Procedure : 2016/2956(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1165/2016

Indgivne tekster :

B8-1165/2016

Forhandlinger :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Afstemninger :

Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0422

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 270kWORD 72k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i det nordlige Irak/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til verdenserklæringen om menneskerettigheder fra 1948,

–  der henviser til FN-erklæringen fra 1981 om afskaffelse af alle former for intolerance og forskelsbehandling på grundlag af religion og tro,

–  der henviser til FN's konvention mod tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf fra 1984,

–  der henviser til De Forenede Nationers vejledende principper om rettighederne for internt fordrevne fra 1998,

–  der henviser til erklæringen af 16. juni 2014 fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Navi Pillay, om fordømmelse af ISIL's summariske henrettelser og om, at disse henrettelser med stor sikkerhed udgjorde krigsforbrydelser,

–  der henviser til redegørelsen fra FN's undergeneralsekretær og UN Women's administrerende direktør, Phumzile Mlambo-Ngcuka, hvori der gives udtryk for særlig bekymring for sikkerheden for kvinder og piger i Irak, navnlig i de områder, der er under ISIS'/Daesh's kontrol,

–  der henviser til FN's Sikkerhedsråds resolutioner om Irak, særlig resolution 2299 (2016) og 2249 (2015), som fordømmer ISIS'/Daesh's seneste terrorangreb,

–  der henviser til resolution 2091 (2016) om udenlandske krigere i Syrien og Irak, der blev vedtaget af Europarådets Parlamentariske Forsamling den 27. januar 2016,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger af 27. februar 2014 om situationen i Irak(1), af 18. september 2014 om situationen i Irak og Syrien(2), og af 12. februar 2015 om den humanitære krise i Irak og Syrien(3),

–  der henviser til bemærkningerne fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant (NF/HR), Federica Mogherini, efter det andet møde i Samarbejdsrådet EU-Irak under partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at operationen for at befri byen Mosul fra det såkaldte ISIS/Daesh for nylig blev indledt; der henviser til, at offensiven kan føre til en yderst foruroligende humanitær situation; der henviser til, at alle de uløste konflikter vedrørende de interne grænser i det nordlige Irak kan udgøre en hindring for rehabilitering af området og hjemsendelse af de fordrevne indbyggere, såfremt de relevante militære aktører, som kæmper mod ISIS, og det internationale samfund som helhed ikke behandler disse konflikter, og således udgøre en trussel for udsatte mindretals fortsatte eksistens i området; der henviser til, at det nordlige Irak længe har været et hjemland for etniske og religiøse mindretal, som trods perioder med vold og forfølgelse har været karakteriseret ved pluralisme, stabilitet og indbyrdes samarbejde;

B.  der henviser til, at Mosul længe har været en multietnisk by, hvor et sunniarabisk flertal har levet side om side med kaldæere/syriakker/assyrere, kurdere, yazidier og turkmenere; der henviser til, at områderne omkring byerne også har en tradition for etnisk-religiøs mangfoldighed med en koncentration af kristne på Ninive-sletten, yazidier omkring Sinjar-bjergene og muslimske turkmenere i Tal Afar;

C.  der henviser til, at Europa-Parlamentet den 4. februar 2016 anerkendte, at ISIS/Daesh begår folkedrab mod kristne og yazidier samt mod andre religiøse og etniske mindretal, der ikke er enige i det såkaldte ISIS'/Daesh's fortolkning af islam, og at "forfølgelse, grusomheder og internationale forbrydelser udgør krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden";

D.  der henviser til, at Parlamentet har fået følgeskab af Europarådet, USA's udenrigsministerium, USA's kongres, Det Forenede Kongeriges parlament, det australske parlament og andre nationer og institutioner med hensyn til at anerkende, at de grusomheder, som ISIS/Daesh begår mod religiøse og etniske mindretal i Irak, omfatter krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkedrab;

E.  der henviser til, at omkring 3,3 mio. irakere i henhold til kontoret for De Forenede Nationers Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) har måttet forlade deres hjem siden 2014 på grund af krig, og at mere end 1,5 millioner mennesker i Mosul er i overhængende risiko for at blive fordrevet som en direkte følge af operationen for at generobre område;

F.  der henviser til, at UNHCR har fem lejre åbne og er klar til at modtage 45 000 mennesker på flugt fra Mosul og fra de omkringliggende områder, og til, at organisationen planlægger at have i alt elleve lejre åbne i de kommende uger med en kapacitet på op til 120 000 mennesker, såfremt der kan stilles arealer til rådighed i sikre områder, som ikke ligger i nærheden af frontlinjerne; der henviser til, at UNHCR's kriseresponsbudget for Mosul på nuværende tidspunkt er finansieret med godt 38 %; der henviser til, at der er behov for finansiering – ikke blot i forbindelse med de indledende forberedelser – men også med henblik på at håndtere de omfattende fordrivelser, som kan strække sig over hele vinteren;

G.  der henviser til, at børn i og omkring Mosul er særligt sårbare og i risiko for at blive dræbt eller kvæstet som følge af kampene samt i fare for at blive udsat for seksuel vold, bortførelse eller væbnede gruppers rekruttering;

H.  der henviser til, at Den Europæiske Union som følge af sin humanitære bistand og stabilitetsbistand spiller en central rolle inden for rammerne af den globale koalition mod ISIS/Daesh i Irak; der henviser til, at EU hidtil har ydet 134 mio. EUR i humanitær støtte til Irak, heraf 50 mio. EUR til Mosul;

I.  der henviser til, at Parlamentet har understreget vigtigheden af, at det internationale samfund i overensstemmelse med folkeretten yder beskyttelse og støtte, herunder militær beskyttelse og støtte, til alle målgrupper for det såkaldte ISIS/Daesh og andre terrororganisationer i Mellemøsten, såsom etniske og religiøse mindretal, og vigtigheden af, at sådanne personer inddrages i fremtidige holdbare politiske løsninger;

J.  der henviser til, at den militære operation mod det såkaldte ISIS/Daesh i det nordlige Irak gennemføres under en fælles national sikkerhedsmission med de irakiske sikkerhedsstyrker, den kurdiske regionalregerings Peshmerga-styrker og lokale sikkerhedsstyrker; der henviser til, at den globale koalition yder rådgivning, luft- og efterretningsstøtte;

K.  der henviser til, at bevarelse af identiteten og sikring af beskyttelsen af samfundene i det nordlige Irak inden for rammerne af Den Føderale Republik Irak ville genoprette og opretholde de grundlæggende menneskerettigheder, herunder ejendomsrettigheder, for de oprindelige befolkninger i regionen;

L.  der henviser til, at artikel 2 i den irakiske forfatning sikrer fuld religionsfrihed og religionspraksis for alle borgere;

M.  der henviser til, at partnerskabs- og samarbejdsaftalen mellem EU og Irak, især dens menneskerettighedsklausul fremhæver, at den politiske dialog mellem EU og Irak skal fokusere på menneskerettigheder og på at styrke de demokratiske institutioner;

1.  fordømmer på det kraftigste den fortsatte vold og de massehenrettelser, som begås af ISIS/Daesh i Irak; udtrykker sin dybe bekymring over de vedvarende rapporter om ISIS'/Daesh's brug af børn, ældre, kvinder og sårbare personer som skjold mod de igangværende militære befrielsesaktioner, som finder sted i det nordlige Irak; fordømmer på det kraftigste fordrivelsen af de tusinder af irakere, herunder de etniske og religiøse mindretal, der lever i det nordlige Irak; bemærker med dyb bekymring, at ISIS/Daesh) fortsat angriber kristne (kaldæere/syriakker/assyrere, melkites og armeniere), yazidier, turkmenere, shiitter, shabaker, sabeanere, kakkaier og sunnier som led i forsøget på at udrydde alle religiøse og etniske mindretal fra de områder, som er under dets kontrol;

2.  understreger betydningen af at beskytte civilbefolkningen under militæroperationerne i og omkring Mosul;

3.  anerkender den irakiske regerings ret til at forsvare sit suveræne territorium; opfordrer indtrængende de irakiske sikkerhedsstyrker til at handle inden for rammerne af international og national ret og med respekt for Iraks forpligtelser over for internationale aftaler om menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

4.  opfordrer indtrængende Den Europæiske Union, De Forenede Nationer og hele det internationale samfund til at fortsætte med på holdbar vis at støtte den irakiske regering med humanitær og militær bistand under de igangværende befrielsesaktioner i flere irakiske regioner; glæder sig over de 50 mio. EUR i humanitær bistand, som EU yder til Mosul-regionen, der står over for en usædvanlig og hidtil uset humanitær katastrofe;

5.  understreger Mosuls betydning for hele Irak og opfordrer indtrængende EU og dets medlemsstater til at sikre, at mindretal bliver repræsenteret i forbindelse med en ny forvaltning af Mosul; mener, at flygtninges og internt fordrevnes tilbagevenden vil afhænge af den nye regerings stabilitet; understreger etniske og religiøse mindretals legitime ret til politisk deltagelse og til genetablering af deres ejendomsrettigheder;

6.  opfordrer indtrængende Iraks regering, den kurdiske regionale regering, EU og dets medlemsstater, det internationale samfund samt internationale aktører til at sikre Ninive-slettens territoriale integritet og sikkerhed;

7.  opfordrer indtrængende alle de forskellige aktører, der kæmper mod ISIS/Daesh i Irak, til at indgå i et holdbart, langsigtet og inklusivt politisk samarbejde og dialog med henblik på at skabe grundlaget for et fremtidigt Irak, som er frit for radikale og ekstremistiske bevægelser; opfordrer EU og dets medlemsstater, den globale koalition mod ISIL, det internationale samfund og internationale aktører til at arbejde sammen med den nationale og de regionale regeringer i Republikken Irak hen imod en bæredygtig sikkerhedsaftale for så vidt angår Ninive-sletten, Tal Afar og Sinjar;

8.  opfordrer Den Europæiske Union, De Forenede Nationer og hele det internationale samfund til at arbejde sammen med de nationale og regionale myndigheder i Republikken Irak med henblik på at overvåge reintegrationen af alle irakere og af alle etniske og religiøse mindretal, som er blevet fordrevet; mener, at sikre tilflugtssteder, som beskyttes af styrker under FN-mandat, kunne være en del af svaret på den enorme udfordring, der ligger i at give midlertidig beskyttelse til millioner af flygtninge fra konflikten i Syrien og Irak;

9.  understreger behovet for at respektere menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder ytringsfriheden, pressefriheden og de digitale frihedsrettigheder; mener, at det med henblik på at fremme fred og bekæmpe alle former for radikaliseringsideologier er af grundlæggende betydning, at der efter udryddelsen af ISIS/Daesh sikres en afbalanceret mediedækning i Irak og alle dets regioner;

10.  opfordrer alle regionale aktører til at gøre alt, hvad der står i deres magt for at standse alle officielle eller private organers aktiviteter, som har til formål at udbrede og sprede ekstremistiske islamistiske ideologier; opfordrer EU til at fremme en regional dialog om problemerne i Mellemøsten og inddrage alle væsentlige parter, navnlig Iran, Saudi-Arabien og Tyrkiet; anerkender Irans afgørende indsats i Irak, som satte en stopper for ISIS'/Daesh's fremrykning og genvandt områder, der havde været udsat for jihadistisk terrorisme;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Rådet, Kommissionen, EU's særlige repræsentant for menneskerettigheder, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, regeringen og Repræsentanternes Råd i Irak, den regionale regering i Kurdistan, Tyrkiets regering, FN's generalsekretær og FN's Menneskerettighedsråd.

 

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0171.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2014)0027.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0040.

Juridisk meddelelse