Διαδικασία : 2016/2935(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1163/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1163/2016

Συζήτηση :

PV 26/10/2016 - 15

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0423

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 511kWORD 92k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Νίκος Ανδρουλάκης, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Εύα Καϊλή, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Κώστας Μαυρίδης, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Δημήτρης Παπαδάκης, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Μιλτιάδης Κύρκος εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία, και ιδίως το ψήφισμά του της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία έκφρασης στην Τουρκία: πρόσφατες συλλήψεις δημοσιογράφων, διευθυντικών στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης και συστηματική άσκηση πίεσης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης(1),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2016 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και του Επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, της 16ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κατάσταση στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου/Ύπατης Εκπροσώπου και του επιτρόπου για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας και τις διαπραγματεύσεις για τη διεύρυνση, της 21ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τον πολιτικό διάλογο υψηλού επιπέδου ΕΕ-Τουρκίας της 9ης Σεπτεμβρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη το γεγονός ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης στην ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα του 1966,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 15 Ιουλίου 2016, έγινε απόπειρα παράνομης ανατροπής της εκλεγμένης κυβέρνησης στην Τουρκία, στην οποία πάνω από 250 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 2 100 τραυματίστηκαν·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016, η τουρκική αστυνομία έχει συλλάβει τουλάχιστον 99 δημοσιογράφους και συγγραφείς, χωρίς στους περισσότερους από αυτούς να έχουν απαγγελθεί κατηγορίες μέχρι σήμερα, με αποτέλεσμα ο αριθμός των εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης που κρατούνται για κατηγορίες που πιστεύεται ότι συνδέονται με την άσκηση του δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης να ανέρχεται σε τουλάχιστον 130, με βάση την κατάσταση στις 20 Οκτωβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι 64 από τους δημοσιογράφους που είχαν συλληφθεί μετά τις 15 Ιουλίου 2016 έχουν αποφυλακιστεί·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ των δημοσιογράφων που τελούν υπό κράτηση περιλαμβάνονται η γνωστή συγγραφέας Asli Erdogan, η οποία ήταν επίσης μέλος του εποπτικού συμβουλίου και αρθρογράφος της ημερήσιας κουρδικής εφημερίδας Özgür Gündem, που έχει πλέον κλείσει, ο πανεπιστημιακός και αρθρογράφος Mehmet Altan και ο αδελφός του, Ahmet Altan, συγγραφέας και πρώην εκδότης της εβδομαδιαίας εφημερίδας Taraf·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει ζωτική σημασία για κάθε δημοκρατική κοινωνία να διαθέτει ελεύθερα, πολυφωνικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης· λαμβάνοντας υπόψη ότι, χωρίς ελευθερία της έκφρασης και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν ενεργοί πολίτες με συμμετοχή στα κοινά.

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με βάση τα προβλεπόμενα από το διάταγμα που εκδόθηκε μετά την κήρυξη της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι συλληφθέντες αυτοί δημοσιογράφοι στερούνται το δικαίωμα πρόσβασης σε δικηγόρο τις πρώτες πέντε ημέρες της κράτησής τους, το δικαίωμα επιλογής δικηγόρου όσο βρίσκονται στα αστυνομικά κρατητήρια και το απόρρητο στη σχέση τους με τον δικηγόρο τους, και ότι υφίστανται περιορισμούς του δικαιώματος επικοινωνίας τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένοι δημοσιογράφοι αντιμετωπίζουν ακόμη αυστηρότερους περιορισμούς·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι αρκετοί δημοσιογράφοι που τελούν υπό κράτηση φαίνεται ότι έχουν κακοποιηθεί και ότι έχουν δεχθεί απειλές, προσβολές και επιθέσεις στη φυλακή· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες για βασανισμό στη φυλακή των συν-αρχισυντακτών της ημερήσιας εφημερίδας Özgür Gündem που έκλεισε, Bilir Kaya και Inan Kizilkaya·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τους πρώτους δυόμισι μήνες της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, οι αρχές έκλεισαν περίπου 150 μέσα ενημέρωσης και εκδοτικές επιχειρήσεις, αφήνοντας χωρίς δουλειά περισσότερους από 2 300 δημοσιογράφους και εργαζομένους στα μέσα ενημέρωσης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, οι δημοσιογράφοι αποτελούν στόχο διοικητικών κυρώσεων, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η κατάσχεση διαβατηρίων, ταξιδιωτικοί περιορισμοί για τους κατόχους των ειδικών γκρι διαβατηρίων, η ανάκληση δημοσιογραφικών ταυτοτήτων και άλλοι αυθαίρετοι περιορισμοί, όπως προσωρινές συλλήψεις χωρίς απαγγελία κατηγορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης έχει ανασταλεί κάθε δυνατότητα νομικής προσφυγής κατά των αποφάσεων αυτών·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, μέλη των οικογενειών δημοσιογράφων για τους οποίους ωστόσο δεν διεξάγεται έρευνα έχουν επίσης συλληφθεί και τους έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάσχεσης διαβατηρίων·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την απόπειρα πραξικοπήματος, ξένοι δημοσιογράφοι έχουν συλληφθεί και απελαθεί από την Τουρκία·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά το αποτυχημένο πραξικόπημα, έχουν κλείσει περισσότερες από 150 επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης, εκ των οποίων 46 εφημερίδες, 29 τηλεοπτικά κανάλια, 31 ραδιοφωνικοί σταθμοί, 3 πρακτορεία τύπου, 16 περιοδικά και 28 εκδοτικοί οίκοι· λαμβάνοντας υπόψη ότι μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται ο σταθμός Zarok TV, ο οποίος μεταδίδει προγράμματα κινούμενων σχεδίων για παιδιά στα κουρδικά·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με το πρόσφατο βίαιο κλείσιμο ραδιοφωνικών σταθμών και τηλεοπτικών καναλιών της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά από επιδρομές της αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων των IMC TV, Hayatin Sesi TV και Özgür Radyo, και με τη σύλληψη των δημοσιογράφων τους, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και της έκφρασης στην Τουρκία είναι σε μεγάλο κίνδυνο, ενώ η πολυφωνία απειλείται με εξαφάνιση και η αυτολογοκρισία παρουσιάζει ραγδαία εξάπλωση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία καταλαμβάνει την 151η θέση μεταξύ 180 χωρών στον Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου των Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την κατάταξη της οργάνωσης Freedom House για την ελευθερία του Τύπου και των μέσων ενημέρωσης, η Τουρκία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών στις οποίες η ελευθερία του Τύπου είναι ανύπαρκτη και όπου το Διαδίκτυο διαθέτει μερική μόνο ελευθερία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, περιλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελούν τον πυρήνα των αξιών της ΕΕ για τις οποίες η Τουρκία έχει επίσημα δεσμευτεί με την υποβολή της αίτησής της για προσχώρηση στην ΕΕ και τις σχετικές διαπραγματεύσεις, καθώς και μέσω της ιδιότητάς της ως πλήρους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 στην Τουρκία· εκφράζει την υποστήριξή του στους νόμιμους θεσμούς της Τουρκίας· εκφράζει τη λύπη του για τις πολυάριθμες απώλειες ανθρώπινων ζωών και τη συμπαράστασή του στα θύματα και στις οικογένειές τους·

2.  τονίζει ότι η τουρκική κυβέρνηση έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση να διερευνήσει την αποτρόπαιη απόπειρα πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016 και να προσαγάγει όλους τους υπαίτιους στη δικαιοσύνη· καταδικάζει, ωστόσο, τη μαζική καταστολή εις βάρος δημοσιογράφων, συγγραφέων και εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία, στους οποίους περιλαμβάνονται γνωστοί δημοσιογράφοι όπως η Nazli Ilicak, ο Sahin Alpay, η Asli Erdogan, ο Murat Aksoy, ο Ahmet Altan και ο Mehmet Altan, χωρίς αποδείξεις για την προσωπική τους ανάμειξη σε αξιόποινη πράξη·

3.  επαναλαμβάνει ότι η κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των δημοσιογράφων και των μέσων ενημέρωσης επιδεινώνεται διαρκώς τα δύο τελευταία χρόνια και ανησυχεί διότι, μετά την επιβολή της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, η κατάσταση όσον αφορά την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Τουρκία έχει σημειώσει περαιτέρω οπισθοδρόμηση·

4.  καλεί τις τουρκικές αρχές να προχωρήσουν στην άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των φυλακισμένων δημοσιογράφων, εφόσον δεν υπάρχουν αδιάσειστα στοιχεία για εγκληματική δραστηριότητα· υπογραμμίζει ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η κράτηση δημοσιογράφων με βάση το περιεχόμενο της δημοσιογραφίας τους ή τις εικαζόμενες πεποιθήσεις τους, ακόμη και στις περιπτώσεις στις οποίες τους απαγγέλλονται κατηγορίες, και να διασφαλιστεί ότι η προφυλάκιση θα συνεχίσει να αποτελεί εξαίρεση·

5.  υπενθυμίζει ότι η ύπαρξη ελεύθερου και πολυφωνικού Τύπου αποτελεί ουσιώδες στοιχείο κάθε δημοκρατικού πολιτεύματος· υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι θα πρέπει να ενεργούν με τη μέγιστη προσοχή όταν ασχολούνται με μέσα ενημέρωσης και δημοσιογράφους, δεδομένου ότι η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης αποτελούν καίριο στοιχείο της λειτουργίας μιας ανοικτής και δημοκρατικής κοινωνίας· ενθαρρύνει την τουρκική κυβέρνηση να δώσει σαφείς οδηγίες στην αστυνομία και στους εισαγγελείς σχετικά με τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και να διασφαλίσει ότι οιαδήποτε απόφαση για την κίνηση ποινικής έρευνας εις βάρος δημοσιογράφων ή ειδησεογραφικών οργανισμών βασίζεται σε σαφή αποδεικτικά στοιχεία για εγκληματικές ενέργειες, πληροί το κριτήριο του δημόσιου συμφέροντος και δεν υπονομεύει την ελευθερία της έκφρασης·

6.  υπενθυμίζει στις τουρκικές αρχές ότι τα προσωρινά διατάγματα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως πρόσχημα για να διευκολύνονται σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η φίμωση των αντιφρονούντων και το κλείσιμο των μέσων ενημέρωσης· υπενθυμίζει ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου πρέπει να γίνονται σεβαστά σύμφωνα με τις αρχές της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΣΑΔ) και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, που περιλαμβάνουν το δικαίωμα στη ζωή, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και της απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχείρισης, το τεκμήριο αθωότητας, την ασφάλεια δικαίου, τη μη επιβολή ποινής άνευ νόμου, τον ατομικό χαρακτήρα των εγκλημάτων, τη δίκαιη δίκη, την ανεξαρτησία των δικαστικών αρχών, διεξοδική και διαφανή ενημέρωση σχετικά με τις κατηγορίες και πλήρη πρόσβαση στα ενοχοποιητικά στοιχεία·

7.  καλεί τις τουρκικές αρχές να άρουν τις διοικητικές κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά δημοσιογράφων, συμπεριλαμβανομένων της αφαίρεσης διαβατηρίων και δημοσιογραφικών ταυτοτήτων, των ταξιδιωτικών περιορισμών για τους κατόχους ειδικών γκρι διαβατηρίων και άλλων αυθαίρετων περιορισμών, όπως προσωρινών συλλήψεων χωρίς την απαγγελία κατηγορίας·

8.  καλεί τις τουρκικές αρχές να μην αντιμετωπίζουν τα μέλη της οικογένειας ύποπτων δημοσιογράφων ως πιθανούς υπόπτους και να μην τους επιβάλλουν διοικητικές ή άλλες κυρώσεις·

9.  καλεί τις τουρκικές αρχές να μεριμνήσουν για την πρόληψη της χρήσης βίας, απειλών ή κακοποίησης κατά των υπόπτων και να διεξαγάγουν αξιόπιστη έρευνα για εξακριβωμένες περιπτώσεις· καλεί την τουρκική κυβέρνηση να διερευνήσει τις καταγγελίες για βασανισμό δημοσιογράφων που βρίσκονται στη φυλακή, ιδίως δε των συν-αρχισυντακτών της ημερήσιας εφημερίδας Özgür Gündem που έκλεισε, Bilir Kaya και Inan Kizilkaya·

10.  εκφράζει την έντονη ανησυχία του για το κλείσιμο περισσότερων από 150 μέσων ενημέρωσης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το IMC TV και το Zarok TV, το οποίο μεταδίδει προγράμματα κινούμενων σχεδίων για παιδιά στα κουρδικά· ζητεί την επαναλειτουργία των σταθμών, την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας τους και την επαναπρόσληψη του απολυθέντος προσωπικού· καλεί τις τουρκικές αρχές να θέσουν τέλος στην πρακτική της κατάχρησης διατάξεων του ποινικού κώδικα για να διορίζουν διαχειριστές σε ιδιωτικούς οργανισμούς μέσων ενημέρωσης και να σταματήσουν να παρεμβαίνουν στη διαχείριση ανεξάρτητων ειδησεογραφικών οργανισμών, μεταξύ άλλων σε ό, τι αφορά τις αποφάσεις για το περιεχόμενο, τις απολύσεις δημοσιογράφων και εκδοτών, τις πιέσεις και τον εκφοβισμό των μέσων ενημέρωσης και των δημοσιογράφων που τηρούν επικριτική στάση·

11.  προτρέπει την Τουρκία να φροντίσει για την εξομάλυνση του τεταμένου πολιτικού κλίματος που διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα, το οποίο δημιουργεί ένα περιβάλλον που περιορίζει την ελευθερία της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο·

12.  τονίζει ότι η Τουρκία αντιμετωπίζει μια πραγματική τρομοκρατική απειλή· επαναλαμβάνει, ωστόσο, ότι η γενικόλογα διατυπωμένη τουρκική αντιτρομοκρατική νομοθεσία δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για να τιμωρούνται δημοσιογράφοι για την άσκηση του δικαιώματός τους στην ελευθερία της έκφρασης·

13.  παροτρύνει την Τουρκία να εργαστεί για μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα εξασφαλίζουν επαρκείς ελέγχους και ισορροπίες με πλήρη εγγύηση της ελευθερίας, συμπεριλαμβανομένων της ελευθερίας της σκέψης, της έκφρασης και των μέσων ενημέρωσης, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

14.  ζητεί και πάλι αυξημένη επαγρύπνηση για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Τουρκία να παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς τις δίκες όλων των δημοσιογράφων και συγγραφέων που επίκεινται·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και στον Πρόεδρο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου