Procedura : 2016/2959(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1226/2016

Teksty złożone :

B8-1226/2016

Debaty :

PV 21/11/2016 - 14
CRE 21/11/2016 - 14

Głosowanie :

Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0439

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 336kWORD 50k
16.11.2016
PE593.655v01-00
 
B8-1226/2016

złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B8-001810/2016

zgodnie z art. 128 ust. 5 Regulaminu


w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP))


Roberto Gualtieri w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej
POPRAWKI

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III (2016/2959(RSP))  
B8-1226/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając pokryzysowe konkluzje ze szczytów G20,

–  uwzględniając komunikat ministrów finansów państw z grupy G20 oraz prezesów banków centralnych z dnia 27 lutego 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat ministrów finansów państw z grupy G20 oraz prezesów banków centralnych z dni 14–15 kwietnia 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat ministrów finansów państw z grupy G20 oraz prezesów banków centralnych z dni 23–24 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając komunikat przywódców państw G20 z dni 4–5 września 2016 r.,

–  uwzględniając sprawozdania Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego (BCBS) dla przywódców grupy G20 zawierające aktualne informacje na temat realizacji uzgodnionego programu reform, a w szczególności sprawozdanie Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego z listopada 2015 r. dla przywódców grupy G20 pt. „Zakończyć pokryzysowe reformy: aktualizacja”(1),

–  uwzględniając dokumenty konsultacyjne Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego pt.: „Zmiany do ram Bazylea III dotyczących wskaźnika dźwigni” z dnia 6 kwietnia 2016 r., „Zmniejszanie wahań aktywów ważonych ryzykiem kredytowym – ograniczenia dla stosowania podejścia opartego na modelach wewnętrznych” z dnia 24 marca 2016 r. oraz „Przegląd metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego ” z dnia 10 grudnia 2015 r.,

–  uwzględniając dokument do dyskusji i dokument konsultacyjny Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w sprawie uregulowań dotyczących rezerw księgowych z października 2016 r.,

–  uwzględniając standard Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego pt. „Udziały zgodnie z wymogami całkowitej zdolności do pokrywania strat – zmiany standardu Bazylea III dotyczącego definicji kapitału” z października 2016 r.(2),

–  uwzględniając publikację – UE Shadow Banking Monitor – Europejskiej Rady ds. Ryzyka Systemowego z lipca 2016 r.,

–  uwzględniając wyniki przeprowadzonych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) testów warunków skrajnych, opublikowane w dniu 29 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając konkluzje Rady z dnia 12 lipca 2016 r. na temat finalizacji reform pokryzysowych wynikających z regulacji Bazylea(3),

–  uwzględniając sprawozdanie MFW z 2016 r. na temat globalnej stabilności finansowej,

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 10 marca 2016 r. w sprawie unii bankowej – sprawozdanie roczne za 2015 r.(4),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie bilansu obecnej sytuacji i przyszłych wyzwań związanych z regulacją usług finansowych w UE: wpływ unijnych ram dotyczących regulacji finansowych i unii rynków kapitałowych oraz dalsze działania na rzecz ich usprawnienia(5),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie roli UE w ramach międzynarodowych instytucji i organów finansowych, walutowych i regulacyjnych(6),

–  uwzględniając opracowanie naukowe dla Komisji Gospodarczej i Monetarnej Parlamentu Europejskiego na temat roli Unii Europejskiej w międzynarodowych forach ekonomicznych, dokument 5: Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego,

–  uwzględniając wymianę poglądów z sekretarzem generalnym Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego Billem Coenem, przewodniczącą Rady Nadzorczej Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego Danièle Nouy, z przewodniczącym EUNB Andreą Enrią oraz wiceprzewodniczącym Komisji Europejskiej Valdisem Dombrovskisem, w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III/„Bazylea IV”,

–  uwzględniając oświadczenie Komisji w sprawie przeprowadzonego przez Komitet Bazylejski przeglądu metody standardowej oraz późniejszą wymianę poglądów z udziałem wiceprzewodniczącego Jyrkiego Katainena w dniu 6 lipca 2016 r.

–  uwzględniając skierowane do Komisji pytanie w sprawie finalizacji pakietu Bazylea III (O-000136/2016 – B8-1810/2016),

–  uwzględniając projekt rezolucji Komisji Gospodarczej i Monetarnej,

–  uwzględniając art. 128 ust. 5 i art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że odporny i dobrze dokapitalizowany system bankowy jest warunkiem wstępnym utrzymania stabilności finansowej, zapewnienia odpowiednich warunków kredytowania gospodarki realnej przez cały cykl oraz wspierania wzrostu gospodarczego;

B.  mając na uwadze, że w następstwie kryzysu finansowego przywódcy G20 zgodzili się na wdrożenie kompleksowego programu reform na rzecz wzmocnienia standardów regulacyjnych międzynarodowych banków, w tym wzmocnienia wymogów ostrożnościowych;

C.  mając na uwadze, że Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego opracowuje międzynarodowo uzgodnione minimalne standardy dotyczące wymogów ostrożnościowych w odniesieniu do dużych banków prowadzących międzynarodową działalność; mając na uwadze, że Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego monitoruje i ocenia wdrażanie tych standardów międzynarodowych i zdaje sprawozdania grupie G20; mając na uwadze, że jego wytyczne są ważnym narzędziem przeciwdziałania fragmentacji regulacyjnej na całym świecie;

D.  mając na uwadze, że Unia Europejska wdrożyła normy uzgodnione na szczeblu międzynarodowym w ramach rozporządzenia w sprawie wymogów kapitałowych (CRR) oraz dyrektywy w sprawie wymogów kapitałowych (CRD IV), dostosowując je jednak do rzeczywistych potrzeb finansowania UE, np. w odniesieniu do współczynnika wsparcia MŚP, i z umożliwieniem pewnej elastyczności; mając na uwadze, że UE postanowiła, iż standardy te mogą być stosowane do wszystkich banków, a nie tylko do największych banków prowadzących działalność międzynarodową, tymczasem w niektórych krajach nieeuropejskich niektóre z tych standardów stosuje się tylko do największych banków; mając na uwadze, że ważne są postępy w tworzeniu równych warunków działania na szczeblu międzynarodowym; mając na uwadze, że oczekuje się, iż Komisja przedstawi wniosek ustawodawczy dotyczący przeglądu pakietu CRR/CRD IV, aby dalej wdrażać uzgodnione zmiany regulacji kapitałowych Bazylea;

E.  mając na uwadze, że wymogi ostrożnościowe dla banków są ze sobą powiązane i uzupełniają inne wymogi regulacyjne, takie jak całkowita zdolność do pokrycia strat (TLAC) oraz obowiązkowe stosowanie centralnego rozliczania instrumentów pochodnych; mając na uwadze, że ramy regulacyjne dotyczące sektora bankowego UE uległy znacznej poprawie w ciągu ostatnich lat, zwłaszcza dzięki utworzeniu unii bankowej;

F.  mając na uwadze, że solidne ramy stabilności finansowej i wzrostu powinny być kompleksowe i wyważone, aby uwzględniać dynamiczne praktyki nadzorcze, a nie skupiać się tylko na statycznych regulacjach odnoszących się głównie do aspektów ilościowych;

G.  mając na uwadze, że dane pokazują nadmierną zmienność w przeszłości wag ryzyka i „modelowania ryzyka strategicznego”, aby zmniejszyć wymogi kapitałowe banków, oraz trudności napotykane przez krajowe organy nadzoru przy ocenie modeli wewnętrznych, co przyczyniło się do kryzysu finansowego;

H.  mając na uwadze, że wdrażanie wymogów ostrożnościowych dla różnych modeli prowadzenia działalności bankowej może znacznie się różnić pod względem zakresu i złożoności, co powoduje, że podejście uniwersalne („one-size-fits-all”) jest nieskuteczne i wiąże się z nieproporcjonalnymi obciążeniami, zwłaszcza dla wielu mniejszych, skupionych na rynku krajowym, mniej złożonych i wzajemnie powiązanych banków oraz ich organów regulacyjnych i nadzorczych; w związku z tym wymagany jest odpowiedni stopień elastyczności i proporcjonalności;

I.  mając na uwadze, że Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego debatuje obecnie nad dodatkowymi zmianami ram ostrożnościowych dla banków, które są narażone na ryzyko kredytowe i ryzyko operacyjne; mając na uwadze, że reformy te koncentrują się na zwiększeniu wrażliwości na ryzyko oraz odporności metody standardowej dotyczącej ryzyka kredytowego, na dodatkowych ograniczeniach w zakresie wewnętrznie modelowanego podejścia oraz na zakończeniu projektowania wskaźnika dźwigni, jak również na potencjalnym dolnym pułapie kapitałowym w oparciu o metodę standardową;

J.  mając na uwadze, że większość amerykańskich instytucji finansowych wykorzystuje metodę standardową w odniesieniu do oceny ryzyka kredytowego, natomiast wiele dużych i średnich banków w UE opiera się na modelach wewnętrznych;

K.  mając na uwadze, że odpowiednia zmiana metody standardowej i poszanowanie zasady proporcjonalności to kluczowe czynniki funkcjonowania standardu Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego w odniesieniu do małych banków, które są głównymi użytkownikami tego standardu;

L.  mając na uwadze, że grupa G20 wskazuje, że obecne zmiany nie powinny spowodować znaczącego zwiększenia łącznych wymogów kapitałowych, a stanowisko to zostało potwierdzone przez państwa członkowskie na posiedzeniu Rady ECOFIN w lipcu 2016 r.;

M.  mając na uwadze, że europejskie banki podlegają obecnie przeprowadzanym przez organy regulacyjne regularnym systemowym testom warunków skrajnych, a wyniki tych testów są podawane do publicznej wiadomości;

N.  mając na uwadze, że przedstawiciele krajów trzecich, takich jak Japonia, wyrazili obawy w związku z rosnącą presją na pozyskiwanie kapitału i wyższymi kosztami przestrzegania przepisów w celu spełnienia tych nowych standardów;

O.  mając na uwadze, że decyzje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego nie mają mocy prawnej i muszą być transponowane w drodze zwykłej procedury ustawodawczej, aby móc obowiązywać w UE; mając na uwadze, że nie wszystkie właściwe organy krajowe mają reprezentację w Bazylejskim Komitecie Nadzoru Bankowego, przy czym EBC i Jednolity Mechanizm Nadzorczy są reprezentowane jako pełnoprawni członkowie, a Komisja i EUNB mają status obserwatorów;

1.  podkreśla znaczenie solidnych globalnych standardów i zasad nadzoru ostrożnościowego banków i z zadowoleniem przyjmuje prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego po kryzysie w tej dziedzinie;

2.  potwierdza, że banki muszą być dobrze skapitalizowane w celu wspierania gospodarki realnej, ograniczenia ryzyka systemowego i uniknięcia ponownej konieczności ratowania banków na ogromną skalę, co miało miejsce w czasie kryzysu; podkreśla konieczność odpowiedniej regulacji sektora działalności parabankowej w celu zapewnienia uczciwej konkurencji oraz stabilności finansowej;

3.  podkreśla, że w przeciwieństwie do innych krajów, banki odgrywają kluczową rolę w finansowaniu europejskiej gospodarki i prawdopodobnie pozostaną głównym źródłem finansowania dla gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP; podkreśla, że prawodawstwo UE zawsze starało się to uwzględnić (np. poprzez zastosowanie współczynnika wsparcia MŚP) i nadal powinno to robić (np. poprzez przedłużanie i rozszerzanie tego współczynnika wsparcia); uznaje jednak znaczenie dywersyfikacji źródeł finansowania gospodarki europejskiej i w związku z tym z zadowoleniem przyjmuje prace prowadzone w ramach unii rynków kapitałowych;

4.  odnotowuje prowadzone obecnie przez Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego prace nad sfinalizowaniem regulacji kapitałowych Bazylea III mających na celu jeszcze dalej idące uproszczenia, większą porównywalność i ujednolicenie ram kapitałowych ważonych ryzykiem w celu wyeliminowania nadmiernej zmienności aktywów ważonych ryzykiem oraz stosowania tych samych przepisów do tych samych rodzajów ryzyka; podkreśla potrzebę większej przejrzystości i odpowiedzialności w celu zwiększenia legitymizacji i odpowiedzialności za prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego; z zadowoleniem przyjmuje wystąpienie sekretarza generalnego Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego przed komisją ECON i popiera dalszy dialog;

5.  podkreśla, że trwający obecnie przegląd powinien respektować wyrażoną przez grupę prezesów banków centralnych i szefów organów nadzoru (GHOS) zasadę niezwiększania nadmiernie łącznych wymogów kapitałowych, przy jednoczesnej poprawie ogólnej sytuacji finansowej banków europejskich;

6.  podkreśla, że drugą i równie ważną zasadą, jakiej należy przestrzegać dokonując przeglądu, jest promowanie równych warunków działania na poziomie światowym dzięki ograniczaniu, nie zaś pogłębianiu, różnic między jurysdykcjami i modelami bankowymi oraz bez nieuzasadnionego szkodzenia modelowi bankowemu UE;

7.  jest zaniepokojony, że wczesna analiza ostatnich projektów Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego wskazuje, że pakiet reform na obecnym etapie może nie być zgodny z dwoma wyżej wymienionymi zasadami; wzywa Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego do dokonania przeglądu swoich propozycji, a EBC i Jednolity Mechanizm Nadzorczy do zagwarantowania ich przestrzegania podczas finalizacji i monitorowania nowego standardu;

8.  podkreśla, że takie podejście miałoby zasadnicze znaczenie dla zapewnienia spójnego wdrażania nowego standardu przez Parlament Europejski jako współprawodawcę;

9.  przypomina o znaczeniu zasady proporcjonalności, którą należy oceniać nie tylko w stosunku do rozmiaru instytucji, które podlegają regulacji, ale także rozumieć jako sprawiedliwą równowagę pomiędzy kosztami a korzyściami wynikającymi z regulacji dla każdej grupy zainteresowanych stron;

10.  wzywa do dialogu i wymiany najlepszych praktyk wśród organów regulacyjnych w dziedzinie stosowania zasady proporcjonalności do określenia na szczeblu UE i na szczeblu międzynarodowym;

11.  wzywa Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego, by przed przyjęciem standardu przeprowadził dokładną i kompleksową ocenę jakościowych i ilościowych skutków nowych reform, biorąc pod uwagę ich oddziaływanie na różne jurysdykcje i różne modele bankowe; uważa, że ocena ta powinna również uwzględniać poprzednie reformy zaproponowane przez komitet; wzywa Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego do dokonania niezbędnych dostosowań w przypadku gdy podczas analizy wystąpią zakłócenia równowagi;

12.  przypomina, jak ważne jest podejście do regulacji oparte na analizie ryzyka, przy czym takie same przepisy miałyby zastosowanie do takiego samego ryzyka; podkreśla jednocześnie potrzebę ograniczenia zakresu arbitrażu regulacyjnego i zmniejszenia nadmiernej zmienności aktywów ważonych ryzykiem; wzywa Bazylejski Komitet Nadzoru Bankowego do utrzymania wrażliwości na ryzyko regulacji ostrożnościowej, w tym poprzez zagwarantowanie, że w zmianie metody standardowej i zakresu stosowania metody IRB uniknie się ryzyka arbitrażu regulacyjnego i odpowiednio uwzględni specyfikę różnych form finansowania, takich jak pożyczki na zakup nieruchomości, finansowanie infrastruktury oraz kredytowanie specjalistyczne, oraz poprzez unikanie niewspółmiernych skutków dla realnej gospodarki; w tym kontekście wyraża obawy związane z potencjalnymi skutkami dla gospodarki realnej sugerowanego wprowadzenia dolnych pułapów produktywności (tzw. „output floors”);

13.  wzywa Komisję do dokładnej i kompleksowej oceny jakościowych i ilościowych skutków niedawno przeprowadzonych i nowych reform, między innymi na finansowanie gospodarki realnej w Europie i na planowane europejskie projekty legislacyjne, takie jak unia rynków kapitałowych; wzywa Komisję do wykorzystania ustaleń poczynionych w wyniku zaproszenia do zgłaszania uwag i prac nad pierwszą oceną sytuacji w zakresie regulacji usług finansowych, która powinna być gotowa do końca 2016 r.; wzywa Komisję do dopilnowania, aby nowe propozycje Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego lub ich wdrażanie nie kłóciło się z tymi inicjatywami; podkreśla, że ta ocena nie powinna podważać dotychczasowych osiągnięć ustawodawczych i nie powinna być postrzegana jako zachęta do deregulacji;

14.  apeluje, by wymogi dotyczące obowiązku centralnego rozliczania produktów pochodnych były w pełni uwzględniane przy ustalaniu wskaźnika dźwigni w celu promowania praktyki centralnego rozliczania;

15.  przypomina, że należy odpowiednio uwzględnić specyfikę europejskich modeli bankowych, rynki, na których działają, różne rozmiary instytucji i różne profile ryzyka, zarówno w ocenach, jak i kalibrowaniu wzorców, aby podtrzymać konieczną różnorodność europejskiego sektora bankowego oraz przestrzegać zasady proporcjonalności; wzywa Komisję do uwzględnienia wszystkich tych zasad przy określaniu zakresu stosowania i przy wdrażaniu propozycji Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego do prawa UE;

16.  podkreśla kluczową rolę krajowych i europejskich organów nadzoru bankowego w zapewnianiu konwergencji praktyk nadzorczych w UE, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasady proporcjonalności i stosowności przepisów w odniesieniu do różnych modeli bankowych; podkreśla znaczenie wiarygodnych i porównywalnych informacji dotyczących sytuacji instytucji objętych nadzorem w celu umożliwienia prowadzenia tych prac w sposób skuteczny i wiarygodny; podkreśla, że prawo do stosowania modeli wewnętrznych powinno zostać utrzymane; wzywa Jednolity Mechanizm Nadzorczy i EUNB do kontynuowania działań nadzorczych w celu zapewnienia spójnego wdrażania modeli wewnętrznych oraz ich zdolności do odpowiedniego uwzględniania ryzyka modeli biznesowych banków, aby poprawić konwergencję, jeśli chodzi o metodę likwidowania ich wad i zaproponować zmiany tam, gdzie jest to konieczne, aby poprawić konwergencję w taki sposób, by zneutralizować wady tych modeli;

17.  przypomina związki wymogów ostrożnościowych dla banków z innymi głównymi standardami bankowymi, takimi jak wprowadzenie normy TLAC w UE oraz jej harmonizacja z minimalnym wymogiem funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowanych na mocy dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, jak również ze stosowaniem standardu rachunkowości MSSF 9 w najbliższej przyszłości i z ramami unii bankowej; podkreśla zatem, że refleksja na temat reform regulacji ostrożnościowej powinna uwzględniać wszystkie te elementy oraz ich odrębne i połączone skutki;

18.  przypomina, że kilka głównych banków UE w ostatnich latach wypłaciło dywidendy akcjonariuszom, przy czym banki te były wówczas znacząco niedokapitalizowane i nie dokonały spójnego czyszczenia bilansów;

19.  wzywa Komisję do nadania priorytetowego znaczenia w pracach nad pakietem dla małej bankowości („a small banking box”) najmniej ryzykownym modelom bankowym, a także do uwzględnienia w tych pracach wykonalności przyszłych ram prawnych składających się z mniej skomplikowanych oraz bardziej odpowiednich i proporcjonalnych wymogów ostrożnościowych dostosowanych do różnych rodzajów modeli bankowych;

20.  podkreśla znaczenie roli odgrywanej przez Komisję, Europejski Bank Centralny i Europejski Urząd Nadzoru Bankowego, jeśli chodzi o zaangażowanie w prace Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego i przekazywanie przejrzystych i wyczerpujących aktualnych informacji na temat postępów w dyskusjach Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego; wzywa do większego wyeksponowania tej roli podczas posiedzeń Rady ECOFIN oraz zwiększenia odpowiedzialności wobec parlamentarnej komisji ECON, poprzez regularne raporty składane przez przedstawicieli UE biorących udział w dyskusjach;

21.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji.

(1)

http://www.bis.org/bcbs/publ/d344.pdf.

(2)

https://www.bis.org/bcbs/publ/d387.htm.

(3)

http://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2016/07/12-conclusions-banking-reform/.

(4)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0093.

(5)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0006.

(6)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0108.

Informacja prawna