Procedūra : 2016/2934(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : B8-1238/2016

Iesniegtie teksti :

B8-1238/2016

Debates :

Balsojumi :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Balsojumu skaidrojumi

Pieņemtie teksti :


REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS
PDF 395kWORD 69k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas priekšsēdētāja vietnieces/Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu,

saskaņā ar Reglamenta 123. panta 2. punktu


par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao EFDD grupas vārdā

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Baltkrievijā (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā iepriekšējās rezolūcijas par Baltkrieviju,

–  ņemot vērā Eiropas Ārējās darbības dienesta pārstāvja paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā 2016. gada 13. septembrī,

–  ņemot vērā EDSO/ODIHR, EDSO Parlamentārās asamblejas un Eiropas Padomes Parlamentārās asamblejas (PACE) iepriekšējo paziņojumu par parlamenta vēlēšanām Baltkrievijā 2016. gada 12. septembrī,

–  ņemot vērā īpašā referenta par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā 2016. gada 21. septembra ziņojumu,

–  ņemot vērā parlamenta vēlēšanas, kas notika 2016. gada 11. septembrī, un prezidenta vēlēšanas, kas notika 2015. gada 11. oktobrī,

–  ņemot vērā Reglamenta 123. panta 2. punktu,

A.  tā kā 2015. gada prezidenta vēlēšanas Baltkrievijā netika uzskatītas par brīvām un taisnīgām, jo vēlēšanu novērotāji uzsvēra būtiskus trūkumus un EDSO/ODIHR misija secināja, ka Baltkrievijai vēl ejams tāls ceļš līdz savu demokrātisko pienākumu izpildei; tā kā Baltkrievijas iestādēm izskatīšanai tika piedāvāts ieteikumu kopums, kā uzlabot vēlēšanu procesu un panākt tā atbilstību starptautiskiem standartiem;

B.  tā kā pēc politisko ieslodzīto atbrīvošanas 2015. gada augustā Eiropas Savienība nolēma neturpināt ierobežojošus pasākumus pret vairākām Baltkrievijas fiziskām personām un juridiskajām personām; tā kā Baltkrievijas iestādes līdz šim ir ignorējušas aicinājumus atjaunot politisko ieslodzīto civiltiesības un politiskās tiesības; tā kā pagājušajā gadā tika pasludināti jauni politiski motivēti spriedumi par aizturēšanu;

C.  tā kā 2016. gada 6. jūnijā Baltkrievijas prezidents pieprasīja parlamenta vēlēšanas; tā kā šīs vēlēšanas notika 2016. gada 11. septembrī; tā kā vēlēšanās bija akreditēti vairāk nekā 827 starptautiskie un 32 100 iedzīvotāju novērotāji; tā kā pēc Baltkrievijas Ārlietu ministrijas uzaicinājuma vēlēšanu novērošanai tika izmantota EDSO/ODIHR vēlēšanu novērošanas misija;

D.  tā kā, neraugoties uz to, ka Centrālā vēlēšanu komiteja (CEC) pieņēma sešas rezolūcijas, kurās tika risināti daži vēlēšanu procesa tehniskie aspekti, ievērojams skaits iepriekšējo EDSO/ODIHR un Venēcijas Komisijas galveno ieteikumu joprojām nav īstenoti;

E.  tā kā politisko partiju nozīme Baltkrievijā joprojām ir ārkārtīgi maza un kopš 2000. gada nav reģistrēta neviena jauna partija;

F.  tā kā pulcēšanās, vārda un apvienošanās pamatbrīvību ierobežojumi ietekmēja vidi, kurā vēlēšanas tika rīkotas, un nevienlīdzīgā piekļuve valsts un publiskajām iestādēm un resursiem radīja nevienlīdzīgus konkurences nosacījumus; tā kā Baltkrievijas konstitucionālais un tiesiskais regulējums atbilstīgi nenodrošina vēlēšanu rīkošanu saskaņā ar starptautiskajiem standartiem;

G.  tā kā vēlēšanu sistēma neparedz konkrētus pasākumus sieviešu pārstāvības palielināšanai;

H.  tā kā Baltkrievija ir vienīgā valsts Eiropas kontinentā, kurā joprojām piemēro nāvessodu; tā kā kopš februāra vismaz četriem cilvēkiem ir piespriests nāvessods un aptuveni 400 cilvēkiem ir izpildīts nāvessods, kopš valsts atguva neatkarību 1991. gadā;

I.  tā kā 2016. gada 13. oktobrī ES oficiāli sāka mobilitātes partnerību ar Baltkrievijas Republiku; tā kā turpinās sarunas par vīzu režīma nolīgumu;

J.  tā kā cilvēktiesību situācija Baltkrievijā joprojām ir īpaši problemātiska, jo nav novērotas nekādas būtiskas izmaiņas; tā kā Baltkrievija joprojām nesadarbojas ar ANO īpašo referentu par cilvēktiesību situāciju Baltkrievijā;

K.  tā kā Eiropas Savienība ir apņēmusies veicināt stabilu, demokrātisku un pārtikušu Baltkrieviju,

1.  atzinīgi vērtē progresu, kas novērots 2016. gada parlamenta vēlēšanu laikā, tostarp divu opozīcijas kandidātu ievēlēšanu pirmo reizi kopš 2000. gada, vēlēšanu efektīvo organizāciju un apstākli, ka vēlēšanu diena noritēja bez kārtības traucējumiem un balsošana tika novērtēta pozitīvi;

2.  joprojām pauž bažas par daudzajiem sistemātiskajiem trūkumiem, kas joprojām ir raksturīgi kopējā vēlēšanu procesā, tostarp nopietnajām procesuālajām nepilnībām, nekonsekvenci un pārkāpumiem agrīnajā balsošanā, balsu skaitīšanā un datu apkopošanā;

3.  uzsver daudzās strukturālās problēmas, kuras joprojām kavē brīvas un taisnīgas vēlēšanas, un jo īpaši tiesisko regulējumu, kas ir interpretēts pārmērīgi ierobežojoši, tādējādi mazinot politiskās tiesības un pamatbrīvības, vēlēšanu komisijas vienpusīgo sastāvu, pārlieku ierobežojošo pieeju kandidātu reģistrēšanai, kas rada nepamatotus un nesamērīgus šķēršļus kandidēšanai, pulcēšanās, vārda un apvienošanās brīvību ierobežošanu, kas negatīvi ietekmē vēlēšanu vidi, kā arī stingros noteikumus attiecībā uz plašsaziņas līdzekļiem un atspoguļošanu plašsaziņas līdzekļos, kas samazina vēlētāju iespējas saņemt informāciju par kandidātiem;

4.  atzinīgi vērtē pēdējos grozījumus, kas vēlēšanu tiesību aktos izdarīti pēc 2015. gada prezidenta vēlēšanām, taču norāda, ka minētajos grozījumos nav ņemti vērā daži no galvenajiem ieteikumiem, kuri tika sniegti pēc prezidenta vēlēšanām; aicina Baltkrievijas iestādes sadarbībā ar starptautiskajiem partneriem pilnībā īstenot ESDO/ODIHR un Venēcijas Komisijas ieteikumus;

5.  uzsver, ka jāveic vispusīga vēlēšanu reforma kā daļa no plašāka demokratizācijas procesa, lai kardināli pārveidotu konstitucionālo un tiesisko regulējumu, kurš, kāds tas ir pašreiz, nenodrošina vēlēšanu rīkošanu saskaņā ar starptautiskajiem pienākumiem un standartiem;

6.  atzinīgi vērtē Baltkrievijas iestāžu gatavību uzaicināt lielu skaitu novērotāju un administrācijas laipno attieksmi pret tiem; pauž gandarījumu par pilsoniskās sabiedrības konstruktīvo darbību vēlēšanu laikā un aicina Eiropas Ārējās darbības dienestu un Komisiju turpināt atbalstīt Baltkrievijas pilsoniskās sabiedrības organizācijas;

7.  pauž satraukumu par to, ka pēdējā gadā Baltkrievijā pieaudzis jaunu un apstiprinātu nāves spriedumu skaits; aicina Baltkrievijas iestādes apsvērt moratorija ieviešanu nāvessoda izmantošanai, kas būtu pirmā virzība uz tā atcelšanu, kā Baltkrievija to ir apņēmusies, atbildot uz ANO Cilvēktiesību padomes ieteikumiem vispārējā regulārajā pārskatā; uzsver, ka moratorija ieviešana būtu izšķirīgs solis, tuvinot Baltkrieviju ES vērtībām;

8.  aicina Baltkrievijas valdību atbrīvot visus politiskos ieslodzītos, kas joprojām atrodas apcietinājumā, un reabilitēt šos politiskos ieslodzītos un atjaunot viņu civiltiesības un politiskās tiesības;

9.  aicina Baltkrievijas iestādes pilnībā sadarboties ar ANO cilvēktiesību mehānismiem, atzīt un paplašināt pilnīgu sadarbību ar ANO īpašo referentu, iesaistoties dialogā un veicinot valsts apmeklējumu 2017. gadā, un turpināt patiesas reformas cilvēktiesību jomā; aicina Baltkrievijas valdību panākt īpašu un konkrētu progresu attiecībā uz cilvēktiesību rādītājiem; prasa Padomei un Komisijai saistīt jebkādu finansiālu atbalstu valstij ar panākumiem minētajā jomā;

10.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju nosūtīt Komisijas priekšsēdētāja vietniecei Savienības Augstajai pārstāvei ārlietās un drošības politikas jautājumos (VP/HR), Eiropas Ārējās darbības dienestam, Padomei, Komisijai un dalībvalstīm, ESDO/ODHIR, Eiropadomei, kā arī Baltkrievijas iestādēm.

Juridisks paziņojums