Förfarande : 2016/2935(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1163/2016

Ingivna texter :

B8-1163/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 15

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0423

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 275kWORD 72k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.589v01-00
 
B8-1163/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))


Elena Valenciano, Pier Antonio Panzeri, Clara Eugenia Aguilera García, Nikos Androulakis, Zigmantas Balčytis, Hugues Bayet, Brando Benifei, José Blanco López, Vilija Blinkevičiūtė, Simona Bonafè, Biljana Borzan, Soledad Cabezón Ruiz, Nicola Caputo, Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Viorica Dăncilă, Isabella De Monte, Tanja Fajon, Jonás Fernández, Monika Flašíková Beňová, Doru-Claudian Frunzulică, Enrico Gasbarra, Michela Giuffrida, Theresa Griffin, Sergio Gutiérrez Prieto, Cătălin Sorin Ivan, Liisa Jaakonsaari, Eva Kaili, Cécile Kashetu Kyenge, Javi López, Krystyna Łybacka, Vladimír Maňka, Louis-Joseph Manscour, Costas Mavrides, Sorin Moisă, Alessia Maria Mosca, Victor Negrescu, Momchil Nekov, Demetris Papadakis, Emilian Pavel, Vincent Peillon, Pina Picierno, Tonino Picula, Kati Piri, Miroslav Poche, Liliana Rodrigues, Inmaculada Rodríguez-Piñero Fernández, Daciana Octavia Sârbu, Siôn Simon, Tibor Szanyi, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Paul Tang, Claudia Țapardel, Marc Tarabella, Julie Ward, Carlos Zorrinho, Miltiadis Kyrkos för S&D-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för journalister i Turkiet (2016/2935(RSP))  
B8-1163/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner om Turkiet, särskilt resolutionen av den 15 januari 2015 om yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna(1),

–  med beaktande av rådets slutsatser av den 18 juli 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av uttalandena från Europarådets kommissarie för mänskliga rättigheter,

–  med beaktande av det gemensamma uttalandet av den 16 juli 2016 från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och från kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om situationen i Turkiet,

–  med beaktande av uttalandet av den 21 juli 2016 av vice ordföranden/den höga representanten, och kommissionsledamoten med ansvar för den europeiska grannskapspolitiken och utvidgningsförhandlingar, om utlysandet av undantagstillstånd i Turkiet,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016,

–  med beaktande av att respekten för rättsstaten, inklusive yttrandefriheten, står i centrum för EU:s anslutningsprocess,

–  med beaktande av den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter från 1966,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Den 15 juli 2016 gjordes det ett försök att olagligt störta Turkiets folkvalda regering, varvid över 250 dödades och över 2 100 skadades.

B.  Efter kuppförsöket den 15 juli 2016 har den turkiska polisen gripit minst 99 journalister och författare, av vilka flertalet till dags dato inte åtalats för någonting, så att, enligt situationen den 20 oktober 2016, minst 130 mediearbetare frihetsberövats till följd av anklagelser som tros hänga samman med att de utövat sin rätt till yttrandefrihet. 64 av de journalister som gripits efter den 15 juli 2016 har försatts på fri fot.

C.   Bland de journalister som frihetsberövats märks den kända romanförfattaren Asli Erdogan som också var medlem av den rådgivande nämnden för den nu nedlagda kurdiska dagstidningen Özgür Gündem, där hon var kolumnist, samt akademikern och kolumnisten Mehmet Altan, och hans bror Ahmet Altan, som är författare och f.d. redaktör för veckotidningen Taraf.

D.  Fria, mångsidiga och oberoende medier är väsentliga för varje demokratiskt samhälle. Utan yttrandefrihet och mediefrihet kan medborgarna aldrig bli aktiva och engagerade.

E.  Enligt de föreskrifter som utfärdades efter att undantagstillståndet utlysts har de journalister som frihetsberövats vägrats rätten att kontakta en advokat under de första fem dygnen av frihetsberövande, liksom också rätten till advokat enligt eget val under tiden i polishäkte och rätten till konfidentiella relationer mellan advokat och klient, och dessutom har deras rätt att ta emot besök kringskurits. Vissa journalister har rentav drabbats av ännu snävare begränsningar.

F.  Flera av de journalister som frihetsberövats lär ha utsatts för misshandel, hot, förolämpningar och angrepp i fängelse. Det finns seriösa påståenden om att medredaktörerna för den nedlagda dagstidningen Özgür Gündem, Bilir Kaya och Inan Kizilkaya, har torterats i fängelset.

G.  Under de första två och en halv månaderna av undantagstillstånd stängde myndigheterna omkring 150 medieföretag och förlag, så att över 2 300 journalister och mediearbetare blev arbetslösa.

H.  Efter kuppförsöket har journalister utsatts för administrativa sanktioner, bland annat i form av att deras pass tagits i beslag och innehavarna av särskilda ”gråa” pass belagts med reserestriktioner, vartill kommer att presskort dragits in samt andra godtyckliga restriktioner, såsom tillfälligt frihetsberövande utan anklagelser. I och med undantagstillståndet har det blivit tillfälligt omöjligt att överklaga dessa beslut på rättslig väg.

I.  Efter kuppförsöket har anhöriga till journalister också gripits och påförts administrativa sanktioner, bland annat i form av att deras pass tagits i beslag fastän de inte är föremål för utredning själva.

J.  Efter kuppförsöket har utländska journalister gripits och utvisats från Turkiet.

K.  Efter det misslyckade kuppförsöket har över 150 medieföretag lagts ned, bland vilka märks 46 tidningar, 29 tv-kanaler, 31 radiostationer, 3 nyhetsbyråer, 16 tidskrifter och 28 förlag. Bland de som drabbats märks Zarok TV, en kanal som sänder tecknade serier för barn på kurdiska.

L.  Efter att ledande oppositionella radiostationer och tv-kanaler lagts ned vid våldsamma polistillslag på sista tiden, såsom IMC TV, Hayatin Sesi TV och Özgür Radyo, och deras journalister arresterats, befinner sig mediefriheten och yttrandefriheten i Turkiet i stor fara, medan meningsmångfalden hotar att försvinna och självcensuren ökar kraftigt.

M.  På det internationella pressfrihetsindex som förs av Reportrar utan gränser kommer Turkiet på 151 plats av 180 länder. Enligt Freedom Houses klassificering av press- och mediefrihet betraktas Turkiet som ett land som inte har pressfrihet och som endast delvis har internetfrihet.

N.  Respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna, inklusive yttrandefriheten, är kärnan i EU:s värden, vilka Turkiet formellt har förbundit sig till genom sin ansökan om EU-medlemskap och förhandlingarna om detta, samt genom sitt medlemskap i Europarådet.

1.  Europaparlamentet fördömer med skärpa kuppförsöket i Turkiet den 15 juli 2016. Parlamentet stöder Turkiets lagliga institutioner, beklagar det stora antalet döda och skadade, och uttrycker solidaritet med offren och deras anhöriga.

2  Europaparlamentet erkänner den turkiska regeringens rätt och ansvar att utreda det förkastansvärda kuppförsöket den 15 juli 2016 och att ställa de ansvariga inför rätta. Parlamentet fördömer dock det massiva tillslaget mot journalister, författare och företrädare för medierna i Turkiet, bland dem kända journalister såsom Nazli Ilicak, Sahin Alpay, Asli Erdogan, Murat Aksoy, Ahmet Altan och Mehmet Altan, vilket skett utan bevis för att de personligen varit inblandade i något brott.

3.  Europaparlamentet upprepar att journalisternas situation och mediefriheten försämrats under de senaste åren, och befarar att det gått fortsatt bakåt för mediefriheten i Turkiet efter att undantagstillståndet utlystes.

4.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att omedelbart och utan villkor frige alla frihetsberövade journalister, om det inte finns några övertygande bevis om brottslig verksamhet mot dem. Parlamentet understryker att frihetsberövanden av journalister, utgående från innehållet i vad de skrivit eller deras påstådda anknytningar, bör undvikas, också i sådana fall där åtal väcks mot dem, samt att det måste säkerställas att häktning förblir ett undantag.

5.  Europaparlamentet erinrar om att en fri och mångsidig press är ett viktigt inslag i varje demokrati. Parlamentet erinrar de turkiska myndigheterna om att yttersta vaksamhet är av nöden för dem i deras umgänge med medier och journalister, eftersom yttrandefrihet och mediefrihet kvarstår som centrala för ett demokratiskt och öppet samhälles funktion. Parlamentet uppmanar Turkiets regering att gå ut med klar vägledning till polisen och åklagarna om hur viktigt det är med mediefrihet, och att säkerställa att alla beslut om brottsutredningar mot journalister eller nya organisationer bygger på klara belägg för brottslig verksamhet, uppfyller kravet på att ligga i allmänhetens intresse och inte inkräktar på yttrandefriheten.

6.  Europaparlamenteterinrar de turkiska myndigheterna om att undantagslagstiftning inte bör användas som förevändning för att underlätta allvarliga människorättskränkningar, tysta ned oliktänkande och stänga medieföretag. Parlamentet erinrar om att de mänskliga rättigheterna och rättsstaten måste upprätthållas, enligt principerna i Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna och den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Här ingår rätten till livet, förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande behandling, oskuldspresumtionen, rättssäkerhet, inget straff utan lag, individuellt brottsansvar, rättvis rättegång, rättsväsendets oberoende, omfattande och öppen information om anklagelserna och fullständig åtkomst till inkulperande bevisning.

7.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att upphäva de administrativa sanktioner som vidtagits mot journalister, såsom att pass och presskort dragits in, att innehavare av särskilda ”gråa” pass belagts med reserestriktioner, samt andra godtyckliga restriktioner, såsom tillfälligt frihetsberövande utan anklagelser.

8.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att låta bli att också behandla anhöriga till misstänkta journalister såsom potentiellt misstänkta och att inte påföra dem administrativa eller andra sanktioner.

9.  Europaparlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att förhindra att misstänkta utsätts för våld och hot eller behandlas illa, och att trovärdigt undersöka fall där så bevisligen skett. Parlamentet uppmanar den turkiska regeringen att undersöka påståendena om tortyr av journalister i fängelse, framför allt av medredaktörerna för den nedlagda dagstidningen Özgür Gündem, Bilir Kaya och Inan Kizilkaya.

10.  Europaparlamentet är allvarligt oroat över att över 150 medieföretag lagts ned, bland dem IMC TV och Zarok TV, som sänder tecknade serier för barn på kurdiska. Parlamentet yrkar på att de ska få inleda sin verksamhet på nytt och få tillbaka sitt oberoende, och att deras avskedade anställda ska återfå sitt arbete. Parlamentet uppmanar de turkiska myndigheterna att sluta upp med att missbruka strafflagens föreskrifter för att utse förvaltare för privata medieorganisationer, och att sätta stopp för myndigheternas ingrepp i oberoende nyhetsorganisationers verksamhet, också när det gäller deras redaktionella beslut samt i form av att journalister och redaktörer avskedas och kritiska nyhetsföretag och journalister utsätts för påtryckningar och skrämseltaktik.

11.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att skapa avspänning i det spända politiska klimatet efter kuppen, vilket ger upphov till en miljö där yttrandefriheten i medierna och på internet beskärs.

12.  Europaparlamentet betonar att Turkiet står inför ett verkligt hot från terrorismen. Parlamentet upprepar dock att den turkiska lagstiftningen mot terrorism, med sina svepande definitioner, inte bör användas för att straffa journalister för att de utövat sin yttrandefrihet.

13.  Europaparlamentet uppmanar med kraft Turkiet att arbeta vidare med reformer som bör föreskriva lämpliga kontroller och motvikter, och fullt ut garantera frihet, inklusive tankefrihet, yttrandefrihet och mediefrihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna.

14.  Europaparlamentet upprepar att man inom ramen för instrument för stöd inför anslutningen måste ägna ökad uppmärksamhet åt oberoende medier, och uppmanar EU:s delegation i Turkiet att noggrant övervaka alla kommande rättegångar mot journalister och författare.

15.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik samt Turkiets president, regering och parlament.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2015)0014.

Rättsligt meddelande