Procedure : 2016/2934(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1238/2016

Ingediende teksten :

B8-1238/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :


ONTWERPRESOLUTIE
PDF 165kWORD 59k
16.11.2016
PE593.669v01-00
 
B8-1238/2016

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP))


Fabio Massimo Castaldo, Ignazio Corrao namens de EFDD-Fractie

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Belarus (2016/2934(RSP))  
B8-1238/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over Belarus,

–  gezien de verklaring van de EDEO-woordvoerder van 13 september 2016 over de parlementsverkiezingen in Belarus,

–  gezien de voorlopige verklaring van de OVSE/ODIHR, de Parlementaire Vergadering van de OVSE en de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa (PACE) van 12 september 2016 over de parlementsverkiezingen in Belarus,

–  gezien het verslag van de speciale rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Belarus van 21 september 2016,

–  gezien de op 11 september 2016 gehouden parlementsverkiezingen en de op 11 oktober 2015 gehouden presidentsverkiezingen,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat de presidentsverkiezingen van 2015 in Belarus niet als vrij en eerlijk werden beoordeeld, aangezien verkiezingswaarnemers ernstige tekortkomingen vaststelden en de waarnemingsmissie van de OVSE/ODIHR tot de conclusie kwam dat Belarus nog een lange weg had af te leggen om zijn democratische verbintenissen na te komen; overwegende dat de Belarussische autoriteiten een aantal aanbevelingen werd gedaan om het verkiezingsproces te verbeteren en in overeenstemming te brengen met de internationale normen;

B.  overwegende dat de Europese Unie na de vrijlating van politieke gevangenen in augustus 2015 besloot de restrictieve maatregelen tegen een aantal Belarussische fysieke en rechtspersonen niet te verlengen; overwegende dat de Belarussische autoriteiten tot dusver geen gevolg hebben gegeven aan de oproep om de vrijgelaten politieke gevangenen hun politieke en burgerrechten terug te geven; overwegende dat tijdens het voorbije jaar opnieuw politiek gemotiveerde vrijheidsstraffen werden uitgesproken;

C.  overwegende dat de president van Belarus op 6 juni 2016 verkiezingen voor het Huis van afgevaardigden heeft afgekondigd; overwegende dat deze verkiezingen op 11 september 2016 hebben plaatsgevonden; overwegende dat meer dan 827 internationale waarnemers en 32 100 burgerwaarnemers bij de verkiezingen waren geaccrediteerd; overwegende dat op uitnodiging van het Belarussische Ministerie van Buitenlandse Zaken een verkiezingswaarnemingsmissie van de OVSE/ODIHR werd uitgestuurd om de verkiezingen te observeren;

D.  overwegende dat de centrale kiescommissie weliswaar zes resoluties heeft aangenomen waarin een aantal technische aspecten van de verkiezingsprocedure werden aangepakt, maar dat een aanzienlijk deel van de belangrijkste vroegere aanbevelingen van de OVSE/ODIHR en de Commissie van Venetië zonder gevolg zijn gebleven;

E.  overwegende dat de rol van de politieke partijen in Belarus zeer beperkt blijft en dat sinds 2000 geen enkele nieuwe partij werd geregistreerd;

F.  overwegende dat de beperking van fundamentele vrijheden zoals de vrijheid van vereniging, meningsuiting en vergadering het klimaat waarin de verkiezingen werden gehouden heeft beïnvloed en dat de ongelijke toegang tot openbare en staatsinstellingen en -middelen een ongelijk speelveld heeft gecreëerd; overwegende dat het grondwettelijk en juridisch kader in Belarus geen afdoende garantie biedt voor het houden van verkiezingen in overeenstemming met de internationale normen;

G.  overwegende dat het kiesstelsel niet voorziet in bijzondere maatregelen om de vertegenwoordiging van vrouwen te verbeteren;

H.  overwegende dat Belarus het enige land in Europa is dat de doodstraf nog steeds toepast; overwegende dat sinds februari ten minste vier mensen ter dood zijn veroordeeld en dat sinds de onafhankelijkheid van het land in 1991 ongeveer 400 mensen werden geëxecuteerd;

I.  overwegende dat de EU op 13 oktober 2016 officieel een mobiliteitspartnerschap met de Republiek Belarus heeft opgestart; overwegende dat momenteel wordt onderhandeld over een visumovereenkomst;

J.  overwegende dat de mensenrechtensituatie in Belarus zeer problematisch blijft, aangezien geen substantiële verandering kon worden geconstateerd; overwegende dat Belarus nog steeds niet samenwerkt met de speciale VN-rapporteur voor de mensenrechtensituatie in Belarus;

K.  overwegende dat de Europese Unie zich inzet voor een stabiel, democratisch en welvarend Belarus;

1.  toont zich verheugd over de vooruitgang die kon worden geconstateerd tijdens de parlementsverkiezingen van 2016, onder meer de verkiezing - voor het eerst sinds 2000 - van twee oppositiekandidaten, de efficiënte organisatie van de verkiezingen en het feit dat de verkiezingsdag ordelijk is verlopen en het verkiezingsproces positief werd beoordeeld;

2.  is bezorgd omdat het verkiezingsproces in het algemeen nog steeds systematische tekortkomingen vertoont, onder meer ernstige procedurele problemen, alsook inconsistenties en onregelmatigheden bij het vervroegd stemmen, het tellen en het tabuleren;

3.  vestigt de aandacht op een aantal structurele problemen die vrije en eerlijke verkiezingen nog steeds in de weg staan, met name: een rechtskader dat op overdreven restrictieve wijze wordt geïnterpreteerd en aldus de politieke rechten en fundamentele vrijheden beperkt; de onevenwichtige samenstelling van de kiescommissie, een al te restrictieve procedure voor de registratie van kandidaten, die ongerechtvaardigde en onevenredige hinderpalen opwerpt voor wie zich kandidaat wil stellen, beperkingen van de vrijheid van vereniging, meningsuiting en vergadering, die het verkiezingsklimaat negatief beïnvloeden, alsook de strikte mediaregelgeving en de berichtgeving in de media waardoor de mogelijkheden voor de kiezers om informatie over de kandidaten te krijgen wordt ingeperkt,

4.  toont zich verheugd over de recente wijzigingen in de kieswet na de presidentsverkiezingen van 2015, maar merkt op dat deze wijzigingen geen gevolg geven aan een aantal belangrijke aanbevelingen die na deze verkiezingen werden gedaan; verzoekt de Belarussische autoriteiten om de aanbevelingen van de OVSE/ODIHR en de Commissie van Venetië volledig uit te voeren, in samenwerking met de internationale partners;

5.  wijst op de noodzaak van een grondige hervorming van het kiesstelsel, in het kader van een ruimer democratiseringsproces dat verandering moet brengen in het grondwettelijk en juridisch kader dat in zijn huidige vorm geen garantie biedt voor het houden van verkiezingen in overeenstemming met de internationale verplichtingen en normen;

6.  toont zich verheugd over de bereidheid van de Belarussische autoriteiten om een groot aantal waarnemers uit te nodigen en over de manier waarop deze waarnemers door de overheidsdiensten werden verwelkomd; heeft lof voor de constructieve rol die het maatschappelijk middenveld tijdens de verkiezingen heeft gespeeld en verzoekt de EDEO en de Commissie om maatschappelijke organisaties in Belarus te blijven ondersteunen;

7.  geeft uiting aan zijn bezorgdheid over nieuwe en bevestigde doodvonnissen in Belarus tijdens het voorbije jaar; verzoekt de Belarussische autoriteiten een moratorium op de uitvoering van de doodstraf te overwegen als eerste stap naar de afschaffing ervan, waartoe Belarus zich naar aanleiding van de aanbevelingen van de VN-Mensenrechtenraad in de universele periodieke toetsing had verbonden; wijst erop dat een dergelijk moratorium een beslissende stap zou zijn in de toenadering van Belarus tot de EU-waarden;

8.  verzoekt de Belarussische regering alle politieke gevangenen die nog worden vastgehouden vrij te laten en de vrijgelaten politieke gevangenen te rehabiliteren en hun politieke en burgerrechten terug te geven;

9.  verzoekt de Belarussische autoriteiten volledige medewerking te verlenen aan alle mensenrechtenmechanismen van de VN en aan de speciale VN-rapporteur, door een dialoog aan te gaan en een bezoek aan het land in 2017 te faciliteren en oprecht het pad van een mensenrechtenhervorming te kiezen; verzoekt de Belarussische regering specifieke en concrete vooruitgang te boeken met betrekking tot mensenrechtenbenchmarks; verzoekt de Raad en de Commissie alle financiële steun aan het land afhankelijk te stellen van de geboekte vooruitgang op dit gebied;

10.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV), de Europese Dienst voor extern optreden, de Raad, de Commissie, de lidstaten, de OVSE/ODIHR, de Raad van Europa alsmede de Belarussische autoriteiten.

Juridische mededeling