Förfarande : 2016/2956(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1165/2016

Ingivna texter :

B8-1165/2016

Debatter :

PV 26/10/2016 - 12
CRE 26/10/2016 - 12

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0422

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 341kWORD 70k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1159/2016
24.10.2016
PE593.591v01-00
 
B8-1165/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))


Javier Nart, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Alexander Graf Lambsdorff, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Marietje Schaake, Jasenko Selimovic, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Ilhan Kyuchyuk för ALDE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen i norra Irak/Mosul (2016/2956(RSP))  
B8-1165/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–  med beaktande av FN:s förklaring om avskaffande av alla former av intolerans och diskriminering på grund av religion och tro från 1981,

  med beaktande av FN:s konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning från 1984,

–  med beaktande av FN:s vägledande principer om internflyktingar från 1998,

–  med beaktande av uttalandet av den 16 juni 2014 från Navi Pillay, FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter, där hon fördömer IS summariska avrättningar och förklarar att de med största sannolikhet utgör krigsförbrytelser,

–  med beaktande av uttalandet från Phumzile Mlambo-Ngcuka, FN:s biträdande generalsekreterare och verkställande direktör för UN Women, där hon uttrycker särskild oro för kvinnors och flickors säkerhet i Irak, i synnerhet i de områden som kontrolleras av IS/Daish,

–  med beaktande av FN:s säkerhetsråds resolutioner om Irak, särskilt resolutionerna 2299 (2016) och 2249 (2015), med deras fördömande av de terrorattentat som nyligen förövats av IS/Daish,

–  med beaktande av resolution 2091 (2016) om utländska stridande i Syrien och Irak, som antogs av Europarådets parlamentariska församling den 27 januari 2016,

–  med beaktande av sina resolutioner av den 27 februari 2014 om situationen i Irak(1), av den 18 september 2014 om situationen i Irak och Syrien(2) samt av den 12 februari 2015 om den humanitära krisen i Irak och Syrien(3),

–  med beaktande av uttalandena från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (vice ordföranden/den höga representanten), Federica Mogherini, efter det andra samarbetsrådet EU–Irak inom ramen för partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Operationen för att befria staden Mosul från det så kallade IS/Daish har nyligen inletts. Offensiven riskerar att leda till en extremt oroande humanitär situation. Om de militära aktörer som bekämpar IS och det internationella samfundet som helhet inte gör något för att lösa alla olösta tvister kring interna gränser i norra Irak, kan det kunna omintetgöra återställandet av området och de fördrivna invånarnas återkomst, vilket därmed utgör ett hot mot utsatta minoriteters framtida existens i området. Norra Irak har länge varit ett hemland för etniska och religiösa minoriteter och har kännetecknats av mångfald, stabilitet och samarbete mellan folkgrupperna, trots perioder av våld och förföljelse.

B.  Mosul har länge varit en multietnisk stad, där en sunniarabisk majoritet har levt sida vid sida med kaldéer/syrianer/assyrier, kurder, yazidier och turkmener. Områdena runt staden har också en historia av etnisk och religiös mångfald, med en koncentration av kristna på Nineveslätten, yazidier kring Sinjarbergen och muslimska turkmener i Tall Afar.

C.  Europaparlamentet erkände den 4 februari 2016 att ”IS/Daish håller på att begå folkmord på kristna och yazidier och andra religiösa och etniska minoriteter som inte delar det så kallade IS/Daishs tolkning av islam” och att ”förföljelsen, ogärningarna och de internationella brotten är liktydiga med krigsförbrytelser och brott mot mänskligheten”.

D.  Parlamentet har fått sällskap av Europarådet, USA:s utrikesministerium och kongress, det brittiska parlamentet, det australiska parlamentet och andra länder och institutioner i sitt erkännande av att de illdåd som begåtts av IS/Daish mot religiösa och etniska minoriteter i Irak omfattar krigsförbrytelser, brott mot mänskligheten och folkmord.

E.  Enligt FN:s flyktingkommissariat (UNHCR) har omkring 3,3 miljoner irakier tvingats fly från krig sedan 2014, och mer än 1,5 miljoner människor löper en omedelbar risk att drivas bort från Mosul som en direkt följd av operationen för att återta området.

F.  UNHCR har öppnat fem läger och är berett att ge skydd åt 45 000 människor på flykt från Mosul och kringliggande områden. Organisation planerar att ha totalt 11 läger öppna under de kommande veckorna, med kapacitet för 120 000 personer, under förutsättning att mark kan tillgängliggöras i säkra områden utanför frontlinjen. UNHCR:s budget för Mosul är för närvarande bara finansierad till lite drygt 38 procent. Finansieringen behövs inte bara för de första förberedelserna, utan också för att hantera den svåra flyktingsituationen, som kan pågå hela vintern.

G.  Barn i och kring Mosul är särskilt utsatta och riskerar att dödas eller såras till följd av striderna och utsättas för sexuellt våld, föras bort eller rekryteras av väpnade grupper.

H.  Europeiska unionen spelar en central roll i den globala koalitionen mot IS/Daish i Irak genom att ge humanitärt stöd och stabiliseringsbistånd. EU har hittills bidragit med 134 miljoner euro i humanitärt bistånd till Irak, varav 50 miljoner euro till Mosul.

I.  Europaparlamentet har betonat att det är viktigt att det internationella samfundet i enlighet med folkrätten tillhandahåller skydd och bistånd, också i form av militärt skydd och bistånd, till alla dem som det så kallade IS/Daish och andra terroristorganisationer i Mellanöstern riktar in sig på, såsom etniska och religiösa minoriteter, och att sådana grupper får delta i framtida varaktiga politiska lösningar.

J.  Den militära operationen mot det så kallade IS/Daish i norra Irak genomförs inom ramen för ett gemensamt nationellt säkerhetsuppdrag som samlar de irakiska säkerhetsstyrkorna, den kurdiska regionala regeringens peshmergastyrkor och lokala säkerhetsstyrkor. Den globala koalitionen tillhandahåller rådgivning, flygunderstöd och underrättelsestöd.

K.  Att garantera skydd för folkgrupperna i norra Irak och bevara deras identitet inom ramen för den federala republiken Irak skulle återupprätta och bevara de grundläggande mänskliga rättigheterna, inklusive äganderätten, för de inhemska folken i regionen.

L.  Artikel 2 i Iraks konstitution garanterar alla medborgare fullständig religionsfrihet och frihet att utöva sin religion.

M.  I partnerskaps- och samarbetsavtalet mellan EU och Irak, särskilt i klausulen om mänskliga rättigheter, understryks det att den politiska dialogen mellan EU och Irak bör fokusera på mänskliga rättigheter och på att stärka de demokratiska institutionerna.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt det pågående våld och de massavrättningar som förövas av IS/Daish i Irak. Parlamentet uttrycker sin djupa oro över de återkommande rapporterna om IS/Daishs användning av barn, äldre, kvinnor och utsatta personer som mänskliga sköldar mot de pågående militära operationerna för att befria norra Irak. Parlamentet fördömer fördrivningen av tusentals irakier, inbegripet de etniska och religiösa minoriteter som lever i norra Irak. Parlamentet konstaterar med extrem oro att IS/Daish fortsätter att attackera kristna (kaldéer/syrianer/assyrier, melkiter och armenier), yazidier, turkmener, shiiter, shabaker, sabéer, kakaier och sunniter i sina försök att utrota alla religiösa och etniska minoriteter i de områden som står under dess kontroll.

2.  Europaparlamentet betonar vikten av att skydda civila under de militära operationerna i och omkring Mosul.

3.  Europaparlamentet erkänner rätten för Iraks regering att försvara sitt suveräna territorium. Parlamentet vädjar till de irakiska säkerhetsstyrkorna att agera inom ramen för internationell och nationell rätt och med respekt för Iraks åtaganden att följa internationella avtal om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.

4.  Europaparlamentet uppmanar EU, FN och hela det internationella samfundet att fortsätta att varaktigt stödja den irakiska regeringen med humanitärt och militärt bistånd under de pågående befrielseoperationerna i en rad regioner i Irak. Parlamentet välkomnar EU:s humanitära bistånd på 50 miljoner euro till Mosulregionen, som står inför en exceptionell humanitär katastrof utan motstycke.

5.  Europaparlamentet understryker vikten av Mosul för hela Irak och uppmanar EU och dess medlemsstater att säkra minoriteternas representation i en ny förvaltning för Mosul. Parlamentet anser att den nya förvaltningens stabilitet kommer att vara avgörande för om flyktingarna ska kunna återvända. Parlamentet betonar de etniska och religiösa minoriteternas legitima rätt att delta i politiken och få sin äganderätt återställd.

6.  Europaparlamentet uppmanar kraftfullt Iraks regering och den kurdiska regionala regeringen, EU och dess medlemsstater samt det internationella samfundet och internationella aktörer att säkra Nineveslättens territoriella integritet och säkerhet.

7.  Europaparlamentet uppmanar eftertryckligen alla aktörer som bekämpar IS/Daish i Irak att inleda en varaktig, långsiktig och inkluderande politisk samverkan och dialog i syfte att lägga grunden för ett Irak fritt från radikala och extremistiska rörelser. Parlamentet uppmanar EU och dess medlemsstater, den globala koalitionen mot IS, det internationella samfundet och internationella aktörer att samarbeta med de nationella och regionala regeringarna i Irak för en hållbar säkerhetslösning på Nineveslätten, i Tall Afar och i Sinjar.

8.  Europaparlamentet uppmanar EU, FN och hela det internationella samfundet att samarbeta med den nationella regeringen och de regionala regeringarna i Irak för att övervaka återintegreringen av alla irakier och etniska och religiösa minoriteter som har tvingats fly. Parlamentet anser att tillflyktsorter som skyddas av trupper med FN‑mandat skulle kunna utgöra en del av svaret på den väldiga utmaning som det innebär att ge tillfälligt skydd åt miljoner flyktingar från konflikten i Syrien och Irak.

9.  Europaparlamentet betonar vikten av respekt för mänskliga rättigheter och grundläggande friheter, inbegripet yttrandefrihet, pressfrihet och digital frihet. Parlamentet anser att balanserade medier i Irak och alla dess regioner är grundläggande för att främja fred och motverka alla former av radikaliserande ideologier efter utrotandet av IS/Daish.

10.  Europaparlamentet uppmanar alla regionala aktörer att göra allt som står i deras makt för att stoppa all verksamhet som bedrivs av officiella eller privata organ som syftar till att propagera för och sprida extrema islamistiska ideologier. Parlamentet uppmanar EU att underlätta en regional dialog om problemen i Mellanöstern och att inkludera alla parter av betydelse, i synnerhet Iran, Saudiarabien och Turkiet. Parlamentet erkänner Irans avgörande insats i Irak, som bidrog till att hindra IS/Daishs framryckning och återerövra territorier som hade lidit under jihadistisk terrorism.

11.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, rådet, kommissionen, EU:s särskilda representant för mänskliga rättigheter, medlemsstaternas regeringar och parlament, Iraks regering och representantråd, Kurdistans regionala regering, Turkiets regering, FN:s generalsekreterare samt FN:s råd för mänskliga rättigheter.

(1)

Antagna texter, P7_TA(2014)0171.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2014)0027.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0040.

Rättsligt meddelande