ONTWERPRESOLUTIE
PDF 155kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

ingediend overeenkomstig artikel 133 van het Reglement


over de bestrijding van de handel van ivoor als jachttrofee naar Europa


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Ontwerpresolutie van het Europees Parlement over de bestrijding van de handel van ivoor als jachttrofee naar Europa  
B8-1108/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien de Cites-overeenkomst(1),

–  gezien artikel 133 van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de trofeejacht, waarbij vooral wordt gejaagd op niet-bedreigde dieren of dieren zonder reproductieve functie, niet bijdraagt tot het uitsterven van soorten;

B.  overwegende dat de invoer- en uitvoerlanden van ivoor nauw moeten samenwerken opdat een drastische controle van het aanbod de vraag doet dalen;

C.  overwegende dat door deze activiteit een lokale gereglementeerde economie wordt ontwikkeld, waardoor illegale praktijken worden bestreden;

D.  overwegende dat in de grondwet van Namibië de rol van de jacht met eerbiediging van de biodiversiteit wordt bekrachtigd(2);

E.  overwegende dat de inkomsten van de trofeejacht worden gebruikt voor de financiering van het behoud van bedreigde soorten en de bescherming van de reservaten tegen de ivoorhandel(3);

1.  vraagt de Commissie de oprichting van onafhankelijke nationale waarnemingsposten te bevorderen, die toezien op de goede besteding van de inkomsten van de trofeejacht;

2.  vraagt de Commissie de wetgeving te versoepelen en zo de trofeejacht te beschermen als controle-instrument en instrument om stroperij tegen te gaan;

3.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Commissie, de Raad en de lidstaten.

(1)

  Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.

(2)

  Hoofdstuk 11, artikel 95, lid 1.

(3)

  In Tanzania, bijvoorbeeld, financieren 56 jachtbedrijven 220 terreinwagens, die jaarlijks meer dan 8 miljoen kilometers afleggen om stroperij tegen te gaan.

Juridische mededeling