PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 151kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

työjärjestyksen 133 artiklan mukaisesti


Eurooppaan suuntautuvan, metsästysmuistoiksi tarkoitetun norsunluun kaupan torjunnasta


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Euroopan parlamentin päätöslauselma Eurooppaan suuntautuvan, metsästysmuistoiksi tarkoitetun norsunluun kaupan torjunnasta  
B8-1108/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon CITES-sopimuksen(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 133 artiklan,

A.  toteaa, että sellainen metsästysmuistojen hankkiminen, joka koskee pääasiassa lajeja, jotka eivät ole uhanalaisia, tai lisääntymiskyvyttömiä eläimiä, ei aiheuta lajien sukupuuttoa;

B.  pitää tärkeänä norsunluun vientiä ja tuontia harjoittavien maiden tiivistä yhteistyötä siten, että tarjonnan tiukka valvonta vähentää kysyntää;

C.  toteaa, että tämä toiminta kehittää valvottua paikallistaloutta, jonka avulla torjutaan laittomia käytäntöjä;

D.  panee merkille metsästyksen roolin luonnon monimuotoisuudessa, joka on kirjattu Namibian perustuslakiin(2);

E.  katsoo, että metsästysmuistojen metsästyksestä saaduilla tuloilla rahoitetaan uhattujen lajien suojelua sekä norsunluukaupasta saatujen norsunluuvarantojen suojelua(3);

1.  pyytää komissiota tukemaan sellaisten riippumattomien kansallisten seurantakeskusten perustamista, jotka varmistaisivat, että metsästysmuistoista saadut varat käytetään asianmukaisesti;

2.  pyytää komissiota joustavoittamaan lainsäädäntöä ja puolustamaan metsästysmuistojen hankintaa salametsästyksen valvonnan ja torjunnan välineenä;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle ja jäsenvaltioille.

(1)

  Luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskeva yleissopimus.

(2)

  11 luku, 95 pykälän l alakohta.

(3)

  Esimerkiksi Tansaniassa 56 metsästysyrityksellä on 220 maastoajoneuvoa, joilla ajetaan yli 8 miljoonaa kilometriä vuodessa salametsästyksen torjuntapartioissa.

Oikeudellinen huomautus