Διαδικασία : 2016/2952(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1241/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1241/2016

Συζήτηση :

PV 22/11/2016 - 18
CRE 22/11/2016 - 18

Ψηφοφορία :

Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 515kWORD 117k
16.11.2016
PE593.675v01-00
 
B8-1241/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP))


Kateřina Konečná, Jiří Maštálka, Merja Kyllönen, Marina Albiol Guzmán, Paloma López Bermejo, Σοφία Σακοράφα, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Stefan Eck, Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Ángela Vallina, Κωνσταντίνα Κούνεβα, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Anja Hazekamp, Marisa Matias, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Josu Juaristi Abaunz εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την νοηματική γλώσσα και τους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (2016/2952(RSP))  
B8-1241/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 2, 5, 9, 10, 19, 168 και 216, παράγραφος 2, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τα άρθρα 2 και 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της EE,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 17 Ιουνίου 1988 σχετικά με τις νοηματικές γλώσσες για τους κωφούς(1), και της 18 Νοεμβρίου 1998 για τις νοηματικές γλώσσες(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες
(CRPD) και την έναρξη ισχύος της στην ΕΕ στις 21 Ιανουαρίου 2011, σύμφωνα με την απόφαση 2010/48/EΚ του Συμβουλίου, της 26ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 7ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, ιδίως όσον αφορά τις καταληκτικές παρατηρήσεις της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες(4),

–  έχοντας υπόψη το γενικό σχόλιο αριθ. 4 της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, σχετικά με το δικαίωμα στην εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς(5),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, τη Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Θεμελιωδών Ελευθεριών, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Oικονομικά, Kοινωνικά και Mορφωτικά Δικαιώματα και το Διεθνές Σύμφωνο για τα Aτομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία («οδηγία για την ισότητα στην απασχόληση »)(6),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005 σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων(7),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 12ης Απριλίου 2016 σχετικά με το πρόγραμμα Erasmus+ και άλλα εργαλεία για την προώθηση της κινητικότητας στο πλαίσιο της ΕΕΚ – μια προσέγγιση διά βίου μάθησης(8),

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο πολιτικής του ευρωπαϊκού φόρουμ νεολαίας για την ισότητα και την μη διακριτική μεταχείριση(9),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 2ας Δεκεμβρίου 2015 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά τις απαιτήσεις προσβασιμότητας για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες (COM(2015)0615),

–  έχοντας υπόψη την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Δεκεμβρίου 2012 για την προσβασιμότητα των ιστοτόπων οργανισμών του δημόσιου τομέα (COM(2012)0721),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2010/64/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ης Οκτωβρίου 2010, σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία και μετάφραση κατά την ποινική διαδικασία(10)·

–  έχοντας υπόψη τα μαθησιακά αποτελέσματα και την αξιολόγηση των κατευθυντήριων γραμμών του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας (efsli) για ίσες ευκαιρίες κατάρτισης για διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και ποιοτικές υπηρεσίες για κωφούς πολίτες σε ολόκληρη την Ένωση(11),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές για την διερμηνεία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας /Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών για τις συνεδριάσεις σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο(12),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδριάσεων (AIIC) για τους διερμηνείς ομιλούμενης γλώσσας που εργάζονται σε μικτές ομάδες(13),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Διερμηνέων Νοηματικής Γλώσσας σχετικά με το δικαίωμα σε διερμηνεία νοηματικής γλώσσας κατά την εργασία ή τις σπουδές στο εξωτερικό(14),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως πολίτες με πλήρη δικαιώματα, τα άτομα με αναπηρίες, ιδίως οι γυναίκες και τα παιδιά, καθώς και οι κωφοί και βαρήκοοι πολίτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν νοηματική γλώσσα και εκείνων που δεν την χρησιμοποιούν, έχουν ίσα δικαιώματα και δικαιούνται αδιαμφισβήτητη αξιοπρέπεια, ισότιμη μεταχείριση, ανεξάρτητη διαβίωση, αυτονομία και πλήρη συμμετοχή στην κοινωνία·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΣΛΕΕ απαιτεί από την Ένωση να καταπολεμά, κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των πολιτικών και δράσεων της, κάθε διάκριση λόγω αναπηρίας (άρθρο 10) και της παρέχει την εξουσία να θεσπίζει νομοθετικά μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των διακρίσεων (άρθρο 19)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα άρθρα 21 και 26 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαγορεύουν ρητώς τις διακρίσεις λόγω αναπηρίας και προβλέπουν την ισότιμη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρίες στην κοινωνία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν περίπου ένα εκατομμύριο κωφοί χρήστες της νοηματικής γλώσσας στην ΕΕ(15) και 51 εκατομμύρια βαρήκοοι πολίτες(16), πολλοί από τους οποίους είναι επίσης χρήστες της νοηματικής γλώσσας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες είναι πλήρως διαμορφωμένες φυσικές γλώσσες, με δική τους γραμματική και συντακτικό, όπως και οι ομιλούμενες γλώσσες(17)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική πολυγλωσσίας της ΕΕ προωθεί την εκμάθηση ξένων γλωσσών και ότι ένας από τους στόχους της είναι κάθε Ευρωπαίος να μιλά δύο ακόμη γλώσσες εκτός από τη μητρική του γλώσσα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η μάθηση και η προώθηση των εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών θα μπορούσε να στηρίξει τον στόχο αυτό·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα αποτελεί προϋπόθεση ώστε τα άτομα με αναπηρίες να ζουν ανεξάρτητα και να συμμετέχουν πλήρως και ισότιμα στην κοινωνία(18)·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η προσβασιμότητα δεν περιορίζεται μόνο στη φυσική προσβασιμότητα του περιβάλλοντος αλλά εκτείνεται και στην δυνατότητα πρόσβασης στην πληροφόρηση και την επικοινωνία, μεταξύ άλλων με τη μορφή της παροχής περιεχομένου σε νοηματική γλώσσα(19)·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας είναι ισότιμοι με τους διερμηνείς ομιλούμενης γλώσσας όσον αφορά την αποστολή και τα καθήκοντά τους·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των διερμηνέων νοηματικής γλώσσας είναι ανομοιογενής μεταξύ των κρατών μελών, και κυμαίνονται από την άτυπη οικογενειακή στήριξη έως την επαγγελματική πανεπιστημιακή μόρφωση και τους πλήρως ειδικευμένους διερμηνείς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένων και επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας σε όλα τα κράτη μέλη και ότι η αναλογία των χρηστών νοηματικής γλώσσας προς τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας ποικίλλει μεταξύ 8: 1 και 2.500: 1, με μέση αναλογία 160: 1(20)·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει υποβληθεί αναφορά(21) με την οποία ζητείται να επιτρέπει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αναφορές που υποβάλλονται σε εθνικές και περιφερειακές νοηματικές γλώσσες της ΕΕ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δήλωση των Βρυξελλών για τις νοηματικές γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση(22) προωθεί μια προσέγγιση χωρίς διακρίσεις όσον αφορά τη χρήση μιας φυσικής νοηματικής γλώσσας, όπως απαιτείται σύμφωνα με τη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η οποία έχει κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ πλην ενός.

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD) αναφέρεται στη νοηματική γλώσσα στο άρθρο 2 (ορισμοί), στο άρθρο 9 (προσβασιμότητα), στο άρθρο 21 (ελευθερία έκφρασης και γνώμης και πρόσβαση στην ενημέρωση), στο άρθρο 24 (εκπαίδευση) και στο άρθρο 30 (συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, σε δραστηριότητες αναψυχής και στον αθλητισμό)(23)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο άρθρο 2 της Σύμβασης, ο ορισμός της γλώσσας περιλαμβάνει τις «ομιλούμενες και νοηματικές γλώσσες και άλλες μορφές μη-ομιλούμενων γλωσσών» και, ως εκ τούτου, οι νοηματικές γλώσσες περιλαμβάνονται σε όλα τα άρθρα που αναφέρουν είτε την επικοινωνία είτε τη γλώσσα·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το επίπεδο και η ποιότητα του υποτιτλισμού στις δημόσιες και ιδιωτικές τηλεοράσεις διαφέρει σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών και κυμαίνεται από σχεδόν 10 % σε περίπου 100 %, με πολύ διαφορετικά πρότυπα ποιότητας(24)· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει έλλειψη δεδομένων στα περισσότερα κράτη μέλη όσον αφορά το επίπεδο της διερμηνείας από και προς τη νοηματική γλώσσα στην τηλεόραση·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανάπτυξη νέων γλωσσικών τεχνολογιών θα μπορούσαν να αποβεί προς όφελος των χρηστών νοηματικής γλώσσας·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η άρνηση εύλογων διευκολύνσεων συνιστά δυσμενή διάκριση και ότι, στο πλαίσιο της οδηγίας για την ισότητα στην απασχόληση, πρέπει να προβλέπονται εύλογες προσαρμογές για να εξασφαλισθεί η τήρηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος δεν υπάρχει άμεση δυνατότητα επικοινωνιακής πρόσβασης για τους κωφούς, τους κωφάλαλους ή τους βαρήκοους πολίτες στους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στους διάφορους φορείς των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, αντιστρόφως, στους κωφούς ή βαρήκοους πολίτες από τα όργανα της ΕΕ·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πιο πρόσφατα, σημειώθηκε μια στροφή από μια ιατρική προσέγγιση σε μια πολιτική και κοινωνική εστίαση στην εργασία, για την εξασφάλιση των δικαιωμάτων, της ελευθερίας και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες, δεδομένου ότι τα άτομα αυτά συχνά παρεμποδίζονται, τόσο από τις αντιλήψεις όσο και από το περιβάλλον, στο να απολαύουν πλήρως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το τμήμα 1 του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη (ΕΚΧ) του 1961 αναφέρει ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν το δικαίωμα στην επαγγελματική κατάρτιση, την αποκατάσταση και την επανεγκατάσταση, ανεξάρτητα από την προέλευση και τη φύση της αναπηρίας τους·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στο άρθρο 15 του αναθεωρημένου ΕΚΧ δηλώνεται ότι τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα στην ανεξαρτησία, την κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας και διευκρινίζεται, επιπλέον, ότι τα συμβαλλόμενα μέρη στον ΕΚΧ αναλαμβάνουν την υποχρέωση:

–  να λαμβάνουν τα αναγκαία μέτρα για να παρέχεται στα άτομα με αναπηρίες καθοδήγηση, καθώς και εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση στο πλαίσιο γενικών προγραμμάτων, όπου είναι δυνατόν, ή, όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, μέσω εξειδικευμένων φορέων, δημόσιων ή ιδιωτικών·

–  να προωθούν την πρόσβαση στην απασχόληση μέσω όλων των μέτρων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση των εργοδοτών να προσλαμβάνουν και να διατηρούν σε θέσεις εργασίας άτομα με αναπηρίες στο κανονικό περιβάλλον εργασίας, και να προσαρμόζουν τις συνθήκες εργασίας στις ανάγκες των ατόμων αυτών ή, εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω της αναπηρίας, με τη διευθέτηση ή τη δημιουργία προστατευμένων θέσεων εργασίας, ανάλογα με τον βαθμό αναπηρίας. Σε ορισμένες περιπτώσεις τα μέτρα αυτά μπορεί να απαιτούν την προσφυγή σε ειδικές εγκαταστάσεις και υπηρεσίες υποστήριξης·

–  να προωθούν την πλήρη κοινωνική ένταξη και τη συμμετοχή τους στη ζωή της κοινότητας ιδίως με μέτρα, συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών βοηθημάτων, που στοχεύουν στην εξάλειψη των εμποδίων επικοινωνίας και κινητικότητας και στην παροχή της δυνατότητας πρόσβασης στα μέσα μεταφοράς, στον χώρο κατοικίας, στις πολιτιστικές δραστηριότητες και σε δραστηριότητες αναψυχής·

Ειδικευμένοι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας

1.  Τονίζει την ανάγκη για εξειδικευμένους επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, που μπορεί να καλυφθεί μόνο με βάση την ακόλουθη προσέγγιση:

α)  την επίσημη αναγνώριση των εθνικών και περιφερειακών νοηματικών γλωσσών στα κράτη μέλη και στα όργανα της ΕΕ,

β)  την επίσημη κατάρτιση (πανεπιστημιακή ή παρόμοια, ισοδύναμη με 3 έτη σπουδών πλήρους παρακολούθησης, ανάλογη με την απαιτούμενη εκπαίδευση των διερμηνέων ομιλούμενης γλώσσας)(25),

γ)  την καταχώριση (επίσημη διαπίστευση και σύστημα ελέγχου ποιότητας, όπως η συνεχής επαγγελματική εξέλιξη),

δ)  την τυπική αναγνώριση του επαγγέλματος·

2.  αντιλαμβάνεται ότι η παροχή υπηρεσιών διερμηνείας υψηλής ποιότητας στη νοηματική γλώσσα:

α)  εξαρτάται από μια αντικειμενική εκτίμηση ποιότητας στην οποία συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη,

β)  βασίζεται σε επαγγελματικά προσόντα,

γ)  προϋποθέτει την συμμετοχή εμπειρογνωμόνων εκπροσώπων της κοινότητας των κωφών·

3.  αντιλαμβάνεται ότι η διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα συνιστά παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται η δέουσα αποζημίωση·

4.  προτείνει την καθιέρωση κώδικα δεοντολογίας που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αυτονομία των κωφών σε καταστάσεις στις οποίες εμπλέκονται επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας· επισημαίνει ότι το επαγγελματικό απόρρητο και η ευαισθητοποίηση ως προς τα καθήκοντα και τους ρόλους του διερμηνέα νοηματικής γλώσσας σε μια δεδομένη κατάσταση έχουν θεμελιώδη σημασία προκειμένου να διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση μεταξύ των συμμετεχόντων σε ένα επικοινωνιακό γεγονός που χρειάζεται διερμηνεία· τονίζει ότι ένας κώδικας δεοντολογίας θα συμβάλει στην προσπάθεια διαφύλαξης των δικαιωμάτων στην ανεξαρτησία και στην αυτονομία των κωφών σε παρόμοιες καταστάσεις·

Διάκριση μεταξύ προσβασιμότητας και εύλογης διευκόλυνσης(26)

5.  αντιλαμβάνεται ότι η προσβασιμότητα ωφελεί ορισμένες ομάδες και βασίζεται σε ένα σύνολο προτύπων που θα υλοποιηθούν σταδιακά·

6.  έχει επίγνωση του γεγονότος ότι η έλλειψη αναλογικότητας ή η αδόκητη επιβάρυνση δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιχειρήματα για να δικαιολογηθεί η μη παροχή πρόσβασης·

7.  αντιλαμβάνεται ότι η εύλογη διευκόλυνση αφορά τα άτομα και λειτουργεί συμπληρωματικά προς την υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

8.  παρατηρεί επίσης ότι ένα άτομο μπορεί να ζητήσει μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, ακόμη και αν έχει εκπληρωθεί η υποχρέωση παροχής πρόσβασης·

9.  κατανοεί ότι η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα μπορεί να αποτελεί μέτρο παροχής πρόσβασης ή εύλογης διευκόλυνσης, ανάλογα με την περίπτωση·

Προσβασιμότητα

10.  επισημαίνει ότι οι κωφοί, τυφλοκωφοί και βαρήκοοι πολίτες πρέπει να έχουν πρόσβαση στις ίδιες πληροφορίες και στην ίδια επικοινωνία με τους συμπολίτες τους μέσω της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα, του υποτιτλισμού, της αναγνώρισης ομιλίας και/ή εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των προφορικών διερμηνέων·

11.  συνιστά στα κράτη μέλη να λάβουν κατάλληλα μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι κωφοί, τυφλοκωφοί και βαρήκοοι πολίτες έχουν πρόσβαση, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους, στο φυσικό περιβάλλον, στα μέσα μεταφοράς, στις πληροφορίες και τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών και συστημάτων πληροφοριών και επικοινωνιών, καθώς και σε άλλες εγκαταστάσεις και υπηρεσίες ελεύθερης χρήσης ή παρεχόμενες στο ευρύ κοινό·

12.  επισημαίνει ότι οι δημόσιες και κρατικές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένου του διαδικτυακού περιεχομένου τους, πρέπει να καταστούν προσβάσιμες μέσω διαμεσολάβησης σε πραγματικό χρόνο, την οποία παρέχουν οι επί τόπου ευρισκόμενοι διερμηνείς νοηματικής γλώσσας, αλλά και οι εναλλακτικές διαδικτυακές και εξ αποστάσεως υπηρεσίες, κατά περίπτωση·

13.  τονίζει ότι είναι ανάγκη για τα κράτη μέλη να εξασφαλίζουν ότι οι υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» και έκτακτης ανάγκης είναι δεόντως στελεχωμένες και εφοδιασμένες ώστε να μπορούν να δέχονται μηνύματα επικοινωνίας από κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες· καλεί, επίσης, τα κράτη μέλη να εξετάσουν τις αναδυόμενες τεχνολογίες ώστε να εξασφαλίσουν ότι οι κωφοί, τυφλοκωφοί και βαρήκοοι πολίτες έχουν στη διάθεσή τους τις πλέον εξελιγμένες τεχνολογίες για να έρχονται σε επαφή με τις υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» και έκτακτης ανάγκης·

14.  τονίζει την ανάγκη να είναι οι υπηρεσίες «πρώτης γραμμής» και έκτακτης ανάγκης δεόντως εφοδιασμένες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αμέσως καταστάσεις, όπως ατυχήματα και καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, με θύματα κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες·

15.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του να καταστήσει την πολιτική διαδικασία όσο το δυνατόν πιο προσβάσιμη, μεταξύ άλλων μέσω της χρησιμοποίησης επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας· παρατηρεί ότι τούτη η δέσμευση αφορά εκλογές, δημόσιες διαβουλεύσεις, και άλλες εκδηλώσεις, ανάλογα με την περίπτωση·

16.  ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδιώξουν τη συμμετοχή φορέων κωφών στην εκπόνηση, τον σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικών·

17.  υπογραμμίζει τον διευρυνόμενο ρόλο των γλωσσικών τεχνολογιών στις προσπάθειες εξασφάλισης ισότιμης πρόσβασης για όλους στον ψηφιακό χώρο·

18.  αντιλαμβάνεται τη σημασία των ελάχιστων προτύπων στις προσπάθειες διασφάλισης της προσβασιμότητας, ιδίως ενόψει των νέων και αναδυόμενων τεχνολογιών, όπως είναι η παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών διερμηνείας νοηματικής γλώσσας και υποτιτλισμού·

19.  παρατηρεί, καίτοι η παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ότι θα πρέπει αυτά να ανταποκρίνονται στις ανάγκες κωφών, τυφλοκωφών και βαρήκοων ασθενών, για παράδειγμα μέσω της παροχής επαγγελματικής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και μέσω κύκλων επιμόρφωσης του προσωπικού σε ζητήματα ευαισθητοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση σε γυναίκες και τα παιδιά·

20.  αναγνωρίζει ότι η ίση πρόσβαση στη δικαιοσύνη για τους κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο μέσω της διάθεσης δεόντως καταρτισμένων επαγγελματιών διερμηνέων της νοηματικής γλώσσας·

21.  έχει επίγνωση της σημασίας που έχει η παροχή υπηρεσιών ορθής και επακριβούς διερμηνείας και μετάφρασης και δη στα δικαστήρια και σε άλλα περιβάλλοντα νομικής φύσης· επαναλαμβάνει, ως εκ τούτου, πόσο σημαντικό είναι να υπάρχουν εξειδικευμένοι και εξαιρετικά καταρτισμένοι επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας, ιδίως σε αυτού του είδους τα περιβάλλοντα·

22.  υπογραμμίζει την ανάγκη αυξημένης υποστήριξης και ειδικών διατάξεων για την παροχή, λόγου χάρη, διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα και προσβάσιμης, σε πραγματικό χρόνο, ενημέρωσης αναπήρων σε μορφή κειμένου για καταστροφές, οποτεδήποτε δημιουργούνται συνθήκες ένοπλων συγκρούσεων, έκτακτης ανθρωπιστικής ανάγκης και φυσικών καταστροφών(27)·

23.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε να έχουν νομική αναγνώριση οι εθνικές νοηματικές τους γλώσσες και να λάβουν όλα τα κατάλληλα μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της αναγνώρισης και της προαγωγής της χρήσης των νοηματικών γλωσσών·

Απασχόληση, εκπαίδευση και κατάρτιση

24.  παρατηρεί ότι, σύμφωνα με την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, όλοι έχουν δικαίωμα στην εργασία· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη έχουν δεσμευτεί να διασφαλίζουν τούτο το δικαίωμα στους κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες τους, σε ισότιμη βάση με τους υπόλοιπους·

25.  παρατηρεί ότι μέτρα εύλογης διευκόλυνσης, στα οποία περιλαμβάνεται η παροχή διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα από επαγγελματίες διερμηνείς, πρέπει να λαμβάνονται με σκοπό την διασφάλιση ισότιμης πρόσβασης στην απασχόληση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση·

26.  ζητεί να ενισχυθούν εκείνες οι επιχειρήσεις που παρέχουν τους αναγκαίους πόρους στους κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες· παρατηρεί ότι η ύπαρξη και διάθεση των αναγκαίων πόρων στο πλαίσιο, λόγου χάρη, επαγγελματικών συνεντεύξεων, συμβάλλει στην ενσωμάτωση κωφών, τυφλοκωφών και βαρήκοων πολιτών·

27.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να παρέχεται ισορροπημένη και σφαιρική ενημέρωση σχετικά με τη νοηματική γλώσσα και με το τι σημαίνει να είσαι κωφός, ούτως ώστε οι γονείς να μπορούν να κάνουν επιλογές μετά λόγου γνώσεως ως προς το βέλτιστο συμφέρον των παιδιών τους·

28.  αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών και καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν ώστε οι κωφοί,τυφλοκωφοί και βαρήκοοι πολίτες να μην αποκλείονται από το γενικό εκπαιδευτικό σύστημα·

29.  εκτιμά, αν και αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ότι είναι ανάγκη να παρέχεται στους κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους σπουδαστές όλη η τεχνική υποστήριξη που χρειάζονται, συμπεριλαμβανομένης της διερμηνείας, σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού συστήματος·

30.  επισημαίνει, αν και συνεχίζει να αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση εμπίπτει στις αρμοδιότητες των κρατών μελών, ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να μεριμνούν για την ύπαρξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος χωρίς αποκλεισμούς σε όλα τα επίπεδα, καθώς και ενός συστήματος δια βίου μάθησης που παρέχεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμη σε κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους πολίτες·

31.  τονίζει ότι τα προγράμματα έγκαιρης παρέμβασης είναι ζωτικής σημασίας για τα παιδιά σε σχέση με την ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, συμπεριλαμβανομένων των γλωσσικών δεξιοτήτων· σημειώνει, επιπλέον, ότι τα εν λόγω προγράμματα θα πρέπει κατά το δυνατόν να περιέχουν κωφούς που αποτελούν πρότυπα προς μίμηση·

32.  τονίζει ότι πρέπει να παρέχεται σε κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους σπουδαστές και τους γονείς τους η δυνατότητα να μάθουν την νοηματική γλώσσα της χώρας ή της περιοχής στην οποία ζουν στο πλαίσιο του προσχολικού και σχολικού περιβάλλοντος τους(28)·

33.  υπογραμμίζει ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για να αναγνωριστεί και να προωθηθεί η γλωσσική ταυτότητα των κοινοτήτων κωφών(29)·

34.  καλεί συγκεκριμένα τα κράτη μέλη να εδραιώσουν ένα περιβάλλον στο οποίο η νοηματική γλώσσα και γλωσσική ταυτότητα μπορούν να ευδοκιμήσουν και να προωθηθούν προς όφελος όλων, στα σχολεία, στα πανεπιστήμια, στους χώρους εργασίας, στους αθλητικούς συλλόγους και στην εν γένει κοινωνία·

35.  καλεί τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν την εκμάθηση της νοηματικής γλώσσας με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιούν για τις ξένες γλώσσες·

36.  τονίζει ότι οι ειδικευμένοι διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας και το διδακτικό προσωπικό που διαθέτει επάρκεια στη νοηματική γλώσσα και δεξιότητες που του επιτρέπουν να εργάζεται αποτελεσματικά σε δίγλωσσα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που δεν εφαρμόζουν αποκλεισμούς αποτελούν καίριο τμήμα των μορφωτικών επιτευγμάτων των κωφών παιδιών και νεαρών ενηλίκων, με αποτέλεσμα υψηλότερες εκπαιδευτικές επιδόσεις και χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σε μακροπρόθεσμη βάση·

37.  επισημαίνει την ευρεία έλλειψη δίγλωσσων σχολικών εγχειριδίων στη νοηματική και εκπαιδευτικού υλικού σε μορφότυπους και γλώσσες που το καθιστούν προσιτό·

38.  απευθύνει έκκληση για τη διασφάλιση της αρχής της ελεύθερης κυκλοφορίας των κωφών, τυφλοκωφών και βαρήκοων ατόμων εντός της ΕΕ, ιδίως στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus + και των συναφών προγραμμάτων κινητικότητας, μέσω μέριμνας ώστε οι συμμετέχοντες να μην επιβαρύνονται δυσανάλογα έχοντας να εξασφαλίσουν οι ίδιοι τα της διερμηνείας που χρειάζονται·

39.  χαιρετίζει το πιλοτικό σχέδιο σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Αναπηρίας· εκφράζει τη λύπη του για τον αποκλεισμό από το πιλοτικό σχέδιο της διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα δεδομένου ότι τούτο παρεμποδίζει σε σημαντικό βαθμό την ελεύθερη κυκλοφορία των κωφών, τυφλοκωφών και βαρήκοων εργαζομένων και σπουδαστών εντός της ΕΕ·

Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

40.  αντιλαμβάνεται ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ οφείλουν να αποτελούν υπόδειγμα χρήσης βέλτιστων πρακτικών για το μόνιμο προσωπικό, τα αιρετά μέλη και τους ασκούμενους τους έναντι των πολιτών της ΕΕ σε σχέση με την παροχή εύλογης διευκόλυνσης και προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής διερμηνείας στη νοηματική γλώσσα·

41.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ παρέχουν ήδη, σε βάση ad hoc, δυνατότητα πρόσβασης σε δημόσιες εκδηλώσεις και σε συνεδριάσεις επιτροπών· συντάσσεται με την άποψη ότι ο υποτιτλισμός και η αναγνώριση ομιλίας πρέπει να θεωρηθούν εναλλακτικές αλλά ισοδύναμες και αναγκαίες μέθοδοι για βαρήκοα άτομα που δεν χρησιμοποιούν τη νοηματική· εκτιμά ότι το αυτό ισχύει επίσης για τους υπαλλήλους των θεσμικών οργάνων της ΕΕ από την άποψη της παροχής εύλογης διευκόλυνσης, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2000/78/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27 Νοεμβρίου 2000, για τη διαμόρφωση γενικού πλαισίου για την ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία·

42.  αναγνωρίζει ότι τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν σύστημα παροχής διερμηνείας από και προς τη νοηματική γλώσσα, μέσω των εκάστοτε υπηρεσιών διερμηνείας για λόγους προσβασιμότητας· προτρέπει τα θεσμικά όργανα να αξιοποιήσουν παρόμοια υπάρχοντα συστήματα και κατά την παροχή εύλογης διευκόλυνσης για το προσωπικό ή/και για τους αιρετούς αξιωματούχους, με αποτέλεσμα την ελαχιστοποίηση στη πράξη του διοικητικού φόρτου για το άτομο και τα θεσμικά όργανα·

43.  παροτρύνει θερμά τα θεσμικά όργανα να αναγνωρίσουν το ίδιο επίσημο καθεστώς για τους διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας με εκείνο που ισχύει για τους διερμηνείς των ομιλούμενων γλωσσών σε σχέση με τις υπηρεσίες διερμηνείας που αυτοί παρέχουν στα θεσμικά όργανα και/ή στο προσωπικό τους και στους διορισμένους υπαλλήλους, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε τεχνολογική υποστήριξη, προπαρασκευαστικό υλικό και έγγραφα·

44.  παροτρύνει την Eurostat να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να διαθέτουν τα θεσμικά όργανα της ΕΕ στατιστικές για κωφούς, τυφλοκωφούς και βαρήκοους χρήστες νοηματικής γλώσσας, και τούτο προκειμένου να είναι σε θέση αυτά να διαμορφώνουν, να εφαρμόζουν και να αναλύουν καλύτερα τις πολιτικές τους για την αναπηρία και τη γλώσσα·

45.  παροτρύνει την υπηρεσία επισκεπτών να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τυφλών, τυφλοκωφών και βαρήκοων επισκεπτών μέσω απευθείας παροχής πρόσβασης σε νοηματικές γλώσσες χώρας ή περιοχής και σε υπηρεσίες αναγνώρισης ομιλίας·

46.  καλεί τα θεσμικά όργανα να εφαρμόσουν πλήρως το πιλοτικό σχέδιο INSIGN της ΕΕ, το οποίο δημιουργήθηκε σε απάντηση της απόφασης του Κοινοβουλίου, της 10ης και 13 Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με την εφαρμογή, σε πραγματικό χρόνο, συστήματος παροχής υπηρεσιών σε νοηματική γλώσσα και το οποίο αποσκοπεί στη βελτίωση της επικοινωνίας μεταξύ κωφών/βαρήκοων ατόμων και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ(30)·

47.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

 

 

(1)

ΕΕ C 187 της 18.7.1988, σ. 236.

(2)

ΕΕ C 379 της 07.12.1998 σ. 66.

(3)

ΕΕ L 23 της 27.1.2010, σ. 35.

(4)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0318.

(5)

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc

(6)

ΕΕ L 303 της 2.12.2000, σ. 16.

(7)

ΕΕ L 255 της 30.09.2005, σ. 22.

(8)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0107.

(9)

http://www.youthforum.org/assets/2016/04/0099-16_Policy_Paper_Equality_Non-discrimination_FINAL2.pdf

(10)

ΕΕ L 280 της 20.10.2010, σ. 1.

(11)

http://efsli.org/publications

(12)

http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/SL-Interpreter-Guidelines.pdf

(13)

http://aiic.net/page/6701/guidelines-for-spoken-language-interpreters-working-in-mixed-teams/lang/1

(14)

http://efsli.org/efsliblu/wp-content/uploads/2012/09/R1101-The-right-to-sign-language-interpreting-services-when-working-or-studying-abroad.pdf

(15)

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-511_en.htm

(16)

Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Βαρήκοων Ατόμων — EFHOH) http://www.efhoh.org/about_us

(17)

Brentari, D., ed. (2010) Sign Languages. Cambridge University Press.

Pfau, R., Steinbach M. & Bencie W., eds. (2012) Sign Language: An International Handbook. De Gruyter.

(18)

Γενική παρατήρηση αριθ. 2 της Επιτροπής CRPD, CRPD/C/GC/2, διατίθεται στη διεύθυνση: https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/033/13/PDF/G1403313.pdf?OpenElement

(19)

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), άρθρο 9.

(20)

WIT, M. de (2016, υπό έκδοση). Sign Language Interpreting in Europe, 2016 edition.

(21)

Αναφορά αριθ. 1056-16

(22)

Δήλωση των Βρυξελλών (2010) , Ευρωπαϊκή Ένωση Κωφών (EUD) http://www.eud.eu/files/8514/5803/7674/brussels_declaration_FINAL.pdf

(23)

http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-e.pdf

(24)

EFHOH (2015). State of subtitling access in EU. Στη διεύθυνση: http://media.wix.com/ugd/c2e099_0921564404524507bed2ff3648781a3c.pdf

(25)

efsli (2013), Learning Outcomes for Graduates of a Three Year Interpreting Training Programme

(26)

CRPD/C/GC/4, παράγραφος 28

(27)

Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες (CRPD), άρθρο 9.

(28)

http://www.univie.ac.at/designbilingual/downloads/De-Sign_Bilingual_Findings.pdf

(29)

Γενική παρατήρηση αριθ. 4 της Επιτροπής CRPD, CRPD/C/GC/4, διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/CRPD/GC/RighttoEducation/CRPD-C-GC-4.doc

(30)

http://www.eud.eu/projects/past-projects/insign-project/

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου