Procedure : 2016/2934(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1240/2016

Indgivne tekster :

B8-1240/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.13
CRE 24/11/2016 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0456

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 260kWORD 62k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1232/2016
16.11.2016
PE593.672v01-00
 
B8-1240/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))


Charles Tannock, Anna Elżbieta Fotyga, Mark Demesmaeker, Ryszard Czarnecki, Ryszard Antoni Legutko, Tomasz Piotr Poręba, Angel Dzhambazki, Kazimierz Michał Ujazdowski, Marek Jurek for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om situationen i Hviderusland (2016/2934(RSP))  
B8-1240/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger og henstillinger om Hviderusland,

–  der henviser til parlamentsvalget, der blev afholdt den 11. september 2016,

–  der henviser til erklæringen af 13. september 2016 fra formanden for Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland om det seneste parlamentsvalg i Hviderusland,

–  der henviser til erklæringen af 12. september 2016 fra EU-Udenrigstjenestens talsmand om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til den foreløbige erklæring af 12. september 2016 fra OSCE/ODIHR, OSCE's Parlamentariske Forsamling og Europarådets Parlamentariske Forsamling (PACE) om parlamentsvalget i Hviderusland,

–  der henviser til Rådets konklusioner om Hviderusland, navnlig konklusionerne af 16. februar 2016, som ophævede sanktionerne mod 170 enkeltpersoner og tre hviderussiske virksomheder,

–  der henviser til erklæringen af 12. september 2016 fra det amerikanske udenrigsministeriums talsmand om det seneste parlamentsvalg i Hviderusland,

–  der henviser til de hviderussiske myndigheders talrige erklæringer om, at visse af de henstillinger, som OSCE/ODIHR afgav i kølvandet på præsidentvalget i 2015, ville blive gennemført forud for parlamentsvalget i 2016,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at OSCE/ODIHR i sin endelige rapport om præsidentvalget i Hviderusland i 2015 udarbejdede et sæt anbefalinger, som skulle gennemføres af Hviderusland inden parlamentsvalget i 2016;

B.  der henviser til, at parlamentsvalget i 2016 efter OSCE/ODIHR's vurdering var effektivt organiseret, men at der fortsat er en række gammelkendte systemiske mangler, herunder indskrænkninger i de lovgivningsmæssige rammer for så vidt angår politiske rettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder;

C.  der henviser til, at der fortsat er en omfattende udemokratisk lovgivning og praksis, hvilket gør hele valgprocessen uigennemsigtig og udemokratisk; der henviser til, at dette primært vedrører usædvanlige metoder for tidlig stemmepraksis og manglende adgang for oppositionen til stemmeoptællingen (oppositionens repræsentation i valgdistriktskommissionerne var kun 0,08 %);

D.  der henviser til, at det eneste uafhængige meningsmålingsinstitut i Hviderusland (NISEPI) har indstillet sine aktiviteter som følge af pres fra regeringens side, hvilket gør det meget vanskeligt at vurdere, hvad hviderussernes reelle politiske præferencer er;

E.  der henviser til, at der i Hviderusland ikke siden 1994 har været afholdt frie og retfærdige valg i henhold til valgregler, som opfylder OSCE/ODIHR's internationalt anerkendte standarder;

F.  der henviser til, at Hviderusland på trods af visse positive ændringer fortsat er en centraliseret og autokratisk stat med et "blødt diktatur", hvor menneskerettighedskrænkelser fortsat systematisk udøves af statslige organer mod personer, der har afvigende meninger eller protesterer, hvor menneskerettighedsforkæmpere og journalister fortsat chikaneres og forhindres i at udføre deres arbejde korrekt, og hvor repræsentanter for uafhængige eller udenlandske medier uden statsligt godkendt akkreditering ofte tilbageholdes, retsforfølges og/eller tildeles bøder;

G.  der henviser til, at EU's politik med "kritisk engagement" har til formål at tilskynde Hviderusland til at forbedre sin situation hvad angår menneskerettigheder, demokrati og retsstatsprincippet; der henviser til, at EU er nødt til at sikre sig, at dets ressourcer ikke anvendes til at undertrykke civilsamfundsorganisationer, menneskerettighedsforkæmpere, freelancejournalister og oppositionsledere;

H.  der henviser til, at Parlamentets Delegation for Forbindelserne med Hviderusland den 18.-19. juni 2015 aflagde sit første officielle besøg i Minsk siden 2002; der henviser til, at Europa-Parlamentet i øjeblikket ikke har nogen officielle forbindelser med det hviderussiske parlament;

I.  der henviser til, at bedre forbindelser mellem EU og Hviderusland forudsætter en markant forbedring af situationen med hensyn til ytringsfrihed og mediefrihed, respekt for de politiske rettigheder for både almindelige borgere og oppositionsaktivister og respekt for retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Den Europæiske Union fortsat er stærkt engageret i at forbedre menneskerettighedssituationen i Hviderusland, herunder ytrings- og pressefriheden;

J.  der henviser til, at valget ikke blev efterfulgt af massive anholdelser, således som det er sket mange gange tidligere; der henviser til, at menneskerettighedsorganisationer imidlertid har henledt opmærksomheden på oppositionens nye chikanemetoder og anholdelsen af Eduard Palchis og Uladzimir Kondrus i 2016;

1.  er fortsat dybt bekymret over de mangler, som uafhængige internationale observatører påpegede ved præsidentvalget i 2015 og parlamentsvalget i 2016; mener, at alle de forbedringer, der er blevet bemærket, er motiveret af regimets forsøg på at tiltrække sig mere finansiel støtte fra vestlige lande; minder imidlertid om, at Hviderusland ikke er medlem af WTO, men hører til Den Eurasiske Økonomiske Union (EAEU);

2.  bemærker, at oppositionen vil få to repræsentanter i det nyvalgte parlament, men anser disse for at være politiske udnævnelser snarere end en afspejling af valgresultatet;

3.  opfordrer de hviderussiske myndigheder til hurtigst muligt at genoptage arbejdet med en gennemgribende valgreform som led i en bredere demokratiseringsproces og i samarbejde med internationale partnere; understreger behovet for at implementere OSCE/ODIHR-henstillingerne i god tid før kommunalvalgene i marts 2018; fremhæver, at dette er centralt for at indfri det fulde potentiale af forbindelserne mellem EU og Hviderusland;

4.  opfordrer den hviderussiske regering til at rehabilitere de løsladte politiske fanger og give dem alle deres borgerlige og politiske rettigheder tilbage;

5.  udtrykker sin bekymring over, at der ikke siden 2000 er registreret noget nyt politisk parti i Hviderusland; opfordrer til en mindre restriktiv tilgang på dette område;

6.  opfordrer EU-Udenrigstjenesten og Kommissionen til at finde nye måder at støtte civilsamfundsorganisationer i Hviderusland på; fremhæver i denne forbindelse behovet for at støtte alle uafhængige informationskilder for det hviderussiske samfund, herunder medier, som sender på hviderussisk fra udlandet;

7.  bemærker, at der i januar 2014 blev indledt forhandlinger om visumlempelse med henblik på at forbedre de mellemfolkelige kontakter og fremme fremvæksten af et civilsamfund; understreger, at det er nødvendigt at gøre hurtigere fremskridt i denne henseende;

8.  fordømmer på det kraftigste den hviderussiske regerings politik om at anvende specialstyrker til at blande sig i civilsamfundsorganisationers interne anliggender, herunder dem, der repræsenterer nationale mindretal såsom den uafhængige NGO "Sammenslutningen af polakker i Hviderusland";

9.  fastholder sit engagement i at arbejde til gavn for det hviderussiske folk, støtte dets prodemokratiske forhåbninger og initiativer og bidrage til en stabil og demokratisk fremtid med velstand for landet;

10.  konstaterer dog, at det er en udfordring for oppositionen, at to oppositionsmedlemmer får lov til at komme i parlamentet, idet regimet vil forsøge at udnytte deres tilstedeværelse til at nedtone oppositionens krav på yderligere ændringer;

11.  er bekymret over den igangværende opførelse af et kernekraftværk ved Ostrovets i Grodno-distriktet, som ifølge præsident Lukashenko skulle være den "hurtigste og billigste" opførelse af sin art; minder om, at dette kernekraftværk er ved at blive opført 50 km fra Litauens hovedstad og tæt på grænsen til Polen, uden at kravene i Århus-konventionen og Espoo-konventionen opfyldes; opfordrer Kommissionen til at medtage spørgsmålet om denne investering i sin dialog med Hviderusland og sikre garantier for, at alle sikkerheds- og kontrolkrav vil blive opfyldt; er bekymret over, at disse investeringer, som finansieres af Rusland, og som anvender russisk teknologi, vil føre til, at Hviderusland bliver endnu mere afhængig af Rusland, når det gælder energisikkerhed;

12.  understreger, at Hviderusland er en del af Collective Security Treaty Organisation (CSTO) og deltager i fælles militærøvelser med Rusland; fordømmer i denne forbindelse den hviderussiske hærs tidligere deltagelse i den aggressive militærøvelse "Zapad" og er bekymret over planerne om at gennemføre den fælles strategiske øvelse "Zapad-2017"; beklager, at Serbien også har været vært for og deltaget i særskilte militærøvelser i samarbejde med Rusland og Hviderusland;

13.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik (NF/HR), EU-Udenrigstjenesten, Rådet, Kommissionen, medlemsstaterne, OSCE/ODIHR, Europarådet og de hviderussiske myndigheder.

 

 

Juridisk meddelelse