Postup : 2016/2933(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1249/2016

Předložené texty :

B8-1249/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.6
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0449

NÁVRH USNESENÍ
PDF 275kWORD 78k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o situaci v Sýrii (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o situaci v Sýrii, zejména na usnesení ze dne 6. října 2016(1),

–  s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv z roku 1948,

–  s ohledem na Ženevské úmluvy z roku 1949 a na jejich dodatkové protokoly,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech z roku 1966,

–  s ohledem Úmluvu OSN o právech dítěte z roku 1989 a na její opční protokol o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů z roku 2000,

–  s ohledem na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře z roku 1981,

–  s ohledem na Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidia ze dne 9. prosince 1948,

–  s ohledem na závěry konference o Sýrii, která se konala v Londýně v únoru 2016,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na rezoluce Rady bezpečnosti OSN o Sýrii, zejména na rezoluci č. 2254 (2015),

–  s ohledem na společné prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federicy Mogheriniové a komisaře pro humanitární pomoc a civilní ochranu Christose Stylianidese ze dne 2. října 2016 o situaci v Aleppu,

–  s ohledem na setkání ministrů zahraničních věcí v Londýně dne 16. října 2016,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady o omezujících opatřeních EU namířených proti osobám odpovědným za násilné represe v Sýrii, včetně rozhodnutí ze dne 14. listopadu 2016,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že šest let trvající konflikt, extrémní násilí a brutalita v Sýrii vedly k úmrtí více než 400 000 osob a více než 13 milionů osob se dostalo do situace, kdy potřebují humanitární pomoc;

B.  vzhledem k tomu, že do války v Sýrii byly postupně vtaženy hlavní regionální i globální mocnosti, že tato válka odhalila hluboké rozpory a ohrozila celkovou regionální a mezinárodní bezpečnost;

C.  vzhledem k tomu, že syrské školství, zdravotnictví a systém sociálního zabezpečení se v důsledku krvavého konfliktu zhroutily;

D.  vzhledem k tomu, že od začátku konfliktu se střední délka života v Sýrii snížila o přibližně 15 let, téměř polovina všech dětí již nechodí do školy, polovina všech nemocnic byla částečně nebo zcela zničena, celková hospodářská ztráta odpovídá 468 % HDP této země v roce 2010 a čtyři z pěti Syřanů nyní žijí v chudobě, z toho 30 % v extrémní chudobě;

E.  vzhledem k tomu, že podle zprávy OSN z března 2015 činila odhadovaná celková hospodářská ztráta od začátku konfliktu 202 miliard dolarů;

F.  vzhledem k tomu, že Rusko je jednou z nejdůležitějších mezinárodních opor syrského prezidenta Baššára al-Asada a přežití režimu má pro ochranu ruských zájmů v této zemi zásadní význam; vzhledem k tomu, že Rusko vetovalo rezoluce Rady bezpečnosti OSN kritizující prezidenta al-Asada a navzdory mezinárodní kritice nadále poskytuje syrskému režimu vojenskou podporu;

G.  vzhledem k tomu, že rovněž Írán údajně poskytuje významnou vojenskou a finanční pomoc s cílem podpořit Asadův režim a chránit vlastní regionální zájmy;

H.  vzhledem k tomu, že mezinárodní humanitární a lidskoprávní právní předpisy zakazují zaměřovat se na osoby nebo skupiny na základě jejich náboženské nebo etnické identity a útočit na civilisty, kteří se neúčastní bojů, a na osoby poskytující humanitární pomoc těm, kdo uvízli v oblastech konfliktu; vzhledem k tomu, že takové útoky mohou představovat válečné zločiny a zločiny proti lidskosti;

I.  vzhledem k tomu, že dne 19. září 2016 bylo při leteckém útoku zasaženo nejméně 18 z 31 nákladních aut v konvoji vezoucím humanitární pomoc 78 000 osobám v oblastech ovládaných povstalci v Aleppu, přičemž zemřelo nejméně 12 osob; vzhledem k tomu, že tyto útoky ohrožují bezpečné poskytování humanitární pomoci kdekoli v Sýrii;

J.  vzhledem k tomu, že Římský statut Mezinárodního trestního soudu, který podepsaly a ratifikovaly všechny členské státy EU, uvádí, že nejzávažnější zločiny, kterými je dotčeno mezinárodní společenství jako celek, k nimž patří zejména genocida, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny, nesmí zůstat nepotrestány;

K.  vzhledem k tomu, že počet případů mučení, hromadného zatýkání a plošného ničení obydlených oblastí dramaticky vzrostl, velký počet Syřanů byl přesídlen a mnozí byli donuceni přestěhovat se dále od potřebné humanitární pomoci;

L.  vzhledem k tomu, že Rada dne 14. listopadu 2016 rozhodla, že na seznam jednotlivců a subjektů, na něž se vztahují omezující opatření EU namířená proti syrskému režimu, zařadí dalších 17 ministrů a guvernéra Syrské centrální banky;

1.  odsuzuje nerozlišující bombardování, ostřelování a další vojenské akce, stejně jako nedostatek humanitární pomoci, kterými trpí nevinní civilisté, a domnívá se, že používání zápalné a jiné munice proti civilním cílům a infrastruktuře se vyrovná válečným zločinům;

2.  požaduje okamžité ukončení bombardování a nerozlišujících útoků na civilní obyvatelstvo, humanitární pracovníky a zdravotnická zařízení, aby bylo možné evakuovat nejnaléhavější zdravotní případy z Aleppa a dalších obléhaných oblastí a aby byly usnadněny naléhavé a smysluplné rozhovory s cílem zajistit v Sýrii mír;

3.  oceňuje práci humanitárních pracovníků, kteří se snaží poskytovat velmi potřebnou pomoc, potraviny, vodu a léky osobám, které uvízly v oblasti konfliktu, a naléhavě vyzývá všechny strany zapojené do konfliktu, aby zajistily bezpečný a neomezený přístup humanitárních agentur k těmto civilistům postiženým válkou;

4.  naprosto odsuzuje letecký útok na konvoj nákladních aut s humanitární pomocí, k němuž došlo blízko Aleppa dne 19. září 2016, a lituje ztráty životů; dále žádá, aby byl letecký útok důkladně vyšetřen, a je toho názoru, že podobné akty ohrožují úsilí o dosažení mírového řešení tohoto konfliktu;

5.  zdůrazňuje, že je naléhavě potřebné cílené mezinárodní a regionální úsilí o řešení syrské krize; nadále naléhavě vyzývá všechny členy Rady bezpečnosti OSN, aby dostáli svým povinnostem, pokud jde o tuto krizi; naléhavě vyzývá všechny země, které se aktivně zasazují o řešení krize, aby toto úsilí podpořily; dále odsuzuje Rusko, které vetovalo řadu rezolucí Rady bezpečnosti OSN o konfliktu v Sýrii;

6.  vyjadřuje vážné znepokojení nad zprávami, že navzdory zničení skladu deklarovaných chemických zbraní v Sýrii došlo zřejmě v Idlibu a Aleppu k dalším útokům, při kterých byl použit chlor;

7.  podporuje stíhání osob, které jsou obviněny z nerozlišujících útoků na civilní obyvatelstvo, ze svévolného zastavení humanitární pomoci k smrti vyhladovělým obyvatelům, z použití chemických zbraní proti nevinnému obyvatelstvu a z organizování mučení a sexuálního násilí, Mezinárodním trestním soudem a zavazuje se pokračovat v úsilí o zodpovědnost v Sýrii;

8.  důrazně vyzývá EU a její členské státy, aby rozšířily režim sankcí tak, aby se vztahoval na více osob a subjektů odpovědných za porušování lidských práv v Sýrii;

9.  žádá Rusko, aby využilo svůj vliv na Asadův režim s cílem ukončit veškeré útoky na civilní obyvatelstvo v Sýrii;

10.  vyzývá k co nejrychlejšímu obnovení politických jednání pod záštitou OSN v Ženevě s cílem ukončit konflikt a ulehčit utrpení syrského lidu; vyjadřuje v této souvislosti hluboké politování nad selháním jednání mezi USA a Ruskem, jehož cílem bylo vyřešit tento konflikt, a vybízí obě strany, aby jednání co nejrychleji obnovily;

11.  oceňuje šlechetnost těch zemí sousedících se Sýrií, které poskytují útočiště všem osobám prchajícím před konfliktem; vítá rovněž podporu EU, jejích členských států a třetích zemí, které uvolnily finanční prostředky na naléhavě nezbytnou humanitární pomoc;

12.  uznává, že společenství a finance v zemích sousedících se Sýrií jsou v důsledku války vystaveny významné zátěži, a opět vybízí mezinárodní společenství, aby splnilo závazky přijaté na konferenci na podporu Sýrie, která se konala v únoru v Londýně, a poskytlo pomoc osobám zasaženým válkou;

13.  oceňuje činnost zvláštního vyslance OSN pro Sýrii Staffana de Mistury a všech, kdo se zavázali zajistit trvalé mírové řešení stávající krize;

14.  důrazně vybízí Radu a celé mezinárodní společenství, aby nadále uplatňovaly co nejzávažnější sankce vůči osobám odpovědným za násilné represe civilního obyvatelstva v Sýrii a vůči osobám, které tento režim podporují nebo z něj mají prospěch nebo jsou s těmito osobami spojeni; konstatuje rovněž, že rozhodnutí Rady ze dne 14. listopadu 2016 se celkový počet osob, na něž se vztahuje zákaz cestování a zmrazení majetku v důsledku jejich násilných represí civilního obyvatelstva v Sýrii, zvýšil na 234;

15.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedkyni Komise, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, vládám a parlamentům členských států, generálnímu tajemníkovi OSN, generálnímu tajemníkovi Ligy arabských států, vládě a parlamentu Syrské arabské republiky a vládám a parlamentům států sousedících se Sýrií.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0382.

Právní upozornění