Postupak : 2016/2872(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B8-1134/2016

Podneseni tekstovi :

B8-1134/2016

Rasprave :

PV 27/10/2016 - 3
CRE 27/10/2016 - 3

Glasovanja :

Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2016)0425

PRIJEDLOG REZOLUCIJE
PDF 263kWORD 81k
Također vKEYi zajednički prijedlog rezolucije RC-B8-1126/2016
19.10.2016
PE589.734v01-00
 
B8-1134/2016

podnesen nakon pitanja za usmeni odgovor B8-1803/2016

u skladu s člankom 128. stavkom 5. Poslovnika


o Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))


Andrew Lewer, Angel Dzhambazki u ime Kluba zastupnika ECR-a

Rezolucija Europskog parlamenta o Europskoj volonterskoj službi (2016/2872(RSP))  
B8-1134/2016

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Odluku Vijeća od 27. studenog 2009. o Europskoj godini volonterskih aktivnosti za promicanje aktivnog građanstva (2011.)(1),

–  uzimajući u obzir komunikaciju Komisije od 20. rujna 2011. naslovljenu „Politike EU-a i volontiranje: priznavanje i promicanje prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u” (COM(2011)0586),

–  uzimajući u obzir politički program Saveza za Europsku godinu volontiranja 2011. o volonterstvu u Europi,

–  uzimajući u obzir preporuku Vijeća od 20. prosinca 2012. o vrednovanju neformalnog i informalnog učenja(2),

–  uzimajući u obzir Rezoluciju Europskog parlamenta od 23. listopada 2013. o volontiranju i volonterskoj aktivnosti u Europi(3),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 12. lipnja 2012. o priznavanju i promicanju prekograničnih volonterskih aktivnosti u EU-u(4),

–  uzimajući u obzir Europsku povelju o pravima i odgovornostima volontera(5),

–  uzimajući u obzir pitanje Komisiji  o Europskoj volonterskoj službi   (O-000107/2016 – B8-1803/201),

–  uzimajući u obzir članak 128. stavak 5. i članak 123. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da Europska volonterska služba 2016. slavi 20. godišnjicu i da je od svoga osnivanja pružila podršku 100 000 volontera;

B.  budući da je cilj Europske godine volontiranja 2011. bio da se skrene pozornost na dodanu vrijednost volonterstva u Europi i da bi pet godina kasnije Europski parlament trebao razmotriti učinak Europske godine volontiranja 2011. na dodanu vrijednost i razvoj politika te na način na koji se volontiranje uključuje u europske programe kao što su Erasmus+ i Europske volonterske službe;

C.  budući da je Europska godina volontiranja 2011. mogla pružiti poticaj i kontekst za uspostavu i/ili reviziju nacionalnih i pravnih okvira za volonterstvo diljem Europe; budući da je, unatoč vrijednosti ideje o jedinstvenoj kontaktnoj točki za institucije EU-a i o razmjeni najbolje prakse u području volonterstva na razini EU-a, volonterska politika i dalje u nadležnosti država članica;

D.  budući da je volontiranje dobrovoljno, da se vrši na temelju vlastitog izbora i vlastite motivacije bez traženja financijske koristi; budući da volontiranje može pomoći stvaranju osjećaja zajednice i pružiti mogućnost za rješavanje ljudskih, socijalnih ili ekoloških potreba i problema;

E.  budući da je volonterstvo jedan od najvidljivijih izraza zajednice kojim se promiče i olakšava socijalna uključenost, gradi društveni kapital te preobražava društvo i budući da ono doprinosi razvoju uspješnog civilnog društva, koje može ponuditi kreativna i inovativna rješenja na zajedničke izazove, te da doprinosi gospodarskom rastu;

F.  budući da sigurno i poticajno okruženje za volontere i volonterske organizacije, uključujući i održivu volontersku infrastrukturu, može pridonijeti uključivanju većeg broja građana u volontiranje;

G.  budući da volontiranje zahtijeva kombinaciju mehanizama potpore i/ili odgovarajućih organizacijskih struktura za koje bi bio od koristi odgovarajući pravni okvir u državama članicama kojim bi se utvrdila prava i odgovornosti za volontere i volontiranje; budući da se stope volontiranja i volonterske aktivnosti u velikoj mjeri razlikuju među državama članicama;

H.  budući da je važan jednak pristup mogućnostima volontiranja i zaštiti od diskriminacije pri volontiranju, kao i pravo na usklađivanje volonterske aktivnosti s privatnim i profesionalnim životom;

I.  budući da je priznavanje društvene i ekonomske vrijednosti volonterstva ključno kako bi se poduprli odgovarajući poticaji za sve dionike i na taj način povećala količina, kvaliteta i učinak volontiranja;

J.  budući da se programom Erasmus+ pružaju mogućnosti za financiranje i podržavanje volonterskih projekata, osobito preko programa Europske volonterske službe, i da je Glavna uprava za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći pokrenula program Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a kako bi se pružila praktična podrška projektima u području humanitarne pomoći; budući da je, međutim, pristup volonterskih organizacija glavnim fondovima EU-a, kao što su europski investicijski i strukturni fondovi, i dalje ograničen;

K.  budući da trenutačna izbjeglička kriza podsjeća na važnost volontera i volontiranja; budući da volonteri mogu utjelovljivati otpornost i da su često u mogućnosti pružiti fleksibilna i pragmatična rješenja za zajedničke izazove;

1.  uviđa da je volontiranje izraz osjećaja zajednice, slobode i odgovornosti koji doprinosi jačanju aktivnog građanstva te je ključan instrument za socijalnu uključenost i koheziju uz osposobljavanje i obrazovanje te dijalog među kulturama, istovremeno dajući važan obol širenju vrijednosti država članica EU-a; ističe da su koristi volonterstva također priznate u okviru dobrovoljnog rada u trećim zemljama kao strateškog instrumenta za poticanje međusobnog razumijevanja i međukulturnih odnosâ;

2.  prepoznaje vrijednost nacionalnih pravnih okvira kojima se pojašnjava status volontera i volonterstva te važnost boljeg razumijevanja i usporedivosti vještina i kvalifikacija na razini EU-a kako bi se olakšala mobilnost;

3.  poziva države članice da u okviru preporuka Vijeća iz 2012. provedu procese kojima će zajamčiti bolje razumijevanje i usporedivost vještina i kvalifikacija; predlaže da se u svim budućim inicijativama u pogledu Europske mape vještina i Europassa da na važnosti učenju u okviru formalnog, informalnog i neformalnog obrazovanja, uključujući volontiranje; podsjeća da volonterstvo pruža vještine koje volonterima olakšavaju pristup tržištu rada;

4.  napominje da u Europi skoro 100 milijuna građana svih dobi volontira i da se na taj način ostvaruje oko 5 % europskog BDP-a; poziva Komisiju da uzme u obzir ekonomsku vrijednost robe i usluga koju ostvaruju volonteri osmišljavanjem politika usmjerenijih na volonterstvo;

5.  potiče one države članice koje to još nisu učinile da uspostave nacionalne sustave volontiranja i da poboljšaju pristup kvalitetnim informacijama o mogućnostima volontiranja na nacionalnoj i lokalnoj razini, posebno putem postojećih mreža za informiranje mladih i putem razmjene informacija među kolegama te da uspostave nacionalne centre za civilnu službu, koji bi također promicali međunarodne mogućnosti volontiranja;

6.  traži od Komisije da razmotri mogućnost provedbe studije o različitim nacionalnim sustavima volontiranja, uključujući i civilnu službu i snage solidarnosti, te o postojećem okruženju za potencijalne volontere unutar država članica kako bi se poboljšalo međusobno razumijevanje i razmjena dobre prakse;

7.  prima na znanje ideju Komisije da se pokrene nova volonterska inicijativa – Europske snage solidarnosti; poziva Komisiju da prije svega ocijeni dodanu vrijednost takve inicijative za EU; poziva Komisiju da, ocijeni li pozitivno dodanu vrijednost, zajamči da se u osmišljavanje te inicijative uključe lokalne i nacionalne volonterske organizacije; ističe da je potrebno zajamčiti da uspostava i provedba Europskih snaga solidarnosti neće ugroziti proračune dodijeljene drugim programima EU-a kao ni dogovorene gornje granice VFO-a za razdoblje od 2014. do 2020.;

8.  zagovara daljnju internacionalizaciju Europske volonterske službe i predlaže da se i zemlje EFTA-e/EGP-a, zemlje pristupnice i zemlje kandidatkinje pozovu na suradnju s državama članicama EU-a, u skladu sa sporazumima o pridruživanju i bilateralnim sporazumima s EU-om; naglašava potrebu za povećanjem mogućnosti volontiranja u inozemstvu i poboljšanjem suradnje volonterskih organizacija u Europskoj uniji i u susjednim zemljama;

9.  inzistira na tome da bi program Europske volonterske službe trebao biti koristan za uključene pojedince i organizacije te za društvo u cjelini; ističe važnost promicanja Europske volonterske službe kod svih mladih ljudi, ne isključujući pritom starije generacije jer i one mogu dati važan doprinos, primjerice kao mentori;

10.  ističe da bi se Europska volonterska služba trebala temeljiti na kvalitetnim ponudama za volontiranje kojima se poštuju Povelja o volonterstvu i načela Povelje kvalitete za mobilnost u učenju, kao i da bi se Europska volonterska služba trebala zasnivati na strukturi kojom se volonterske organizacije potiču da postanu organizacije primateljice, pružajući im stoga odgovarajuće financiranje i osposobljavanje, jačajući istovremeno ulogu organizacija koje koordiniraju i podržavaju velik broj organizacija primateljica, npr. u pogledu administracije i osposobljavanja;

11.  podsjeća na to da bi se programi Europske volonterske službe trebali temeljiti na strukturi koja omogućuje brz i jednostavan pristup mladih programu; stoga poziva na racionalizaciju i pojednostavljenje postojećeg sustava za prijave kako bi se građane potaklo da volontiraju i kako bi se smanjio administrativni teret koji pritišće dobrotvorne i volonterske organizacije;

12.  ističe potrebu za jačanjem daljnjeg djelovanja nakon volonterskih iskustava, prije svega nakon povratka s volontiranja u inozemstvu, pružanjem podrške ne samo prije polaska, već i po povratku u lokalne zajednice, u obliku osposobljavanja u području orijentacije i integracije nakon tog iskustva; takve bi mjere također trebale potaknuti pozitivan postupak davanja povratnih informacija kojim bi se omogućila razmjena iskustava i poticanje većeg broja osoba da razmotre prihvaćanje prilika za volontiranje;

13.  naglašava da je potrebno odgovornim upravljanjem volonterskim radom osigurati mentorstvo tijekom cijelog procesa i napominje da bi volonteri također trebali biti svjesni svoje odgovornosti u pogledu angažmana u volonterskim organizacijama i u zajednici;

14.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica.

(1)

SL L 17, 22.1.2010., str. 43. – 49.

(2)

SL C 398, 22.12.2012., str. 1.

(3)

Usvojeni tekstovi, P7_TA(2013)0549.

(4)

SL C 332 E, 15.11.2013., str. 14.

(5)

http://ec.europa.eu/citizenship/pdf/volunteering_charter_en.pdf

Pravna napomena