Procedură : 2016/2981(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B8-1220/2016

Texte depuse :

B8-1220/2016

Dezbateri :

Voturi :

Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :


PROPUNERE DE REZOLUȚIE
PDF 399kWORD 66k
11.11.2016
PE593.646v01-00
 
B8-1220/2016

depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură


referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (2016/2981(RSP))


Jan Philipp Albrecht, Tiziana Beghin, Kostas Chrysogonos, Marian Harkin, Heidi Hautala, Anneli Jäätteenmäki, Georgi Pirinski, Evelyn Regner, Gabriele Zimmer, Helmut Scholz, Anne-Marie Mineur, Eleonora Forenza, Marisa Matias, Kostadinka Kuneva, Martina Anderson, Josu Juaristi Abaunz, Merja Kyllönen, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Stefan Eck, Martina Michels, Kateřina Konečná, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Matt Carthy, Fabio Massimo Castaldo, Laura Ferrara, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Marco Zullo, Eleonora Evi, Piernicola Pedicini, Rosa D'Amato, Dario Tamburrano, Ignazio Corrao, David Borrelli, Marco Valli, Marco Zanni, Daniela Aiuto, Benedek Jávor, Bas Eickhout, Julia Reda, Molly Scott Cato, Michael Cramer, Bodil Valero, Philippe Lamberts, Claude Turmes, Ska Keller, Linnéa Engström, Max Andersson, Florent Marcellesi, Yannick Jadot, Karima Delli, Pascal Durand, Eva Joly, Michèle Rivasi, José Bové, Jude Kirton-Darling, Julie Ward, Theresa Griffin, Maria Noichl, Agnes Jongerius, Karoline Graswander-Hainz, Emmanuel Maurel, Guillaume Balas, Ana Gomes, Dietmar Köster, Edouard Martin, Karin Kadenbach, Marc Tarabella, Elly Schlein, Sergio Gaetano Cofferati, Josef Weidenholzer, Hugues Bayet, Virginie Rozière, Eugen Freund, Tibor Szanyi, Lucy Anderson, Anneliese Dodds, Ismail Ertug, Paul Tang, Afzal Khan, Pier Antonio Panzeri, Isabelle Thomas, Eric Andrieu, Maria Arena

Rezoluția Parlamentului European referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (2016/2981(RSP))  
B8-1220/2016

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA),

–  având în vedere propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea Acordului economic și comercial cuprinzător dintre Canada, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte(1),

–  având în vedere articolul 218 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), în special alineatele (6) și (11),

–  având în vedere articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

A.  întrucât, la data de 27 aprilie 2009, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze un acord de integrare economică cu Canada în numele Uniunii Europene și al statelor membre ale acesteia;

B.  întrucât, la 12 septembrie 2011, Consiliul a adoptat Recomandarea Comisiei privind modificarea directivelor de negociere referitoare la încheierea unui acord de integrare economică cu Canada, pentru a autoriza Comisia să poarte negocieri, în numele Uniunii, cu privire la investiții;

C.  întrucât negociatorii au încheiat negocierile privind CETA în august 2014 și au finalizat evaluarea juridică la 29 februarie 2016;

D.  întrucât textul acordului prezentat Consiliului spre finalizare, semnare și aplicare provizorie conține un capitol privind investițiile (capitolul opt), care include, între altele, o secțiune privind protejarea investițiilor (secțiunea D) și o secțiune privind soluționarea diferendelor cu privire la investiții dintre investitori și state (secțiunea F),

1.  consideră că există o insecuritate juridică cu privire la măsura în care propunerea de acord este compatibilă cu tratatele, în special cu articolul 19 din Tratatul privind Uniunea Europeană, precum și cu articolele 49, 54, 56, 267 și 340 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

2.  decide să solicite avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea propunerii de acord cu tratatele;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a lua măsurile necesare pentru obținerea acestui aviz din partea Curții de Justiție și de a transmite prezenta rezoluție, spre informare, Consiliului și Comisiei.

(1)

COM(2016)0443.

Notă juridică