Procedură : 2016/2956(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1161/2016

Texte depuse :

B8-1161/2016

Dezbateri :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2016)0422

PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 417kWORD 84k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.587v01-00
 
B8-1161/2016

depusă pe baza declarației Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate

în conformitate cu articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP))


Enrique Guerrero Salom, Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Ana Gomes, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Andi Cristea, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Marlene Mizzi, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho în numele Grupului S&D

Rezoluția Parlamentului European referitoare la situația din nordul Irakului/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1161/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere declarația Înaltului Comisar al ONU pentru drepturile omului, Navi Pillay, din 16 iunie 2014, prin care aceasta condamnă execuțiile sumare comise de ISIL și opinează că acestea constituie aproape sigur crime de război,

–  având în vedere rezoluțiile Consiliului de Securitate al ONU referitoare la Irak, în special Rezoluția 2299 (2016) și 2249 (2015), prin care sunt condamnate atacurile teroriste comise recent de Daesh,

–  având în vedere Rezoluția sa din 27 februarie 2014 referitoare la situația din Irak(1), Rezoluția sa din 18 septembrie 2014 referitoare la situația din Irak și Siria și la ofensiva grupării Statul Islamic, inclusiv la persecutarea minorităților(2), și Rezoluția sa din 12 februarie 2015 referitoare la criza umanitară din Irak și Siria, în special în contextul Statului Islamic(3),

–  având în vedere observațiile formulate de VP/ÎR Federica Mogherini la 18 octombrie 2016, în urma celei de a doua reuniuni a Consiliului de cooperare UE-Irak din cadrul Acordului de parteneriat și cooperare UE-Irak,

–  având în vedere articolul 123 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, cu sprijinul coaliției internaționale împotriva Daesh, al forțelor Peshmerga ale Guvernului Regional al Kurdistanului și al forțelor de mobilizare populară, armata irakiană a inițiat operațiunea de eliberare de sub controlul Daesh a Mosulului, al doilea oraș ca mărime din Irak, și a multor orașe și sate aflate pe „culoarul Mosulului”;

B.  întrucât circa 1,5 milioane de persoane care trăiesc în Mosul pot fi afectate de operațiunile militare de eliberare a orașului de sub controlul Daesh; întrucât, potrivit estimărilor Oficiului pentru Coordonarea Problemelor Umanitare al ONU, circa un milion de persoane ar putea fi nevoite să își părăsească locuințele, în funcție de intensitatea și amploarea luptelor;

C.  întrucât UE este unul dintre principalii furnizori de asistență umanitară pentru persoanele afectate de conflict în întregul Irak, pe baza principiilor și necesităților umanitare, și se angajează activ în acțiunile de răspuns umanitar la situațiile actuale de urgență umanitară din Mosul și Hawija, acordând ajutor de urgență pentru salvarea vieților tuturor persoanelor celor mai vulnerabile;

D.  întrucât Mosulul este un oraș multietnic, în care majoritatea arabă sunnită trăiește alături de caldeeni/siriaci/asirieni, kurzi, yazidiți, shabak, kakai și turkmeni (șiiți și sunniți) întrucât și zonele din jurul orașului au un istoric al diversității etnice și religioase, creștinii fiind concentrați în câmpia Ninive, yazidiții, în jurul munților Sinjar, iar turkmenii musulmani, în Tal Afar;

E.  întrucât modul în care se desfășoară ostilitățile și în care sunt tratați civilii constituie un element politic fundamental al reconcilierii și dezvoltării;

F.  întrucât, la 4 februarie 2016, Parlamentul a recunoscut că Daesh comite genocid împotriva creștinilor și yazidiților, precum și a altor minorități religioase și supune musulmanii care nu sunt de acord cu interpretarea pe care o dă Daesh Islamului la atrocități și crime care constituie crime de război și crime împotriva umanității;

G.  întrucât Consiliul de cooperare creat în temeiul Acordului de parteneriat și cooperare UE-Irak s-a întrunit a doua oară la Bruxelles la 18 octombrie 2016 pentru a discuta problemele umanitare și de stabilitate imediate ale Irakului,

1.  sprijină ferm lansarea de către Irak a operațiunii de eliberare a Mosulului de sub controlul Daesh; consideră că această operațiune reprezintă o parte decisivă a efortului internațional actual de a repurta o victorie de durată asupra Daesh; își exprimă încrederea că Irakul va fi victorios în această luptă împotriva dușmanului comun și va elibera Mosulul și alte părți ale țării de sub controlul Daesh;

2.  își reafirmă sprijinul deplin pentru independența Irakului, integritatea sa teritorială, suveranitatea sa și dreptul său de a lua măsurile necesare pentru a păstra aceste valori;

3.  îndeamnă Uniunea Europeană, Organizația Națiunilor Unite și comunitatea internațională să continue să sprijine guvernul irakian în mod durabil, oferind ajutor umanitar și asistență militară pe durata operațiunilor de eliberare din mai multe regiuni irakiene; salută asistența umanitară în valoare de 50 milioane EUR furnizată de UE regiunii Mosulului;

4.  invită UE și statele sale membre să coopereze pentru ajuta autoritățile irakiene și Guvernul Regional al Kurdistanului să securizeze și să reconstruiască zonele eliberate, precum munții Sinjar, câmpia Ninive și orașul Mosul, astfel încât refugiații și persoanele strămutate în interiorul țării să se poată întoarce și restabili în aceste locuri;

5.  este preocupat de tensiunile recente dintre Turcia și Irak; invită Turcia să respecte pe deplin suveranitatea și integritatea teritorială a Irakului și să nu întreprindă nicio acțiune militară în Irak fără consimțământul guvernului irakian; subliniază că este important să se stimuleze dialogul dintre Irak și alte țări din regiune, pentru a edifica un Orient Mijlociu mai sigur;

6.  subliniază că Daesh reprezintă un indiciu al existenței unor probleme mai mari în Irak și în regiune și mai ales că este absolut necesar să se depună eforturi pentru a ajunge la un compromis între șiiți și sunniți în Irak – în special după eliberarea Mosulului – și în regiune, în general; subliniază că luptele purtate împotriva Daesh în Irak și Siria sunt interconectate; prin urmare, este preocupat de informările referitoare la transferul de combatanți ai Daesh din Irak în Siria; insistă asupra faptului că lupta împotriva Daesh, a Frontului al-Nusra (denumit în prezent Jabhat Fatah al-Sham) și a altor organizații desemnate drept teroriste de CSONU rămâne o prioritate atât în Irak, cât și în Siria și reamintește tuturor părților implicate în conflict că protecția civililor și respectarea dreptului internațional trebuie să constituie priorități absolute;

7.  solicită tuturor părților implicate în conflict să respecte dreptul internațional umanitar pe durata ostilităților și după producerea acestora și, în conflict, să respecte principiile proporționalității, diferențierii și precauției; îndeamnă toate părțile la conflict să deschidă coridoare umanitare care să le permită civililor să fugă din calea conflictului și să le înlesnească această acțiune, pentru ca aceștia să nu rămână blocați în Mosul și să nu fie folosiți drept scuturi umane de Daesh, să asigure accesul la locuri sigure și să garanteze acordarea de ajutor și și protejarea civililor pe durata procedurii de control de securitate, în conformitate cu normele aplicabile la nivel național și internațional, mai ales să se asigure că familiile nu sunt despărțite și copiii nu sunt expuși la riscuri, precum și să creeze un mecanism de monitorizare de către terți în cadrul ONU; solicită mai ales să se ia toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura protejarea copiilor și a familiilor acestora de bombardamente, să se reducă la minim numărul victimelor și să se protejeze infrastructura civilă, în special școlile și spitalele;

8.  reamintește că salvarea vieților civililor și respectarea dreptului internațional umanitar reprezintă un element politic fundamental al reconcilierii și dezvoltării, singura modalitate de a învinge ura și dezbinarea, și că este extrem de important să nu se alimenteze alte tensiuni între comunități și să se pună bazele unui Irak stabil și prosper;

9.  îndeamnă coaliția militară condusă de Irak să ia toate măsurile necesare pentru a păstra dovezile crimelor de război și ale crimelor împotriva umanității comise de Daesh, astfel încât cei vinovați să fie trași la răspundere;

10.  subliniază că este deosebit de important să se asigure rapid și eficace siguranța, cu ajutorul unor rute cu adevărat sigure, pe care să poată fi asigurată protecția, inclusiv grație operațiunilor de deminare și restabilirii statului de drept, precum și să se furnizeze servicii de bază, cum ar fi asistența medicală, energia electrică și educația în zonele eliberate; avertizează că lipsa serviciilor de bază, a siguranței și a unei strategii pe termen lung de combatere a cauzelor profunde și lipsa eforturilor de a asigura coeziunea socială ar putea conduce la reapariția forțelor extremiste; solicită, prin urmare, o corelare puternică a ajutorului umanitar cu cooperarea pentru dezvoltare, pentru a garanta continuitatea ajutorului, pornind de la ajutorul umanitar până la stabilizarea, reziliența și dezvoltarea Irakului;

11.  subliniază importanța Mosulului pentru întregul Irak și îndeamnă ca minoritățile să fie reprezentate în cadrul noii administrații a orașului Mosul; subliniază dreptul legitim al minorităților etnice și religioase la viața politică și la restituirea drepturilor lor de proprietate; pledează în favoarea conviețuirii pașnice a diferitelor minorități religioase și etnice care au fost prezente în număr mare și au coexistat pașnic dintotdeauna, în special în munții Sinjar (yazidiții), câmpia Ninive (populațiile caldeene-siriace-asiriene), în Tel Afar și în părți ale provinciei Kirkuk, și solicită adoptarea unor măsuri care să garanteze întoarcerea în siguranță a persoanelor strămutate și a refugiaților;

12.  îndeamnă UE și statele sale membre, ONU și statele sale membre să colaboreze cu guvernul național și cu administrațiile regionale din Irak, precum și cu toți actorii relevanți de la nivel național sau internațional pentru a supraveghea reintegrarea pașnică în ținuturile lor de baștină a populațiilor autohtone – devenite, în prezent, persoane strămutate în interiorul țării, refugiați și persoane care solicită azil în alte părți – din câmpiile Ninive, Tal Afar și Sinjar;

13.  subliniază necesitatea de a se continua, inclusiv după eliberarea Mosulului, să se combată răspândirea, în regiune și dincolo de granițele acesteia, a ideologiilor islamiste și jihadiste, inclusiv a salafismului jihadist, care constituie o instigare teologică și politică la crimele Daesh; invită statele membre să exercite presiuni pentru ca crimele de război și crimele împotriva umanității comise în Irak, Siria, Libia și în alte părți de combatanții Daesh, inclusiv tentativa de genocid împotriva yazidiților, fie deferite CPI;

14.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezentantului special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor statelor membre, guvernului și Consiliului reprezentanților din Irak, Guvernului Regional al Kurdistanului, guvernului Turciei, Secretarului General al Organizației Națiunilor Unite și Consiliului pentru Drepturile Omului al ONU.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2014)0171.

(2)

Texte adoptate, P8_TA(2014)0027.

(3)

Texte adoptate, P8_TA(2015)0040.

Notă juridică