Menetlus : 2016/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1168/2016

Esitatud tekstid :

B8-1168/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 15

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0423

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 173kWORD 71k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.594v01-00
 
B8-1168/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Patrick Le Hyaric, Barbara Spinelli, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Ángela Vallina, Malin Björk, Paloma López Bermejo, Merja Kyllönen, Martina Michels, Sofia Sakorafa, Curzio Maltese, Dimitrios Papadimoulis, Kostadinka Kuneva, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Marina Albiol Guzmán fraktsiooni GUE/NGL nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))  
B8-1168/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eriti iga-aastaste eduaruannete kohta, ning resolutsiooni sõnavabaduse kohta Türgis,(1)

–  võttes arvesse komisjoni 2015. aasta aruannet Türgi kohta (SWD(2015)0216),

–  võttes arvesse asjaolu, et õigusriigi põhimõtete, sealhulgas eriti sõnavabaduse austamine, on ühinemisprotsessis kesksel kohal,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsiooni,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Türgis toimus 15. juulil 2016 riigipöördekatse, mille käigus sai surma üle 250 inimese ja rünnaku alla sattusid peamised demokraatlikud institutsioonid;

B.  arvestades, et pärast riigipöördekatset on vallandatud 2500 ajakirjanikku ning kümnete meediatöötajate kohta on välja antud vahistamismäärused;

C.  arvestades, et pärast riigipöördekatset vahistas Türgi politsei enam kui 140 ajakirjanikku, sh reportereid, toimetajaid ja meediajuhte, süüdistades neid terroristlikku organisatsiooni kuulumises;

D.  arvestades, et paljud pärast 15. juulit vahistatud ajakirjanikud on juba vabadusse lastud, kuid enam kui 90 ajakirjanikku on endiselt vangis ja paljusid neist peetakse kinni neile süüdistust esitamata; arvestades, et kinnipeetud ajakirjanikel ei lubata konsulteerida advokaadiga ning neid hoitakse ebainimlikes tingimustes ja neid ähvardatakse ja väärkoheldakse;

E.  arvestades, et teatavatel juhtudel on vahistatud ka end varjavate või põgenenud ajakirjanike sugulasi ning neilt on passid ära võetud, et sundida ajakirjanikke alistuma;

F.  arvestades, et erakorralise seisukorra kontekstis ning väidetava koostöö tõttu Güleni liikumisega on sundvõõrandatud ja/või suletud 131 meediaasutust, sh 45 ajalehte, 16 telekanalit, 23 raadiojaama, 3 uudisteagentuuri, 15 ajakirja ja 29 kirjastust;

G.  arvestades, et pärast riigipöördekatset sulgesid Türgi ametivõimud ka kurdimeelsed meediaväljaanded ja arreteerisid kurdimeelseid ajakirjanikke;

H.  arvestades, et pärast riigipöördekatset on vahistatud ka välisajakirjanikke ning neid on riigist välja saadetud;

I.  arvestades, et Türgis on sõnavabaduse kasutamine ohtlik, eelkõige seaduste meelevaldse ja piirava tõlgendamise, poliitilise surve, vallandamise ohu ja ajakirjanike sagedase kohtu alla andmise tõttu, mis toob kaasa ka enesetsensuuri; arvestades, et meedia survestamine (eriti pärast riigipöördekatset) on viinud peaaegu kõikide opositsiooniliste või valitsuse suhtes kriitiliste meediakanalite kaotamiseni;

J.  arvestades, et isegi enne riigipöördekatset oli Türgi vanglates eelvangistuses väga palju ajakirjanikke, kuid pärast 2016. aasta juulit on riik ajakirjanike vangistamise seisukohast maailmas esirinnas – praegu on seal Euroopa Ajakirjanike Föderatsiooni andmetel vangis enam kui 90 ajakirjanikku;

K.  arvestades, et arvukad ELi institutsioonid, sh Euroopa Parlament ja
Euroopa Ülemkogu on mitmel korral väljendanud muret seoses terrorismi laiema määratlusega, mida nüüd Türgis kasutatakse ja mis võimaldab režiimi oponente, eelkõige ajakirjanikke, poliitilisi vastaseid ja kurde jõulisemalt maha suruda;

L.  arvestades, et sõltumatu kohtusüsteem on õigusriigi üks alustalasid; arvestades, et Euroopa Kohtunike Liidu kohaselt on koha kaotanud peaaegu 3400 kohtunikku ja 2900 kohtunikku on endiselt vangis;

M.  arvestades, et paljudel kinnipeetutel ei ole võimalik advokaadiga konsulteerida;

1.  mõistab kindlalt hukka ajakirjanike põhjendamatu vangistamise ja inimeste ajutise kinnipidamise lähtuvalt poliitilistest kriteeriumidest või alusetutest kahtlustustest terroristliku organisatsiooni pooldamise kohta; nõuab kõikide vangistatud ajakirjanike viivitamatut ja tingimusteta vabastamist, kui nende kuritöös osalemise kohta puuduvad tõendid või kui nendele ei esitata süüdistust;

2.  peab äärmiselt murettekitavaks ajakirjandusvabaduse olukorda Türgis, pidades eelkõige silmas ajakirjanike, toimetajate ja meediatöötajate vabadust;

3.  on kindlalt veendunud, et erakorralist olukorda ning ülemääraseid ja valimatuid meetmeid kõikide nende inimeste vastu, keda arvatakse olevat seotud 15. juuli riigipöördekatsega, ei tohiks kasutada ettekäändena põhjendamatuks jõu väärkasutamiseks kodanike, ajakirjanike ja meediaettevõtete vastu;

4.  kutsub Türgi valitsust üles vaatama Euroopa inimõiguste konventsioonist, Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikast, ELi acquis'st ja ELi liikmesriikide tavadest lähtuvalt läbi organiseeritud kuritegevust ja terrorismi käsitleva õigusraamistiku ning selle tõlgendamise kohtute, julgeolekujõudude ja õiguskaitseasutuste poolt, et tagada tegelikkuses õigus vabadusele ja turvalisusele, õigus õiglasele kohtulikule arutamisele ning sõna-, kogunemis- ja ühinemisvabadus;

5.  soovib, et Türgi valitsus taastaks viivitamatult kõikide ringhäälinguasutuste levi ning võtaks kõik vajalikud meetmed selleks, et ajakirjanikud saaksid jätkata oma tööd ähvarduste ja ahistamiseta ning kartmata vanglasse sattuda;

6.  mõistab hukka Türgi ametivõimude püüded rahvusvahelisi ajakirjanikke hirmutada ja riigist välja saata;

7.  kutsub Türgi ametivõime üles vältima kahtlustatavate ajakirjanike pereliikmete kohtlemist potentsiaalsete kahtlusalustena ning mitte kasutama nende vastu haldus- või muid sanktsioone, nagu tehti eksiilis viibiva ajakirjaniku Can Dündari abikaasaga, kes vahistati ja kelle pass konfiskeeriti, et sundida Dündarit Türki naasma;

8.  soovib, et Türgi ametivõimud võtaksid rikkumistes kahtlustatavate ajakirjanike kinnipidamisel ja ülekuulamisel arvesse nende tervislikku seisundit ja pereolusid;

9.  kutsub Türgi ametivõime üles määrama pressikaartide väljastajaks sõltumatu ametiasutuse, mis esindaks kutselisi ajakirjanikke, sest praegu tegeleb sellega Türgi peaministrile alluv BYEGM (info- ja meedia peadirektoraat);

10.  peab äärmiselt murettekitavaks õigusriigi, demokraatia ja inimõiguste olukorda Türgis; nõuab tungivalt, et Türgi maandaks riigipöördekatse järel tekkinud valitsevad poliitilised pinged, mille tagajärjel tekkinud olukord soodustab sõnavabaduse piiramist meedias ja internetis; mõistab lisaks hukka peaaegu 3400 kohtuniku vangistamise ja asjaolu, et ligi 2900 kohtunikku on endiselt vangis;

11.  tuletab meelde, et vaba ja pluralistlik ajakirjandus on iga demokraatliku ühiskonna lahutamatu osa; tuletab Türgi ametiasutustele meelde vajadust olla äärmiselt tähelepanelik, kui küsimuse all on meedia ja ajakirjanikud, sest sõna- ja meediavabadus on demokraatliku ja avatud ühiskonna toimimise seisukohast endiselt keskse tähtsusega;

12.  kutsub Türgi valitsust üles lõpetama viivitamatult meelevaldsed uurimised, mida viiakse läbi rahvusvaheliselt tunnustatud ajakirjanike, kirjanike ja inimõiguslaste suhtes, kes ühinesid nn valvetoimetajatena päevalehe Özgür Gündem solidaarsuskampaaniaga; soovib, et valitsus vabastaks viivitamatult samal põhjusel vangistatud isikud ja esmajoones kirjanik Aslı Erdoğani;

13.  kutsub Türgi valitsust üles uurima tõhusalt väiteid vangistatud ajakirjanike piinamise kohta, eriti praeguseks suletud päevalehe Özgür Gündemi kaastoimetajate Bilir Kaya ja İnan Kizilkaya juhtumeid;

14.  mõistab kindlalt hukka 13 meediaasutuse ja 11 raadiojaama, muu hulgas eriti opositsiooni seisukohti kajastava IMC TV ning kurdikeelseid laste joonisfilme näitava Zarok TV hiljutise sulgemise; rõhutab veendunult, et opositsiooni meelevaldne vaigistamine terrorismivastase võitluse ettekäändel ei vähenda pingeid;

15.  mõistab kindlalt hukka Prantsuse ettevõtte Eutelsat otsuse lõpetada Türgi ametivõimude nõudel Brüsselis baseeruva kurdimeelse uudistekanali MED Nûçe TV saadete edastamise ning soovib, et ettevõte ümber mõtleks;

16.  soovib, et Türgi valitsus viiks läbi kõik vajalikud reformid, millega kindlustada piisav kontroll ja tasakaal, et tagada täielik vabadus, sealhulgas mõtte-, sõna- ja meediavabadus, demokraatia, võrdõiguslikkus ning õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste austamine;

17.  rõhutab, kui tähtsad on ELi laienemise seisukohast ajakirjandusvabadus, sõltumatu kohtusüsteem ja demokraatlike väärtuste austamine; rõhutab, et Türgi õigusraamistiku paljud sätted ja nende tõlgendamine kohtusüsteemi liikmete poolt takistavad jätkuvalt sõnavabaduse, sealhulgas meediavabaduse kasutamist; tuletab meelde, et sõnavabadus ja meediapluralism on Euroopa väärtuste keskmes ning sõltumatu ajakirjandus on demokraatliku ühiskonna jaoks hädavajalik, kuna see võimaldab kodanikel aktiivselt ja informeeritult kollektiivsetes otsustusprotsessides osaleda ning tugevdab seega demokraatiat; nõuab tungivalt, et Türgi valitsus käsitleks sellega seoses meediavabadust prioriteetse küsimusena ning looks piisava õigusraamistiku, et tagada rahvusvahelistele standarditele vastav pluralism; nõuab samuti kriitiliste väljaannete ja ajakirjanike survestamise ja hirmutamise lõpetamist;

18.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0228.

Õigusalane teave