Procedūra : 2016/2956(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1165/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1165/2016

Debates :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Balsojumi :

Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2016)0422

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 495kWORD 84k
Skatīt arī kopīgās rezolūcijas priekšlikumu RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieka / Savienības augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk ALDE grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcijas par stāvokli Ziemeļirākā/Mosulā (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā 1948. gada Vispārējo cilvēktiesību deklarāciju,

–  ņemot vērā ANO 1981. gada Deklarāciju par jebkādas uz reliģiju vai ticību balstītas neiecietības un diskriminācijas izskaušanu,

–  ņemot vērā 1984. gada ANO Konvenciju pret spīdzināšanu un citādu cietsirdīgu, necilvēcīgu vai cilvēka cieņu pazemojošu apiešanos vai sodīšanu,

–  ņemot vērā Apvienoto Nāciju Organizācijas 1998. gada pamatprincipus par pārvietošanu valsts iekšienē,

–  ņemot vērā ANO Augstā komisāra cilvēktiesību jautājumos Navi Pillay 2014. gada 16. jūnija paziņojumu, kurā nosodīta ISIL veiktā tūlītējā nāvessodu izpilde un pausts viedoklis, ka tā gandrīz viennozīmīgi uzskatāma par kara noziegumu,

–  ņemot vērā ANO ģenerālsekretāra un UN Women izpilddirektores Phumzile Mlambo-Ngcuka paziņojumu, kurā paustas īpašas bažas par sieviešu un meiteņu drošību Irākā, jo īpaši teritorijās, kuras kontrolē ISIL/Da'esh,

–  ņemot vērā ANO Drošības padomes rezolūcijas par Irāku, jo īpaši Rezolūciju Nr. 2299 (2016) un Rezolūciju Nr. 2249 (2015), ar ko nosoda nesenos ISIL/Da'esh teroristu uzbrukumus,

–  ņemot vērā Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas 2016. gada 27. janvāra Rezolūciju Nr. 2091 (2016) par ārvalstu kaujiniekiem Sīrijā un Irākā,

–  ņemot vērā Parlamenta iepriekšējās rezolūcijas: 2014. gada 27. februāra rezolūciju par stāvokli Irākā(1), 2014. gada 18. septembra rezolūciju par stāvokli Irākā un Sīrijā(2) un 2015. gada 12. februāra rezolūciju par humanitāro krīzi Irākā un Sīrijā(3),

–  ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/ Savienības augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos (PV/AP) Federikas Mogerīni komentārus pēc Sadarbības padomes saskaņā ar ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumu (PSN) starp Eiropas Savienību un Irāku otrās sanāksmes,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā nesen ir sākusies operācija, lai atbrīvotu Mosulas pilsētu no tā dēvētā ISIL/Da'esh; tā kā šāds uzbrukums varētu izraisīt ārkārtīgi satraucošo humanitāro situāciju; tā kā – ja attiecīgie iesaistītie militārie dalībnieki, kas cīnās pret ISIS, un starptautiskā sabiedrība kopumā attiecīgi nereaģēs, visi neatrisinātie strīdi par Ziemeļirākas iekšējām robežām varētu kavēt reģiona atjaunošanu un pārvietoto iedzīvotāju repatriāciju, tā radot draudus neaizsargāto minoritāšu turpmākai pastāvēšanai šajā reģionā; tā kā Ziemeļirāka jau izsenis ir etnisko un reliģisko minoritāšu mājvieta, kurai raksturīgs plurālisms, stabilitāte un kopienu sadarbība, lai gan ir bijuši arī vardarbības un vajāšanas periodi;

B.  tā kā Mosula jau ilgu laiku ir bijusi multietniska pilsēta, kurā sunnītu-arābu vairākums ir dzīvojis līdzās haldiešiem/sīriešiem/asīriešiem, kurdiem, jezīdiem un turkmēņiem; tā kā arī apgabaliem ap pilsētu ir etniski reliģiskas daudzveidības vēsture — kristieši pārsvarā dzīvo Ninīves līdzenumos, jezīdi ap Sindžaras kalniem un turkmēņu musulmaņi Tell Afarā;

C.  tā kā Eiropas Parlaments 2016. gada 4. februārī atzina, ka ISIS/Da'esh “īsteno genocīdu pret kristiešiem un jezīdiem un citām reliģiskām un etniskām minoritātēm, kuras nepiekrīt tā dēvētās ISIS/Da'esh islāma interpretācijai” un ka “vajāšana, zvērības un starptautiski noziegumi ir pielīdzināmi kara noziegumiem un noziegumiem pret cilvēci”;

D.  tā kā Parlamentam ir pievienojusies Eiropas Padome, ASV Valsts departaments, ASV Kongress, Apvienotās Karalistes Parlaments, Austrālijas Parlaments un citas valstis un institūcijas, atzīstot, ka starp zvērībām, ko ISIS/Da'esh veic pret reliģiskajām un etniskajām minoritātēm Irākā, ir kara noziegumi, noziegumi pret cilvēci un genocīds;

E.  tā kā saskaņā ar Apvienoto Nāciju Organizācijas Augstā komisāra bēgļu jautājumos biroja (UNHCR) datiem aptuveni 3,3 miljoni irākiešu ir palikuši bez pajumtes kopš 2014. gada notiekošā kara dēļ un vairāk nekā 1,5 miljoni cilvēku ir pakļauti nenovēršamam pārvietošanas riskam Mosulā tādas karadarbības tiešā rezultātā, kas vērstas uz teritorijas atgūšanu;

F.  tā kā UNHCR ir atvērusi piecas nometnes un ir gatava dot patvērumu 45 000 cilvēku, kuri bēg no Mosulas un tās apkārtējās teritorijas, un šī organizācija nākamajās nedēļās plāno atvērt kopā 11 nometnes, kurās varēs uzņemt 120 000 cilvēku ar nosacījumu, ka tām tiks atvēlēta zeme drošos apvidos attālināti no karadarbības vietām; tā kā UNHCR budžetā atbildes reakcijas nodrošināšanai Mosulā šobrīd ir tikai nedaudz vairāk nekā 38 % finansējuma; tā kā finansējums ir vajadzīgs ne tikai sākotnējās sagatavošanas darbiem, bet arī tam, lai reaģētu uz plaši izplatīto personu pārvietošanu, kas varētu ilgt visu ziemu;

G.  tā kā bērni Mosulā un tās apkaimē ir īpaši neaizsargāti un pastāv viņu nāves vai ievainojumu risks cīņās, kā arī viņi var būt pakļauti seksuālai vardarbībai, nolaupīšanai vai iesaistīšanai bruņotajās grupās;

H.  tā kā Eiropas Savienībai ir galvenā loma globālajā koalīcijā pret ISIS/Da'esh Irākā, sniedzot humāno un stabilizācijas palīdzību; tā kā ES līdz šim Irākai ir sniegusi humāno palīdzību EUR 134 miljonu apmērā, no tā EUR 50 miljonus atvēlot Mosulai;

I.  tā kā Parlaments ir uzsvēris, ka ir svarīgi, lai starptautiskā sabiedrība saskaņā ar starptautiskajām tiesībām sniegtu aizsardzību un atbalstu, tostarp militāru aizsardzību un atbalstu, visiem tiem, pret kuriem Tuvajos Austrumos vēršas tā dēvētā ISIS/Da'esh un citas teroristu organizācijas, piemēram, etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, un lai šie cilvēki būtu iesaistīti turpmākajos politiski noturīgajos risinājumos;

J.  tā kā militārā operācija pret tā devēto ISIS/Da'esh Ziemeļirākā tiek veikta, īstenojot kopēju nacionālās drošības misiju, kurā apvienoti Irākas drošības spēki, Kurdu reģionālās valdības pešmergas spēki un vietējās drošības spēki; tā kā globālā koalīcija sniedz konsultatīvu, gaisa spēku un izlūkošanas atbalstu;

K.  tā kā, saglabājot Ziemeļirākas kopienu identitāti un garantējot to drošības aizsardzību Irākas Federatīvās Republikas sastāvā, tiktu atjaunotas un saglabātas šī reģiona pirmiedzīvotāju pamattiesības un cilvēktiesības, tostarp īpašumtiesības;

L.  tā kā Irākas Konstitūcijas 2. pants "visiem cilvēkiem garantē pilnas reliģiskās tiesības uz reliģiskās pārliecības un tās praktizēšanas brīvību";

M.  tā kā ES un Irākas partnerības un sadarbības nolīgumā un jo īpaši tā cilvēktiesību klauzulā ir uzsvērts, ka ES un Irākas politiskajā dialogā galvenā uzmanība būtu jāpievērš cilvēktiesībām un demokrātisko institūciju stiprināšanai,

1.  stingri nosoda ISIS/Da'esh īstenotas vardarbības turpināšanu un masveida slepkavības Irākā; pauž dziļas bažas par pastāvīgiem ziņojumiem par to, ka ISIS/Da'esh bērnus, vecākus cilvēkus, sievietes un neaizsargātas personas izmanto kā vairogu notiekošajās militārās atbrīvošanas operācijās Ziemeļirākā; stingri nosoda tūkstošiem irākiešu, tostarp etnisko un reliģisko minoritāšu, kas dzīvo Ziemeļirākā, pārvietošanu; ar ārkārtīgi lielām bažām konstatē, ka ISIS/Da'esh turpina uzbrukumus kristiešiem (haldiešiem/sīriešiem/asīriešiem, melkītiem un armēņiem), jezīdiem, turkmēņiem, šiītiem, šabakiem, sābiešiem, kakajiem un sunnītiem, mēģinot iznīcināt jebkādas reliģiskās un etniskās minoritātes teritorijā, kas ir tās kontrolē;

2.  uzsver civiliedzīvotāju aizsardzības nozīmi militāro operāciju laikā Mosulā un tās apkārtnē;

3.  atzīst Irākas Republikas valdības tiesības aizstāvēt valsts suverēno teritoriju; mudina Irākas drošības spēkus rīkoties saskaņā ar starptautiskiem un valsts tiesību aktiem un ievērot Irākas saistības, ko nosaka starptautiskie nolīgumi cilvēktiesību un pamatbrīvību jomā;

4.  prasa Eiropas Savienībai, ANO un visai starptautiskajai sabiedrībai turpināt ilgtspējīgi atbalstīt Irākas valdību, sniedzot humanitāro un militāro palīdzību atbrīvošanas operāciju laikā vairākos Irākas reģionos; atzinīgi vērtē Eiropas Savienības sniegto humāno palīdzību EUR 50 miljonu apmērā Mosulas reģionam, kurš piedzīvo ārkārtēju, nepieredzētu humāno katastrofu;

5.  uzsver Mosulas nozīmi Irākā un prasa ES un tās dalībvalstīm nodrošināt, ka jaunajā Mosulas administrācijā tiek iekļauti minoritāšu pārstāvji; uzskata, ka bēgļu un valsts iekšienē pārvietoto personu atgriešanās būs atkarīga no jaunās administrācijas stabilitātes; uzsver etnisko un reliģisko minoritāšu likumīgās tiesības uz politisko līdzdalību un viņu īpašumtiesību atjaunošanu;

6.  mudina Irākas valdību un kurdu reģionālo valdību, kā arī ES un tās dalībvalstis, starptautisko sabiedrību un starptautiskos dalībniekus nodrošināt teritoriālo integritāti un drošību Ninavas līdzenumā;

7.  mudina visus dalībniekus, kas cīnās pret ISIS/Da'esh Irākas Republikā veidot ilgtspējīgu, ilglaicīgu un iekļaujošu politisko sadarbību un dialogu, lai nodrošinātu pamatu no radikālisma un ekstrēmistu kustībām brīvas Irākas veidošanai; prasa ES un tās dalībvalstīm, globālajai koalīcijai pret ISIL, starptautiskajai sabiedrībai un starptautiskajiem dalībniekiem sadarboties ar Irākas Republikas valsts un reģionālajām valdībām, lai nodrošinātu ilgtspējīgas drošības izlīgumu Ninavas līdzenumā, Tall Afarā un Sindžārā;

8.  prasa Eiropas Savienībai, ANO un visai starptautiskajai kopienai sadarboties ar Irākas Republikas valsts un reģionālajām valdībām, lai pārraudzītu visu to irākiešu un etnisko un reliģisko minoritāšu pārstāvju reintegrāciju, kuri ir pārvietoti; uzskata, ka drošu patvēruma vietu ierīkošana ANO mandāta bruņoto spēku aizsardzībā varētu būt daļējs risinājums ārkārtīgi sarežģītajam uzdevumam nodrošināt pagaidu aizsardzību miljoniem bēgļu no konflikta pārņemtās Sīrijas un Irākas;

9.  uzsver nepieciešamību ievērot cilvēktiesības un pamatbrīvības, tostarp vārda brīvību, preses brīvību un digitālo brīvību; uzskata, ka līdzsvaroti plašsaziņas līdzekļi Irākā un tās reģionos ir būtiski, lai veicinātu mieru un cīnoties pret visu veidu radikalizējošām ideoloģijām pēc ISIS/Da'esh sakāves;

10.  aicina visus dalībniekus reģionā darīt visu iespējamo, lai izbeigtu jebkādas valsts vai privātu struktūru darbības, kuru mērķis ir propagandēt un izplatīt ekstrēmistisku islāmistu ideoloģijas; prasa ES veicināt reģionālu dialogu par Tuvo Austrumu problēmām un iesaistīt tajā visus svarīgākos dalībniekus, jo īpaši Irānu, Saūda Arābiju un Turciju; atzīst Irānas izšķirošo ieguldījumu Irākā, apturot ISIS/Da'esh virzīšanos uz priekšu un atgūstot džihādistu terorismam pakļautās teritorijas;

11.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Komisijas priekšsēdētāja vietniecei/ Savienības augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos, Padomei, Komisijai, ES īpašajam pārstāvim cilvēktiesību jautājumos, dalībvalstu valdībām un parlamentiem, Irākas valdībai un Pārstāvju padomei, Kurdistānas reģionālajai valdībai, Turcijas valdībai, ANO ģenerālsekretāram un ANO Cilvēktiesību padomei.

 

(1)

Pieņemtie teksti, P7_TA(2014)0171.

(2)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2014)0027.

(3)

Pieņemtie teksti, P8_TA(2015)0040.

Juridisks paziņojums