Procedure : 2016/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1238/2016

Indgivne tekster :

B8-1238/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :


FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 164kWORD 60k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao for EFDD-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Hviderusland,

–  der henviser til erklæring af 13. september 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 12. september 2016 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til rapport af 21. september 2016 fra FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland,

–  der henviser til det parlamentsvalg, som blev afholdt den 11. september 2016, og det præsidentvalg, der blev afholdt den 11. oktober 2015,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at præsidentvalget i Hviderusland i 2015 ikke blev vurderet som frit og retfærdigt, eftersom valgobservatører fremhævede væsentlige mangler, og OSCE/ODIHR-missionen konkluderede, at Hviderusland fortsat havde lang vej igen med hensyn til at opfylde landets demokratiske forpligtelser; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder blev tilbudt en række anbefalinger til overvejelse med henblik på at forbedre valgprocessen og bringe den i overensstemmelse med internationale standarder;

B.  der henviser til, at Den Europæiske Union efter løsladelsen af politiske fanger i august 2015 besluttede ikke at forlænge de restriktive foranstaltninger over for en række hviderussiske enkeltpersoner og juridiske personer; der henviser til, at de hviderussiske myndigheder hidtil har ignoreret opfordringerne til at give de løsladte politiske fanger deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage; der henviser til, at der er blevet afsagt nye politisk motiverede fængselsdomme i det seneste år;

C.  der henviser til, at Hvideruslands præsident den 6. juni 2016 udskrev valg til Repræsentanternes Hus; der henviser til, at dette valg blev afholdt den 11. september 2016; der henviser til, at over 827 internationale observatører og 32 100 borgerobservatører blev akkrediteret i forbindelse med valget; der henviser til, at OSCE/ODIHR's valgobservationsmission (EOM) blev udsendt for at overvåge valget efter indbydelse fra det hviderussiske udenrigsministerium;

D.  der henviser til, at et betydeligt antal tidligere vigtige henstillinger fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen endnu ikke er blevet imødekommet, på trods af at den centrale valgkommission vedtog seks beslutninger om visse tekniske aspekter af valgprocessen;

E.  der henviser til, at den rolle, som de politiske partier i Hviderusland spiller, fortsat er meget svag, og at der ikke er blevet registreret et nyt parti siden 2000;

F.  der henviser til, at begrænsninger af den grundlæggende foreningsfrihed, ytringsfrihed og forsamlingsfrihed påvirkede valgmiljøet, og ulige adgang til de statslige og offentlige institutioner og ressourcer medførte ulige vilkår; der henviser til, at den forfatningsmæssige og lovgivningsmæssige ramme i Hviderusland ikke i tilstrækkelig grad giver garanti for, at valgproceduren er i overensstemmelse med internationale standarder;

G.  der henviser til, at valgsystemet ikke indeholder særlige foranstaltninger til at øge kvinders repræsentation;

H.  der henviser til, at Hviderusland er det eneste land i Europa, som stadig anvender dødsstraf; der henviser til, at mindst fire personer er blevet dømt til døden siden februar, og omkring 400 personer er blevet henrettet, siden landet blev uafhængigt i 1991;

I.  der henviser til, at EU den 13. oktober 2016 formelt indledte et mobilitetspartnerskab med Republikken Hviderusland; der henviser til, at forhandlingerne om en visumaftale er i gang;

J.  der henviser til, at menneskerettighedssituationen i Hviderusland fortsat er særdeles problematisk, eftersom der ikke er blevet bemærket nogen reelle ændringer; der henviser til, at Hviderusland stadig ikke samarbejder med FN's særlige rapportør om menneskerettighedssituationen i Hviderusland;

K.  der henviser til, at Den Europæiske Union går ind for et stabilt, demokratisk og velstående Hviderusland;

1.  glæder sig over de fremskridt, som blev observeret under parlamentsvalget i 2016, bl.a. at der for første gang siden 2000 blev valgt to kandidater fra oppositionen, at valget blev afholdt på en effektiv måde, at valgdagen forløb på en velordnet måde, og at afstemningen blev vurderet positivt;

2.  er fortsat bekymret over en række systematiske mangler, der stadig skæmmer den overordnede valgproces, herunder alvorlige proceduremæssige mangler, og uoverensstemmelser og uregelmæssigheder under den tidlige stemmeafgivelse, optællingen og tabuleringen;

3.  understreger en række strukturelle problemer, der fortsat udgør en hindring for frie og retfærdige valg, navnlig: en retlig ramme, som fortolkes på en alt for restriktiv måde, således at politiske rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder begrænses, den ulige sammensætning af valgkommissionen, en alt for restriktiv tilgang til registreringen af kandidater, der skaber urimelige og uforholdsmæssige hindringer for at stille op som kandidat, begrænsninger af forenings-, ytrings- og forsamlingsfriheden, som påvirker valgmiljøet på en negativ måde, og den strenge medielovgivning og mediedækning, der reducerede vælgernes muligheder for at få oplysninger om kandidaterne;

4.  glæder sig over de nylige ændringer af valgloven efter præsidentvalget i 2015, men bemærker, at disse ændringer ikke imødekommer visse af de vigtige anbefalinger, der blev fremsat efter dette valg; opfordrer de hviderussiske myndigheder til fuldt ud at gennemføre anbefalingerne fra OSCE/ODIHR og Venedigkommissionen i samarbejde med internationale partnere;

5.  fremhæver behovet for en omfattende reform af valgsystemet som led i en bredere demokratiseringsproces med det formål at efterse en forfatningsmæssig og retlig ramme, som i sin nuværende form ikke sikrer, at valg vil blive afholdt i overensstemmelse med internationale forpligtelser og standarder;

6.  glæder sig over de hviderussiske myndigheders villighed til at indbyde en lang række observatører og regeringens imødekommende indstilling over for dem; glæder sig over civilsamfundets konstruktive rolle under valget og opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til fortsat at støtte civilsamfundsorganisationer i Hviderusland;

7.  er bekymret over den voldsomme stigning i antallet af nye og bekræftede dødsdomme i Hviderusland i løbet af det seneste år; opfordrer de hviderussiske myndigheder til at overveje et moratorium for anvendelsen af dødsstraf som et første skridt i retning af afskaffelsen heraf, således som Hviderusland forpligtede sig til som svar på Menneskerettighedsrådets anbefalinger i den universelle regelmæssige gennemgang; påpeger, at et sådant moratorium vil være et afgørende skridt i retning af at bringe Hviderusland tættere på EU's værdier;

8.  opfordrer den hviderussiske regering til at løslade alle politiske fanger, der stadig tilbageholdes, og til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage;

9.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til at samarbejde fuldt ud med FN's menneskerettighedsmekanismer og dermed anerkende og samarbejde fuldt ud med FN's særlige rapportør ved at indgå i en dialog og muliggøre et besøg i landet i 2017 og til at gøre reelle fremskridt i retning af en menneskerettighedsreform; opfordrer den hviderussiske regering til at vise specifik og konkret fremgang med hensyn til menneskerettighedsbenchmarks; opfordrer Rådet og Kommissionen til at sammenkæde enhver økonomisk bistand til landet for at gøre fremskridt på dette område;

10.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, OSCE/ODIHR, Europarådet og de hviderussiske myndigheder.

Juridisk meddelelse