FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 157kWORD 47k
13.6.2016
PE589.697v01-00
 
B8-1108/2016

i enlighet med artikel 133 i arbetsordningen


om bekämpning av den olagliga handeln med elfenben till Europa med hjälp av troféjakt


Joëlle Mélin, Philippe Loiseau, Louis Aliot, Dominique Bilde, Mylène Troszczynski, Marie-Christine Arnautu, Marie‑Christine Boutonnet, Dominique Martin, Jean-Luc Schaffhauser

Förslag till Europaparlamentets resolution om bekämpning av den olagliga handeln med elfenben till Europa med hjälp av troféjakt  
B8-1108/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av Cites-konventionen(1),

–  med beaktande av artikel 133 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Troféjakt, som främst berör icke hotade arter eller djur utan fortplantningsfunktion, bidrar inte till att arter utrotas.

B.  Det är viktigt med ett nära samarbete mellan de länder som exporterar och de länder som importerar elfenben för att en rigorös kontroll av utbudet ska kunna minska efterfrågan.

C.  Denna verksamhet skapar en reglerad lokal ekonomi och bekämpar därmed olaglig praxis.

D.  Jaktens roll för bevarandet av den biologiska mångfalden finns inskriven i Namibias konstitution(2).

E.  Intäkterna från troféjakten finansierar åtgärder för att skydda hotade arter och reservaten mot olaglig handel med elfenben(3).

1.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja inrättandet av oberoende nationella kontrollorgan, som ska säkerställa att intäkterna från troféjakten verkligen går till rätt ändamål.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att genom en flexiblare lagstiftning försvara troféjakten som ett sätt att kontrollera och bekämpa tjuvjakt.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet och medlemsstaterna.

(1)

Konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter.

(2)

Kapitel 11, artikel 95.1.

(3)

I Tanzania finansierar till exempel de 56 jaktbolagen 220 terrängfordon, som kör över 8 miljoner km per år i kampen mot tjuvjakt.

Rättsligt meddelande