Menetlus : 2016/2935(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1170/2016

Esitatud tekstid :

B8-1170/2016

Arutelud :

PV 26/10/2016 - 15

Hääletused :

Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0423

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 268kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1162/2016
24.10.2016
PE593.596v01-00
 
B8-1170/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))


Alexander Graf Lambsdorff, Marietje Schaake, Pavel Telička, Izaskun Bilbao Barandica, María Teresa Giménez Barbat, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Dita Charanzová, Marielle de Sarnez, Gérard Deprez, José Inácio Faria, Marian Harkin, Ivan Jakovčić, Valentinas Mazuronis, Louis Michel, Javier Nart, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Carolina Punset, Jasenko Selimovic, Ivo Vajgl, Johannes Cornelis van Baalen, Paavo Väyrynen, Cecilia Wikström, Hannu Takkula fraktsiooni ALDE nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ajakirjanike olukorra kohta Türgis (2016/2935(RSP))  
B8-1170/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eelkõige 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta(1), resolutsioone Türgi varasemate eduaruannete kohta ning 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta Türgis(2),

–  võttes arvesse Türgis 15. juulil 2016 toimunud ebaõnnestunud sõjaväelist riigipöördekatset ning Türgi valitsuse meetmeid selle sündmuse järel, sealhulgas ajakirjanike, meediajuhtide ja teiste kinnipidamisi kogu Türgis ning mitmete ajalehtede, tele- ja raadiojaamade ning internetimeedia väljaannete sulgemist,

–  võttes arvesse tõsiasja, et Türgi ühinemine ELiga sõltub kooskõlas Euroopa Ülemkogu 2006. aasta detsembri kohtumise järeldustega täielikust vastavusest Kopenhaageni kriteeriumitele ja ELi integratsioonivõimest,

–  võttes arvesse komisjoni kindlat otsust laienemine ajutiselt peatada,

–  võttes arvesse asjaolu, et õigusriigi põhimõtte, sealhulgas eriti võimude lahususe, demokraatia, sõnavabaduse, inimõiguste, vähemuste õiguste ja usuvabaduse austamine on läbirääkimisprotsessis kesksel kohal,

–  võttes arvesse Euroopa inimõiguste konventsioonis sätestatud õigust sõnavabadusele ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, millega Türgi on liitunud,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et pärast 15. juulil 2016 toimunud ebaõnnestunud riigipöördekatset on Türgi võimud võtnud hulga lisameetmeid, mis piiravad sõnavabadust (see on üldine õigus, mida ei tohiks riigipöördekatsega seostada), sealhulgas on kinni peetud ajakirjanikke, toimetajaid, kirjastajaid ja meediatöötajaid ning suletud meediaorganisatsioone, süüdistuna sidemetes Fethullah Güleni liikumisega, keda valitsus peab ebaõnnestunud riigipöördekatse eest vastutavaks; arvestades, et inimesi on Twitteri postituste eest kohtu alla antud ja on piiratud digitaalõigusi;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament on süstemaatiliselt võtnud sõna meediavabaduse, meedia pluralismi ja digitaalvabaduse piiramise, samuti õigusriigi põhimõtete ja inimõiguste rikkumiste teemal laiemalt; arvestades, et erakorraline olukord riigis pärast riigipöördekatset ja sellega seoses kehtestatud erakorralised seadused on toonud kaasa intensiivsema kampaania meediaväljaannete ja ajakirjanike vastu; arvestades, et erakorralist olukorda ja sellega seotud sätteid pikendati 19. oktoobril 2016 veel 90 päevaks;

C.  arvestades, et riigipöördekatse järel on eriliselt sihikule võetud sotsiaalmeedia ja alternatiivne internetimeedia; arvestades, et paljud türklased kardavad nüüd sotsiaalmeedias oma õiget nime kasutada; arvestades, et inimesi julgustatakse andma teada valitsuse suhtes kriitilistest kommentaaridest internetis, see aga külvab kodanike vahel usaldamatust ning piirab põhivabadusi, nagu mõtte-, südametunnistuse- ja sõnavabadus;

D.  arvestades, et paljude vabaühenduste, sh Amnesty Internationali, Piirideta Ajakirjanike ja Human Rights Watchi andmetel on Türgi ametivõimud erakorralise olukorra esimese kahe ja poole kuu jooksul sulgenud umbes 150 meediaväljaannet ja kirjastust, jättes töötuks üle 2300 ajakirjaniku ja meediatöötaja, ja võtnud vahi alla vähemalt 99 ajakirjanikku ja kirjanikku, mõnikord ilma süüdistust esitamata, seega on 19. oktoobri 2016. aasta seisuga sõnavabaduse kasutamise tulemusena kinni peetud vähemalt 130 meediatöötajat; arvestades, et need arvud ei hõlma teisi ajakirjanikke, keda politsei praegu vahi all hoiab või kes on erakorralise olukorra ajal kinni peetud ja vabaks lastud ilma süüdistust esitamata;

E.  arvestades, et Human Rights Watchi andmetel on paljud neist õiguslikest meetmetest võetud ilma mingite tõenditeta selle kohta, et süüdistatud oleks riigipöördekatses osalenud; arvestades, et tuleb tagada õigus õiglasele kohtumõistmisele, samuti kohtunike erapooletus ja sõltumatus; arvestades, et paljud vabaühendused, kaasa arvatud Amnesty International, on teatanud, et neil on usaldusväärseid tõendeid kinnipeetavate peksmise ja piinamise kohta Türgis;

F.  arvestades, et sellised kohtumenetlused ja kinnipeetute kohtlemine teevad suurt muret, isegi erakorralises olukorras, ning arvestades, et riigipöördekatsega ei saa õigustada seda, et ajakirjanikel, kelle töö on inimesi teavitada, takistatakse süstemaatiliselt seda tööd teha, ning neid ohustavad kohtumenetlused ja kinnipidamine;

G.  arvestades, et kriitikute ja ajakirjanike jätkuv mahasurumine on toonud kaasa enesetsensuuri ja ajakirjanike ennetava vallandamise; arvestades, et selline pidurdav mõju kahjustab sõnavabadust, meediavabadust ja juurdepääsu teabele;

H.  arvestades, et ka enne 15. juuli 2016. aasta riigipöördekatset oli Türgi ajakirjandus- ja meediavabaduse poolest üks halvima reitinguga riike, eelkõige vangistatud ajakirjanike, keelatud raamatute, enesetsensuuri määra ja kriitilisele meediale kehtestatud trahvide tõttu; arvestades, et Piirideta Ajakirjanike avaldatud maailma ajakirjandusvabaduse indeksis oli Türgi 180 riigi seas 151. kohal; arvestades, et Türgi valitsuse enda andmete alusel on Türgi vanglas kinni peetavate ajakirjanike osas maailmas esikohal;

I.  arvestades, et Euroopa Liit on korduvalt kutsunud Türgit üles tagama, et kehtivad seadused vastaksid Euroopa normidele ja et neid rakendataks viisil, mis tagab proportsionaalsuse ja võrdsuse seaduste ees, vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ja Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtupraktikale;

J.  arvestades, et Türgi peab austama selliseid aluspõhimõtteid nagu õigusriigi põhimõte ja inimõigused, sealhulgas – kuid mitte ainult – sõnavabadust ja õigust õiglasele kohtumõistmisele; arvestades, et need ei kuulu arutamisele;

K.  arvestades, et Türgi peab ka täitma oma kohustusi kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti (ICCPR) alusel, mille ta ratifitseeris 2003. aastal; arvestades, et selle artiklis 4 sätestatud erand ei õigusta meediavabaduse, eelkõige ajakirjanike, toimetajate ja meediatöötajate vabaduse ebaproportsionaalset piiramist;

1.  mõistab karmilt hukka 15. juulil 2016 toime pandud sõjaväelise riigipöördekatse ning püüded muuta ja kahjustada ebaseaduslikult ja põhiseaduse vastaselt Türgi seaduslikku valitsust ning vabadel valimisel valitud Türgi Suurt Rahvuskogu; toonitab, et kõik Türgi erakonnad, samuti ELi juhid, mõistsid sõjaväelise katse võimu haarata viivitamata hukka ning väljendasid toetust riigi demokraatlikele institutsioonidele ja põhiseaduslikule korrale;

2.  rõhutab siiski, et Türgi valitsus ja AK erakond ei tohi kasutada nurjunud sõjaväelist riigipöördekatset õigustusena, et alusetult tugevdada oma võimu riigis, lämmatada õiguspärast ja rahumeelset opositsiooni ning takistada ebaproportsionaalsete ja ebaseaduslike meetmetega ajakirjanikel ja meedial rahumeelselt kasutada sõnavabadust;

3.  tuletab Türgi võimudele meelde, et erakorralise olukorra kehtestamine ei vabasta neid kohustusest järgida inimõiguseid, sh kaitsta sõnavabadust;

4.  tuletab Türgi võimudele meelde, et tuleb olla äärmiselt tähelepanelik, kui küsimuse all on meedia ja ajakirjanikud, sest sõnavabadus ja meediavabadus on demokraatliku ja avatud ühiskonna toimimise seisukohast endiselt keskse tähtsusega; kordab, et arvamus-, väljendus- ja sõnavabadus, sealhulgas sõltumatu meedia – nii internetis kui ka väljaspool – on Euroopa põhiväärtused;

5.  mõistab hukka ajakirjanike massilise kinnipidamise ning valitsuse kampaania meedia ja ajakirjanike vastu; kutsub ametivõimusid üles esitama kiiremas korras usaldusväärseid tõendeid selle kohta, et kinnipeetud on toime pannud kuritegusid, milles neid süüdistatakse, ning liikuma kohtumenetlustega kiiresti edasi, tehes seda täiesti läbipaistvalt ja piisavate õiguslike tagatistega, et tagada nõuetekohased kohtumenetlused ja õiglane kohtumõistmine; kutsub Euroopa välisteenistust üles aktiivselt osalema ajakirjanike ja inimõiguste kaitsjate üle peetavatel kohtuprotsessidel;

6.   palub, et Türgi ametivõimud võtaksid tagasi ajakirjanikele ja meediatöötajatele esitatud süüdistused, millel ei ole seaduslikku alust, ning lõpetaksid põhjendamatute kohtuasjade algatamise kirjanike ja ajakirjanike vastu, kes kasutavad seaduslikku õigust rääkida poliitikast; kutsub Türgi ametivõimusid üles vabastama kiiresti isikud, kes on kinni peetud põhjendamata süüdistuste alusel;

7.  väljendab muret mõnede kinnipeetavate väidetava väärkohtlemise ja piinamise pärast; mõistab hukka meediatöötajate põhjendamatu vallandamise ning kasvava vägivalla, ahistamise ja ähvardused ajakirjanike suunas nii riigiametnike kui ka muude osalejate poolt; tunneb muret selle pärast, et paljud ajakirjanikud ei saa nende vastu võetud meetmete tõttu sisuliselt oma tööd teha, samuti ähvarduste ja ebaseadusliku pealtkuulamise pärast, mis toob kaasa enesetsensuuri;

8.  kutsub Türgi ametivõime üles austama täielikult Türgi seadusi, Türgi põhiseadust ning Euroopa ja rahvusvahelisi konventsioone ja seadusjärgseid kohustusi, eelkõige sõnavabadust vastavalt Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioonile ning kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelisele paktile, millega Türgi on liitunud;

9.  palub komisjonil, nõukogul ja liikmesriikidel pikendada kõikvõimalikku õigus- ja kohtuabi Türgile, et tagada kõrgeimate standardite kohaldamine eelseisvatel kohtuprotsessidel riigipöördekatses süüdistatavate üle ning tugevdada Türgis õigusriigi põhimõtteid;

10.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale ja komisjoni asepresidendile, Euroopa Nõukogu peasekretärile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0133.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0014.

Õigusalane teave