PROJEKT REZOLUCJI
PDF 320kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

złożony zgodnie z art. 133 Regulaminu


w sprawie zwalczania przemytu kości słoniowej do Europy dzięki polowaniom dla trofeów


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania przemytu kości słoniowej do Europy dzięki polowaniom dla trofeów  
B8-1108/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając konwencję CITES(1),

–  uwzględniając art. 133 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że polowania dla trofeów, które dotyczą zasadniczo gatunków niezagrożonych wyginięciem lub zwierząt pozbawionych roli reprodukcyjnej, nie przyczyniają się do wymierania gatunków;

B.  mając na uwadze znaczenie ścisłej współpracy między państwami przywozu i państwami wywozu kości słoniowej, dzięki której surowa kontrola podaży ograniczy popyt;

C.  mając na uwadze, że ten rodzaj aktywności sprzyja rozwojowi gospodarki lokalnej, przeciwdziałając w ten sposób nielegalnym praktykom;

D.  mając na uwadze rolę polowań w ochronie różnorodności biologicznej, zapisaną w konstytucji Namibii(2);

E.  mając na uwadze, że dochody z polowań dla trofeów finansują ochronę gatunków zagrożonych wyginięciem oraz ochronę rezerwatów przed nielegalnym handlem kością słoniową(3);

1.  zwraca się do Komisji o sprzyjanie tworzeniu niezależnych obserwatoriów krajowych, które będą czuwały nad przeznaczaniem dochodów z polowań dla trofeów na odpowiednie cele;

2.  zwraca się do Komisji o obronę polowań dla trofeów, jako narzędzia kontroli i narzędzia zwalczania kłusownictwa, poprzez złagodzenie odnośnych przepisów;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie i państwom członkowskim.

(1)

  Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem.

(2)

  Rozdział 11 art. 95 ust. l.

(3)

  Przykładowo w Tanzanii firmy łowieckie, których jest łącznie 56, finansują 220 pojazdów terenowych pokonujących ponad 8 mln km rocznie w ramach patroli antykłusowniczych.

Informacja prawna