FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 156kWORD 47k
27.10.2016
PE593.654v01-00
 
B8-1225/2016

jf. forretningsordenens artikel 133


om støtte til blinde og synshæmmede


Dominique Bilde, Mara Bizzotto

Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om støtte til blinde og synshæmmede  
B8-1225/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 26 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 133,

A. der henviser til, at 30 millioner mennesker i Unionen er blinde eller synshæmmede ifølge organisationen European Blind Union;

B. der henviser til, at 95 % af alle offentliggjorte værker aldrig konverteres til tilgængelige formater;

C. der henviser til, arbejdsløsheden er høj blandt synshæmmede og blinde i Unionen og udgør næsten 90 % i Rumænien, mens den er lavest i Sverige, nemlig under 60 %;

D. der henviser til at adgangen til uddannelse bliver stadig mere vanskelig for blinde og synshæmmede mellem 18 og 40 år, især for så vidt angår videregående uddannelser;

1. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til i højere grad at støtte adgangen til alle kulturelle aktiviteter og fritidsaktiviteter, til uddannelse og til arbejdsmarkedet for synshæmmede og blinde ved at investere massivt i tilpasninger af de nødvendige daglige strukturer, i udviklingen af blindskrift, i en bedre tilpasning af offentlige bygninger og steder samt i teknologier og innovativ forskning, således at disse personer kan opnå større selvstændighed.

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet samt medlemsstaternes parlamenter.

 3.

Juridisk meddelelse