Процедура : 2016/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1136/2016

Внесени текстове :

B8-1136/2016

Разисквания :

PV 25/10/2016 - 19
CRE 25/10/2016 - 19

Гласувания :

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 503kWORD 49k
19.10.2016
PE589.736v01-00
 
B8-1136/2016

внесено вследствие на въпроси с искане за устен отговор B8-1801/2016 и B8-1802/2016

внесено съгласно член 128, параграф 5 от Правилника за дейността


относно трансмастните киселини (2016/2637(RSP))


Мирей Д'Орнано, Силви Годен, Жан-Франсоа Жалк от името на групата ENF

Резолюция на Европейския парламент относно трансмастните киселини (2016/2637(RSP))  
B8-1136/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 1169/2011 на Европейския парламент и на Съвета за предоставянето на информация за храните на потребителите, и по-специално член 30, параграф 7 от него(1),

–  като взе предвид доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета от 3 декември 2015 г. относно наличието на трансмастни киселини в храните и в хранителния режим като цяло на населението на Съюза (COM(2015) 0619),

–  като взе предвид доклада на Съвместния изследователски център, озаглавен „Трансмастните киселини в Европа: какво е актуалното състояние? Синтез на данните: 2003 – 2013 г.“,

–  като взе предвид публикациите на СЗО „Ефективността на политиките за намаляване на трансмастните киселини в хранителния режим: систематичен преглед на данните“(2), „Премахване на трансмастните киселини в Европа – обзор на политиките“(3) и „Ефект на приема на трансмастни киселини върху липидите и липопротеините в кръвта:“„ “„систематичен преглед и мета-регресионен анализ“(4),

–  като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно трансмастните киселини (O-000105/2016 – B8-1801/2016 и O-000106/2016 – B8-1802/2016),

–  като взе предвид член 128, параграф 5 и член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че трансмастните киселини (ТМК) са специфичен вид ненаситени мазнини;

Б.  като има предвид, че трансмастните киселини (ТМК) естествено се съдържат в храните, получени от преживни животни, като млечни продукти и месо, както и в някои растения и продукти от растителен произход (праз, грах, марули и масло от рапица), и че те се срещат преди всичко в промишлено произведени частично хидрогенирани масла от растителен произход (растителни масла, които са изменени с добавени водородни атоми и се използват за пържене и печене, както и в готовите храни за удължаване на срока на годност);

В.  като има предвид, че френската кулинарна традиция, която използва животински мазнини, включително ТМК, е призната от ЮНЕСКО за нематериално културно наследство и е прочута с т.нар. френски парадокс;

Г.  като има предвид, че в резултат на това приемът на трансмастни киселини е свързан най-вече с консумацията на промишлено произведени частично хидрогенирани масла, използвани от промишлеността в широк набор от напитки и хранителни продукти (както предварително опаковани храни, така и храни, които не са предварително опаковани, като продаваните в насипно състояние храни и храната, сервирана в рамките на услугите в областта на кетъринга и храните);

Д.  като има предвид, че консумацията от човека на естествено срещащите се ТМК от преживни животни като цяло е ниска, и като има предвид, че СЗО посочва, че тези естествени ТМК е малко вероятно да създадат риск за здравето при настоящия реален режим на хранене, поради сравнително ниския им прием;

Е.   като има предвид, че трансмастните киселини се срещат естествено в човешката кърма;

Ж.  като има предвид, че настоящата резолюция засяга само промишлено произведените мастни киселини;

З.  като има предвид, че много ресторанти и заведения за бързо хранене използват ТМК за дълбоко пържене на храни, тъй като те не са скъпи и могат да бъдат използвани многократно във фритюрници, употребявани за търговски цели;

И.  като има предвид, че допълнителни ТМК се прибавят или възникват при приготвянето на някои храни (напр. бисквити, сладкарски изделия, солени закуски и дълбоко пържени храни);

Й.  като има предвид, че честата консумация на промишлено произведени частично хидрогенирани растителни масла е свързана с увеличен риск от сърдечносъдови заболявания (повече от който и да е друг дългосрочен фактор), стерилитет, ендометриоза, камъни в жлъчката, болест на Алцхаймер, диабет, затлъстяване и някои видове рак;

К.  като има предвид, че здравните рискове, свързани с консумацията на трансмастни киселини са добре документирани, тъй като захарната промишленост в Северна Америка финансира програми за научни изследвания на липидите, за да се установи връзка между сърдечносъдовите здравни проблеми и консумацията на мазнини;

Л.  като има предвид, че държавите членки следва да предприемат всички необходими мерки за борба с причините за затлъстяването;

M.  като има предвид, че високият прием на трансмастни киселини увеличава риска от развитие на коронарна болест на сърцето (повече от всеки друг хранителен продукт измерено въз основа на калориите) – заболяване, което според консервативни изчисления е причина за 660 000 смъртни случая годишно в ЕС или около 14% от общата смъртност;

Н.  като има предвид, че СЗО препоръчва по-конкретно консумацията на ТМК да бъде под 1% от дневния енергиен прием(5);

O.  като има предвид, че Американската администрация по храните и лекарствата (FDA) заключи през юни 2015 г., че частично хидрогенираните масла не са „общопризнати за безопасни“ за употреба в храни, предназначени за консумация от човека;

П.  като има предвид, че въпреки ограниченото наличие на данни за целия ЕС, едно неотдавнашно проучване, събрало данните от девет държави – членки на ЕС, съобщава, че средният дневен прием на трансмастни киселини е под 1% от дневния енергиен прием, но се наблюдава по-висок прием в рамките на определени подгрупи от населението в някои от тези държави членки;(6)

Р.  като има предвид, че анализът на най-актуалните публично достъпни данни потвърждава, че въпреки отчетеното намаляване на трансмастните киселини в някои храни, все още са налице редица храни с високо съдържание на трансмастни киселини, т.е. над 2 g ТМК на 100 g мазнини (напр. бисквити или пуканки със около 40 – 50 g ТМК/100 g мазнина, както и храни, които не са предварително опаковани, като например тестени изделия) на някои пазари на храни в ЕС;

С.  като има предвид, че международни проучвания показват, че политиките, насочени към ограничаване на съдържанието на трансмастни киселини в храните, водят до намаляване на нивата на трансмастните киселини, без да се увеличава общото съдържание на мазнини; като има предвид, че тези политики са осъществими, постижими и може да имат положително въздействие върху общественото здраве;

Т.  като има предвид факта, че за съжаление само един на всеки трима потребители в ЕС е запознат с трансмастните киселини, което показва, че мерките за етикетиране не са ефективни и че е необходимо да се предприемат действия за повишаване на осведомеността чрез образователната система и кампании в средствата за масово осведомяване;

У.  като има предвид, че законодателството на ЕС не урежда съдържанието на трансмастни киселини в хранителните продукти, нито изисква то да бъде отразено на етикетите;

Ф.  като има предвид, че Австрия, Дания, Латвия и Унгария са въвели законодателство, което ограничава съдържанието на трансмастни киселини в храните, докато повечето от останалите държави членки са избрали доброволни мерки, като саморегулиране, препоръки за режима на хранене или критерии за състава за специфични традиционни продукти;

Х.  като има предвид, че разбирането на различията между видовете мазнини изисква технически умения, които не е лесно за потребителите да придобият; като има предвид, че в този случай етикетирането не е достатъчно за защита на човешкото здраве;

Ц.  като има предвид, че неотдавнашни проучвания показват, че хората с по-високо социално-икономическо положение имат по-здравословен режим на хранене от хората с по-нисък социално-икономически статус и че тази разлика се увеличава успоредно с увеличаването на социалното неравенство; като има предвид, че политиките на бюджетни ограничения, наложени на държавите членки под натиск от Комисията, увеличиха бедността и трудния достъп до здравословна храна с местен произход;

Ч.  като има предвид, по-специално, че ТМК обикновено се използват в по-евтини храни и предвид факта, че хората с по-ниски доходи са изложени в по-голяма степен на по-евтини хранителни продукти с по-високо съдържание на ТМК, потенциалът за увеличаване на неравенствата по отношение на здравето нараства;

Ш.  като има предвид, че държавите членки следва да вземат подходящи решения, за да се намали приемът на промишлени ТМК;

Щ.  като има предвид, че здравни организации, групи за защита на потребителите, сдружения на здравни специалисти и предприятия от хранително-вкусовата промишленост настоятелно призоваха(7) да се ограничи количеството на промишлени ТМК в храните до ниво, подобно на това, установено от датските органи (т.е. 2 g ТМК на 100 g мазнини);

AA.  като има предвид, че млечната криза не следва да бъде задълбочавана със законодателно предложение относно трансмастните киселини;

1.  припомня, че въпросът за промишлено произвежданите ТМК е повод за истинска загриженост за Парламента, и отново изразява своята загриженост по отношение на рисковете, които бедността и една от нейните последици – прекомерното излагане на ТМК, създават за здравето на човека;

2.  подчертава факта, че САЩ вече обявиха, че от средата на 2018 г. производителите на храни ще трябва да премахнат частично хидрогенираните масла от продуктите, които се продават на вътрешния пазар на страната, в светлината на заключението от 2015 г., че трансмастните киселини не са общопризнати за безопасни;

3.  припомня, че съществуват данни, че ограничения на промишлено произведените трансмастни киселини могат да доведат до бързи и значителни ползи за здравето;

4.  подчертава, че по-голямата част от населението на ЕС – по-специално най-уязвимите хора – нямат информация относно промишлено произведените трансмастни киселини и техните последици за здравето, което може да възпрепятства потребителите да правят информиран избор;

5.  изразява загриженост, че уязвимите групи, включително гражданите с по-ниска степен на образование и социално-икономически статус, както и децата, са по-склонни да консумират храни с по-високо съдържание на промишлено произведени трансмастни киселини;

6.  признава, че всички съществуващи стратегии за намаляване на трансмастните киселини изглежда са свързани със значително намаляване на нивата на трансмастните киселини в храните и че държавите членки ще могат да определят подходящото равнище за себе си, в зависимост от своята местна кухня;

7.  отбелязва, че според СЗО(8) една политика на обявяване на трансмастните киселини върху етикетите вероятно ще бъде най-скъпата мярка от гледна точка на ефективно прилагане, докато финансовото въздействие на забраната на трансмастните киселини е било минимално в държави, които са въвели подобни забрани, като се вземат предвид ниските разходи за въвеждане и мониторинг;

8.  счита, че липсата на осведоменост на потребителите по отношение на неблагоприятното въздействие върху здравето на трансмастните киселини, превръща задължителното обявяване на ТМК върху етикетите във важен, но недостатъчен инструмент в сравнение със задължителните ограничения от гледна точка на усилията за намаляване на приема на трансмастни киселини сред гражданите на ЕС;

9.  изтъква също така, че стратегията за етикетиране по отношение на промишлено произведените ТМК, се отнася само до някои продукти, като млечните продукти, неопакованите храни или храните, предлагани в ресторантите, остават незасегнати;

10.  приканва държавите членки да популяризират и насърчават производителите на храни, които са ангажирани с намаляване на промишлените ТМК в своите продукти, и да подчертаят ползите от използването на местни млечни продукти като източник на липиди;

11.  отбелязва, във връзка с това, съобщението на Комисията, че ще проведе подробна оценка на въздействието, за да се преценят разходите и ползите от различните варианти за прагове, и отправя искане до Комисията специално да вземе предвид въздействието върху МСП;

12.  призовава хранителната промишленост да даде приоритет на алтернативни решения, които отговарят на здравните стандарти, например използването на подобрени масла, нови процедури за изменение на мазнини или комбинации от заместители на ТМК (влакнини, целулоза, скорбяла и нишесте, белтъчни смеси и т.н.); призовава държавите членки да гарантират, че политиките, насочени към ограничаване на съдържанието на ТМК в преработените храни, не насърчават използването на палмово масло в продуктите, тъй като то е свързано с високи екологични и социални разходи в развиващите се страни;

13.  призовава освен това Комисията да подкрепи държавите членки с оглед на увеличаване на грамотността в областта на храненето, насърчаване и даване на възможност на потребителите да правят по-здравословен избор на храни и ангажиране с промишлеността за насърчаване на здравословно преформулиране на нейните продукти;

14.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ L 304, 22.11.2011 г., стр. 18.

(2)

Bull World Health Organ 2013;91:262–269H.

(3)

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-in-Europe-A-policy-brief.pdf?ua=1.

(4)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/246109/1/9789241510608-eng.pdf.

(5)

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42665/1/WHO_TRS_916.pdf?ua=1 pg89, СЗО/ФАО – технически доклади, поредица 916.

(6)

Mouratidou et al. Trans Fatty acids in Europe: where do we stand? (Трансмастните киселити в Европа: какво е актуалното състояние?) JRC Science and Policy Reports 2014 г., doi:10.2788/1070.

(7)

http://www.beuc.eu/publications/open_letter_industrially_produced_tfas_freeeu.pdf

(8)

Eliminating trans fats in Europe: A policy brief (Премахване на трансмастните киселини в Европа: Обзор на политиките), стр. 6 http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/288442/Eliminating-trans-fats-in-Europe-A-policy-brief.pdf

Правна информация