Menetlus : 2016/2933(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1249/2016

Esitatud tekstid :

B8-1249/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0449

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 265kWORD 70k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone olukorra kohta Süürias, eelkõige 6. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni(1),

–  võttes arvesse 1948. aasta inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–  võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

–  võttes arvesse 1966. aasta kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse ÜRO 1989. aasta lapse õiguste konventsiooni ja selle 2000. aasta fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse,

–  võttes arvesse ÜRO 1981. aasta deklaratsiooni igasuguse usul ja veendumustel põhineva sallimatuse ja diskrimineerimise kaotamise kohta,

–  võttes arvesse ÜRO 9. detsembri 1948. aasta genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni,

–  võttes arvesse 2016. aasta veebruaris Londonis toimunud Süüria-teemalise konverentsi järeldusi,

–  võttes arvesse Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuuti,

–  võttes arvesse ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioone Süüria kohta, eelkõige resolutsiooni 2254 (2015),

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Federica Mogherini ja humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Christos Stylianidese 2. oktoobri 2016. aasta ühisavaldust olukorra kohta Aleppos,

–  võttes arvesse välisministrite 16. oktoobri 2016. aasta Londoni konverentsi järeldusi,

–  võttes arvesse nõukogu otsuseid ELi piiravate meetmete kohta, mis on suunatud Süüria vägivaldsete repressioonide eest vastutavate isikute vastu, kaasa arvatud 14. novembri 2016. aasta otsus,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Süürias kuus aastat kestnud konflikt, äärmine vägivald ja jõhkrus on põhjustanud rohkem kui 400 000 inimese surma ning üle 13 miljoni inimese vajab humanitaarabi;

B.  arvestades, et Süüria sõjategevusse on järk-järgult sekkunud juhtivad piirkondlikud ja ülemaailmsed jõud, see on esile toonud sügavad vastuolud ja ohustab laiemat piirkondlikku ning rahvusvahelist julgeolekut;

C.  arvestades, et verise konflikti tagajärjel on Süüria haridus-, tervishoiu- ja sotsiaalkindlustussüsteem kokku varisenud;

D.  arvestades, et konflikti puhkemisest alates on oodatav eluiga Süürias hinnanguliselt 15 aasta võrra vähenenud, peaaegu pooled lapsed ei käi enam koolis, pooled haiglad on osaliselt või täielikult purustatud, majanduse kogukahju võrdub 468%ga riigi 2010. aasta SKPst ja iga viies süürlane elab vaesuses, 30% neist äärmises viletsuses;

E.  arvestades, et ÜRO 2015. aasta märtsi aruande kohaselt on konflikti algusest alates tekitatud majanduslik kahju 202 miljardit USA dollarit;

F.  arvestades, et Venemaa on Süüria presidendi Bashar al-Assadi tähtsamaid rahvusvahelisi toetajaid ja Venemaa huvid Süürias sõltuvad Assadi režiimi püsimisest; arvestades, et Venemaa on pannud ÜRO Julgeolekunõukogus veto president al-Assadi suhtes kriitilistele resolutsioonidele ja jätkab rahvusvahelisest kriitikast hoolimata Süüria režiimi sõjalist toetamist;

G.  arvestades, et usutavasti annab ka Iraan Assadi režiimile märkimisväärset sõjalist ja rahalist toetust, et oma piirkondlikke huvisid kaitsta;

H.  arvestades, et rahvusvaheline humanitaarõigus ja inimõigusi käsitlevad õigusaktid keelavad üksikisikute või inimrühmade ründamise usulise või etnilise identiteedi alusel, samuti rünnakud tsiviilisikute vastu, kes sõjategevuses ei osale, ning konfliktipiirkondadesse lõksujäänutele humanitaarabi toimetavate isikute ründamise; arvestades, et sellised teod võivad endast kujutada sõjakuritegusid ja inimsusvastaseid kuritegusid;

I.  arvestades, et 19. septembril 2016 tabas õhurünnak 31 veoautost koosnevat konvoid, mis toimetas humanitaarabi 78 000 inimesele mässuliste kontrolli all olevates Aleppo linnaosades, ja arvestades, et vähemalt 18 veoautot sai rünnakus tabamuse ja hukkus vähemalt 12 inimest; arvestades, et ka mujal Süürias takistavad samasugused rünnakud humanitaarabi kohaletoimetamist;

J.  arvestades, et Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudis, mille on allkirjastanud ja ratifitseerinud kõik ELi liikmesriigid, kinnitatakse, et rahvusvahelise üldsuse silmis kõige rängemad kuriteod, eelkõige genotsiid, inimsusvastased kuriteod ja sõjakuriteod, ei tohi jääda karistamata;

K.  arvestades, et piinamised, massilised vahistamised ja asustatud piirkondade laialdane hävitamine on järsult suurenenud, suur hulk süürlasi on põgenema aetud ja paljud on sunnitud hädavajalikust humanitaarabist kaugenema;

L.  arvestades, et 14. novembril 2016 nõustus nõukogu lisama ELi poolt Süüria režiimi vastu kehtestatud piiravate meetmete nimekirja 17 ministrit ja riigi keskpanga juhi;

1.  mõistab hukka valimatu kannatuste põhjustamise süütutele tsiviilisikutele, kes jäävad pommi- ja mürsurünnakute ning muu sõjategevuse teele, samuti taunib humanitaarabi takistamist ning on veendunud, et süüte- ja muu laskemoona kasutamine tsiviilobjektide ja -taristu vastu võrdub sõjakuritegudega;

2.  nõuab, et pommitamine ja tsiviilisikute, abitöötajate ning meditsiinirajatiste valimatu ründamine viivitamata lõpetataks, et evakueerida Aleppost ja teistelt ümberpiiratud aladelt kõige kriitilisemas seisukorras haavatud ja haiged ning võimaldada kiireloomulisi ja sisulisi läbirääkimisi Süürias rahu saavutamiseks;

3.  kiidab humanitaarabitöötajaid hädavajaliku abi, toidu, vee ja ravimite toimetamise eest konfliktipiirkonda lõksujäänutele ning nõuab tungivalt, et kõik konfliktiosalised tagaksid humanitaarorganisatsioonide ohutu ja takistamatu juurdepääsu sõja jalgu jäänud tsiviilisikutele;

4.  mõistab ühemõtteliselt hukka Aleppo lähedal 19. septembril 2016 aset leidnud õhurünnaku humanitaarabikonvoile ning leinab kõiki hukkunuid; nõuab õhurünnaku asjaolude põhjalikku uurimist ja on veendunud, et sellised rünnakud pidurdavad konfliktile rahumeelse lahenduse leidmise püüdeid;

5.  rõhutab, et Süüria kriisi lahendamiseks on vaja sihiteadlikke rahvusvahelisi ja piirkondlikke jõupingutusi; nõuab endiselt tungivalt, et kõik ÜRO Julgeolekunõukogu liikmed täidaksid kriisiga seoses oma kohustusi; nõuab tungivalt, et kõik riigid, kes kriisile aktiivselt lahendust otsivad, nimetatud jõupingutusi toetaksid; mõistab hukka Venemaa veto arvukate Süüria konflikti käsitlevate ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonide vastu;

6.  väljendab tõsist muret teadete pärast, et kuigi Süüria on teatanud oma keemiarelvaarsenali hävitamisest, on Idlibis ja Aleppos nähtavasti taas korraldatud rünnakuid gaasilise klooriga;

7.  toetab Rahvusvahelise Kriminaalkohtu süüdistuste esitamist isikutele, keda süüdistatakse tsiviilelanikkonna valimatus ründamises, nälga surevatele inimestele humanitaarabi viimise sihilikus takistamises, süütute inimeste vastu keemiarelvade kasutamises ja piinamiste ning seksuaalvägivalla organiseerimises, ja tõotab jätkata tööd süüdlaste vastutuselevõtmiseks Süürias;

8.  nõuab tungivalt, et EL ja selle liikmesriigid laiendaksid sanktsioone arvukamatele inimestele ja organisatsioonidele, kes on Süürias inimõigusi rikkunud;

9.  nõuab, et Venemaa kasutaks oma mõju Assadi režiimile, et teha lõpp tsiviilisikute ründamisele Süürias;

10.  nõuab tungivalt, et võimalikult kiiresti uuesti alustataks ÜRO juhtimisel Genfis toimunud poliitilisi läbirääkimisi, et konflikt lõpetada ja Süüria rahva kannatusi leevendada; sellega seoses kahetseb sügavalt, et Ameerika Ühendriikide ja Venemaa läbirääkimised konflikti lahendamiseks nurjusid, ning ergutab mõlemaid pooli võimalikult kiiresti uusi läbirääkimisi alustama;

11.  kiidab Süüria naaberriikide suuremeelsust kõigile konflikti eest põgenejatele varjupaiga pakkumisel; tervitab samuti ELi, selle liikmesriikide ja kolmandate riikide toetust hädavajaliku humanitaarabi korraldamiseks rahaliste vahendite mobiliseerimisel;

12.  võtab teadmiseks, et sõda on pannud Süüria naaberriikide kogukondadele ja rahalistele vahenditele tõsise koormuse, ning ergutab taas rahvusvahelist üldsust täitma sõjast puudutatud inimeste toetamise kohustusi, mis võeti 2016. aasta veebruaris Londonis toimunud Süüria toetamise konverentsil;

13.  kiidab ÜRO Süüria eriesindaja Staffan de Mistura ja kõigi nende tööd, kes püüavad kriisile püsivat rahumeelset lahendust leida;

14.  nõuab tungivalt, et nõukogu ja laiem rahvusvaheline üldsus jätkaksid võimalikult rangete sanktsioonide rakendamist kõigi nende vastu, kes vastutavad Süüria tsiviilelanikkonna kallal toimepandud vägivaldsete repressioonide eest, samuti Süüria režiimi toetajate ja sellest kasusaajate ning nendega seotud isikute vastu; märgib lisaks, et nõukogu 14. novembri 2016. aasta otsusega suurendati 234 inimeseni nende isikute nimekirja, kelle suhtes on kehtestatud reisikeeld ja kelle varad on külmutatud, kuna nad on osalenud Süüria tsiviilelanikkonna vastastes vägivaldsetes repressioonides;

15.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele, ÜRO peasekretärile, Araabia Liiga peasekretärile, Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile ning Süüria naaberriikide valitsustele ja parlamentidele.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0382.

Õigusalane teave