NÁVRH UZNESENIA
PDF 252kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

predložený v súlade s článkom 133 rokovacieho poriadku


o boji proti pašovaniu slonoviny do Európy vďaka lovu trofejí


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie-Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Návrh uznesenia Európskeho parlamentu o boji proti pašovaniu slonoviny do Európy vďaka lovu trofejí  
B8-1108/2016

Európsky parlament,

–  so zreteľom na dohovor CITES(1),

–  so zreteľom na článok 133 rokovacieho poriadku,

A.  keďže lov na účel získania trofeje, pokiaľ ide najmä o druhy, ktoré nie sú ohrozené, alebo zvieratá, ktoré nie sú určené na rozmnožovanie, nemá podiel na vyhynutí druhov;

B.  keďže úzka spolupráca medzi krajinami vyvážajúcimi a dovážajúcimi slonovinu je dôležitá na to, aby sa prísnou kontrolou ponuky znížil dopyt;

C.  keďže táto činnosť rozvíja regulované miestne hospodárstvo a bojuje tak proti nezákonným praktikám;

D.  berúc do úvahy, že úloha lovu pri rešpektovaní biodiverzity bola zakotvená v namíbijskej ústave(2);

E.  keďže z príjmov z lovu trofejí sa financuje zachovanie ohrozených druhov, ako aj ochrana rezervácií pred pašovaním slonoviny(3);

1.  žiada Komisiu, aby podporila vytvorenie nezávislých národných monitorovacích centier, ktoré by dozerali na náležité využívanie príjmov z lovu trofejí;

2.  žiada Komisiu, aby zmiernením právnych predpisov chránila lov trofejí ako nástroj na kontrolu pytliactva a boj proti nemu;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade a členským štátom.

(1)

  Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a rastlín.

(2)

  Kapitola 11, článok 95, ods. 1.

(3)

  Napríklad v Tanzánii lovecké spoločnosti, ktorých je 56, financujú 220 terénnych vozidiel, ktoré prejdú viac ako 8 miliónov kilometrov ročne v rámci hliadkovania proti pytliactvu.

Právne oznámenie