης της νομοθεσίας, το κυνήγι τροπαίων, ως μέσο ελέγχου και καταπολέμησης της λαθροθηρίας·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο και στα κράτη μέλη.

(1)

  Σύμβαση για το διεθνές εμπόριο ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας που απειλούνται με εξαφάνιση

(2)

  Κεφάλαιο 11, άρθρο 95 παράγραφος 1.

(3)

  Επί παραδείγματι, στην Τανζανία, οι κυνηγετικές εταιρείες, οι οποίες ανέρχονται σε 56, χρηματοδοτούν 220 οχήματα παντός εδάφους που πραγματοποιούν περισσότερα από 8 εκατομμύρια χιλιόμετρα ανά έτος, στο πλαίσιο περιπολιών κατά της λαθροθηρίας.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου