Процедура : 2016/2934(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1238/2016

Внесени текстове :

B8-1238/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Обяснение на вота

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 475kWORD 71k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))


Фабио Масимо Касталдо, Иняцио Корао от името на групата EFDD

Резолюция на Европейския парламент относно положението в Беларус (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Беларус,

–  като взе предвид изявлението на говорителя на ЕСВД относно парламентарните избори в Беларус от 13 септември 2016 г.,

–  като взе предвид предварителното изявление на ОССЕ/БДИПЧ, Парламентарната асамблея на ОССЕ и Парламентарната асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ) от 12 септември 2016 г. относно парламентарните избори в Беларус,

–  като взе предвид доклада на специалния докладчик от 21 септември 2016 г. относно положението с правата на човека в Беларус,

–  като взе предвид парламентарните избори, проведени на 11 септември 2016 г., и президентски избори, проведени на 11 октомври 2015 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че изборите за президент през 2015 г. в Беларус не бяха оценени като свободни и честни, тъй като наблюдателите на изборите подчертаха значителни слабости и мисията на ОССЕ/БДИПЧ заключи, че Беларус все още трябва да извърви дълъг път за осъществяването на своите демократични задължения; като има предвид, че на органите на Беларус беше предложен за разглеждане пакет от препоръки за подобряване на изборния процес и за неговото привеждане в съответствие с международните стандарти;

Б.  като има предвид, че след освобождаването на политическите затворници през август 2015 г. Европейският съюз реши да не подновява ограничителните мерки срещу редица лица и правни субекти; като има предвид, че беларуските органи досега са пренебрегвали призивите за възстановяване на гражданските и политическите права на освободените политически затворници; като има предвид, че през изминалата година са произнесени нови политически мотивирани присъди;

В.  като има предвид, че на 6 юни 2016 г. президентът на Беларус свика избори за Камарата на представителите; като има предвид, че тези избори бяха проведени на 11 септември 2016 г.; като има предвид, че за изборите бяха акредитирани повече от 827 международни и 32 100 граждански наблюдатели; като има предвид, че по покана на Министерството на външните работи на Беларус беше разгърната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за наблюдение на избори (МНИ);

Г.  като има предвид, че въпреки че Централната избирателна комисия (ЦИК) прие шест резолюции по някои технически аспекти на изборния процес, значителен брой по-ранни ключови препоръки на ОССЕ/БДИПЧ и Венецианската комисия все още не са изпълнени;

Д.  като има предвид, че ролята на политическите партии в Беларус продължава да бъде изключително слаба и че от 2000 г. насам в Беларус не е регистрирана нито една политическа партия;

Е.  като има предвид, че ограниченията върху основните свободи на сдружаване, на изразяване и на събирания са оказали влияние върху околната среда, в която са били проведени изборите, и че неравният достъп до държавните и обществените институции и ресурси са довели до изкривяване на условията на равнопоставеност; като има предвид, че конституционната и правната рамка в Беларус не гарантира по адекватен начин провеждането на избори в съответствие с международните стандарти;

Ж.  като има предвид, че избирателната система не предвижда специални мерки за увеличаване на представителството на жените;

З.  като има предвид, че Беларус е единствената държава в Европа, която продължава да прилага смъртното наказание; като има предвид, че най-малко четирима души са осъдени на смърт от февруари насам и че около 400 души са били екзекутирани след получаването на независимост през 1991 г.;

И.  като има предвид, че на 13 октомври 2016 г. ЕС официално постави началото на партньорство за мобилност с Република Беларус; като има предвид, че продължават преговорите за видово споразумение;

Й.  като има предвид, че положението с правата на човека в Беларус остава силно проблематично, тъй като не се наблюдава промяна по същество; като има предвид, че Беларус продължава да не сътрудничи със специалния докладчик на ООН за положението с правата на човека в Беларус;

K.  като има предвид, че Европейският съюз е ангажиран със стабилна, демократична и благоденстваща Беларус;

1.  приветства напредъка, отбелязан по време на парламентарните избори през 2016 г., включително избора на двама опозиционни кандидати за първи път от 2000 г. насам, ефективната организация на изборите, както и факта, че изборният ден премина в спокойна обстановка и гласуването беше оценено положително;

2.  продължава да бъде загрижен поради редица систематични слабости, които все още петнят избирателният процес, включително сериозни процесуални пропуски, несъответствия и нередности по време на ранното гласуване, преброяването на гласовете и представянето на резултатите;

3.  подчертава редица структурни проблеми, които все още възпрепятстват провеждането на свободни и честни избори, и по-специално: правна рамка, която се тълкува по твърде ограничителен начин, като по този начин се ограничават политическите права и основните свободи; неотразяващ политическата реалност състав на избирателната комисия; твърде ограничителен подход към регистрацията на кандидатите, който създава неразумни и непропорционални пречки пред кандидатстването; ограничения на свободите на сдружаване, на изразяване на мнение и на събрания, които се отразяват негативно върху изборната среда; строго регулиране на медиите и на отразяването в медиите, което стеснява възможностите на избирателите да получават информация за кандидатите;

4.  приветства последните изменения в изборното законодателство след президентските избори през 2015 г., но отбелязва, че тези изменения не водят до изпълнение на някои от основните препоръки, направени след тези избори; призовава беларуските органи да изпълнят изцяло препоръките на ОССЕ/СДИЧП и Венецианската комисия, в сътрудничество с международните партньори;

5.  подчертава необходимостта от цялостна избирателна реформа като част от по-широкия демократичен процес с оглед на реформирането на конституционната и правната рамка, тъй като не гарантира провеждането на избори в съответствие с международните задължения и стандарти;

6.  приветства готовността на органите на Беларус да поканят голям брой наблюдатели и приветства подхода на администрацията спрямо тях; приветства конструктивната роля на гражданското общество по време на изборите и призовава ЕСВД и Комисията да продължават да подкрепят организациите на гражданското общество в Беларус;

7.  изразява загриженост във връзка с нарастващия брой на произнесените нови смъртни присъди и потвърждаването на смъртни присъди в Беларус през последната година; призовава беларуските органи да разгледат възможността за налагане на мораториум върху изпълнението на смъртното наказание като първа стъпка към премахването му, в съответствие с поетия от Беларус ангажимент в отговор на препоръките, отправени от Съвета на ООН по правата на човека във всеобщия периодичен преглед; подчертава факта, че подобен мораториум би бил решителна стъпка в приближаването на Беларус към европейските ценности;

8.  призовава правителството на Беларус да освободи всички политически затворници, които все още са в затвора, да реабилитира освободените политически затворници и да възстанови техните граждански и политически права;

9.  призовава органите на Беларус да си сътрудничат в пълна степен с механизмите на ООН за правата на човека, като признават и разширяват пълноценното сътрудничество със специалния докладчик на ООН чрез установяване на диалог и улесняване на посещение в страната през 2017 г., както и да продължават по пътя на истинска реформа на правата на човека; призовава правителството на Беларус да демонстрира специфичен и конкретен напредък по показателите за правата на човека; призовава Съвета и Комисията да обвързват всяко предоставяне на финансова помощ за страната с напредъка в тази област;

10.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност (ЗП/ВП), на Европейската служба за външна дейност, на Съвета, на Комисията, на държавите членки, на ОССЕ/СДИПЧ, Съвета на Европа, както и на органите на Беларус.

Правна информация