Procedure : 2016/2933(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : B8-1249/2016

Ingediende teksten :

B8-1249/2016

Debatten :

Stemmingen :

PV 24/11/2016 - 8.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0449

ONTWERPRESOLUTIE
PDF 268kWORD 69k
Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B8-1249/2016
21.11.2016
PE593.683v01-00
 
B8-1249/2016

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid

ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement


over de situatie in Syrië (2016/2933(RSP))


Charles Tannock, Geoffrey Van Orden, Angel Dzhambazki, Branislav Škripek, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Karol Karski, Anna Elżbieta Fotyga, Ruža Tomašić, Raffaele Fitto, Jana Žitňanská, Valdemar Tomaševski, Zdzisław Krasnodębski

namens de ECR-Fractie


Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië (2016/2933(RSP))  
B8-1249/2016

Het Europees Parlement,

–  gezien zijn eerdere resoluties over de situatie in Syrië, met name zijn resolutie van 6 oktober 2016(1),

–  gezien de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948,

–  gezien de Verdragen van Genève van 1949 en de aanvullende protocollen hierbij,

–  gezien het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten van 1966,

–  gezien het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de rechten van het kind van 1989 en het bijbehorende Facultatief Protocol inzake de betrokkenheid van kinderen bij gewapende conflicten van 2000,

–  gezien de VN-Verklaring inzake de uitbanning van alle vormen van intolerantie en discriminatie op grond van religie of overtuiging van 1981,

–  gezien het VN-Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide van 9 december 1948,

–  gezien de conclusies van de Conferentie van Londen over Syrië van februari 2016,

–  gezien het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof,

–  gezien de resoluties van de VN-Veiligheidsraad over Syrië, met name resolutie 2254(2015),

–  gezien de gezamenlijke verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, Federica Mogherini, en de commissaris voor Humanitaire Hulp en Crisisbeheersing, Christos Stylianides, van 2 oktober 2016 over de situatie in Aleppo,

–  gezien de bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse zaken op 16 oktober 2016 in Londen,

–  gezien de besluiten van de Raad over de beperkende EU-maatregelen tegen de verantwoordelijken voor de gewelddadige repressie in Syrië, met inbegrip van het besluit van 14 november 2016,

–  gezien artikel 123, lid 2, van zijn Reglement,

A.  overwegende dat tijdens zes jaar van conflict, extreem geweld en brutaliteit in Syrië meer dan 400 000 mensen om het leven zijn gekomen en dat meer dan 13 miljoen mensen humanitaire hulp nodig hebben;

B.  overwegende dat belangrijke regionale en wereldmachten geleidelijk bij de oorlog in Syrië betrokken zijn geraakt, hetgeen een bedreiging vormt voor de ruimere regionale en internationale veiligheid;

C.  overwegende dat het onderwijs, de gezondheidszorg en het socialezekerheidsstelsel in Syrië als gevolg van het bloedige conflict ineengestort zijn;

D.  overwegende dat de levensverwachting in Syrië sinds het begin van het conflict naar schatting met 15 jaar is gedaald, dat bijna de helft van de kinderen niet meer naar school gaat, de helft van de ziekenhuizen gedeeltelijk of helemaal is vernietigd, het totale economische verlies overeenkomt met 468 % van het bbp in 2010, en vier op vijf Syriërs nu in armoede leven, waarvan 30 % in diepe armoede;

E.  overwegende dat het totale economische verlies sinds het begin van het conflict in een VN-verslag van maart 2015 op 202 miljard USD wordt geraamd;

F.  overwegende dat Rusland een van de belangrijkste internationale medestanders is van de Syrische president Bashar al-Assad, en dat het voor de Russische belangen in het land van vitaal belang is dat het regime overleeft; overwegende dat Rusland zijn veto heeft uitgesproken tegen resoluties van de VN-Veiligheidsraad die kritisch zijn voor president al-Assad en ondanks internationale kritiek militaire steun blijft verlenen aan het Syrische regime;

G.  overwegende dat ook Iran aanzienlijke militaire en financiële steun zou verlenen om het Assad-regime te ondersteunen en de eigen belangen in de regio te beschermen;

H.  overwegende dat gerichte acties tegen personen of groepen op religieuze of etnische gronden alsook aanvallen op burgers die niet aan de vijandelijkheden deelnemen of op personen die humanitaire hulp bieden aan de slachtoffers van het conflict, krachtens het internationaal humanitair recht en de internationale mensenrechtenwetgeving verboden zijn; overwegende dat dergelijke acties wellicht oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid zijn;

I.  overwegende dat ten minste 18 van de 31 vrachtwagens van een konvooi dat humanitaire hulp leverde aan 78 000 mensen in door de rebellen gecontroleerde delen van Aleppo op 19 september 2016 werden geraakt door een luchtaanval, waarbij ten minste 12 mensen werden gedood; overwegende dat dergelijke aanvallen de veilige levering van humanitaire hulp elders in Syrië bedreigen;

J.  overwegende dat het Statuut van Rome inzake het Internationaal Strafhof, dat door alle EU-lidstaten is ondertekend en geratificeerd, bepaalt dat de ernstigste misdaden die de gehele internationale gemeenschap aangaan, met name genocide, misdrijven tegen de menselijkheid en oorlogsmisdrijven, niet ongestraft mogen blijven;

K.  overwegende dat het gebruik van foltering, massa-arrestaties en verregaande vernietiging van woongebieden dramatisch is toegenomen, waardoor grote aantallen Syriërs ontheemd zijn en velen gedwongen werden nog verder weg te trekken van de broodnodige humanitaire hulp;

L.  overwegende dat de Raad op 14 november 2016 heeft besloten 17 ministers en de gouverneur van de Centrale Bank van Syrië toe te voegen aan de lijst van personen die onder de beperkende EU-maatregelen tegen het Syrische regime vallen;

1.  veroordeelt de willekeurige bombardementen, beschietingen en andere militaire acties tegen onschuldige burgers en het feit dat hen humanitaire hulp wordt onthouden; meent dat het gebruik van pyrogene of andere munitie tegen burgerdoelen en infrastructuurvoorzieningen een oorlogsmisdrijf is;

2.  vraagt dat onmiddellijk een einde wordt gemaakt aan de bombardementen en willekeurige aanvallen tegen burgers, hulpverleners en medische voorzieningen, zodat de mensen die het dringendst medische hulp nodig hebben uit Aleppo en andere belegerde gebieden kunnen worden geëvacueerd, en dat dringend zinvolle gesprekken voor het tot stand brengen van vrede in Syrië worden opgestart;

3.  looft de inspanningen van de humanitaire hulpverleners die trachten broodnodige verzorging, voedsel, water en medicijnen tot bij de slachtoffers van het conflict te brengen, en roept alle bij het conflict betrokken partijen op om de veilige en ongehinderde toegang van humanitaire organisaties tot de burgerslachtoffers van de oorlog te verzekeren;

4.  veroordeelt zonder voorbehoud de luchtaanval op de vrachtwagens van een hulpkonvooi naar Aleppo op 19 september 2016 en betreurt het verlies van mensenlevens; dringt aan op een grondig onderzoek naar de luchtaanval en meent dat dergelijke acties de inspanningen om tot een vreedzame oplossing van het conflict te komen ondermijnen;

5.  wijst op de dringende noodzaak van gerichte internationale en regionale inspanningen om de Syrische crisis op te lossen; blijft er bij alle leden van de VN-Veiligheidsraad op aandringen hun verantwoordelijkheden met betrekking tot de crisis te aanvaarden; roept alle landen die ijveren voor een oplossing van de crisis op om deze inspanningen te ondersteunen; veroordeelt Rusland voor zijn herhaaldelijke veto tegen resoluties van de VN-Veiligheidsraad over het conflict in Syrië;

6.  uit zijn ernstige bezorgdheid over berichten dat er ondanks de vernietiging van de Syrische voorraad aan chemische wapens opnieuw aanvallen met chloorgas zouden zijn uitgevoerd in Idlib en Aleppo;

7.  steunt de vervolging door het Internationaal Strafhof van degenen die beschuldigd worden van willekeurige aanvallen op de burgerbevolking, de opzettelijke inhouding van humanitaire hulp aan hen die omkomen van de honger, het gebruik van chemische wapens tegen onschuldige slachtoffers en het gebruik van foltering en seksueel geweld in Syrië, en belooft zich te blijven inzetten zodat zij verantwoording moeten afleggen;

8.  verzoekt de EU en haar lidstaten met klem om de sanctieregeling uit te breiden tot bijkomende personen en instanties die verantwoordelijk zijn voor mensenrechtenschendingen in Syrië;

9.  vraagt Rusland zijn invloed op het Assad-regime aan te wenden om een einde te maken aan de aanvallen op burgers in Syrië;

10.  dringt erop aan dat de politieke onderhandelingen onder het gezag van de Verenigde Naties in Genève zo spoedig mogelijk worden hervat om een einde te maken aan het conflict en om het lijden van de Syrische bevolking te verlichten; betreurt in dit verband ten zeerste dat de gesprekken tussen de Verenigde Staten en Rusland met het oog op de oplossing van het conflict zijn afgesprongen, en moedigt beide partijen aan de onderhandelingen zo snel mogelijk te hervatten;

11.  looft de buurlanden van Syrië die een toevluchtsoord bieden aan allen die het conflict ontvluchten; is voorts verheugd over de steun van de EU, de lidstaten en derde landen om middelen te mobiliseren voor dringend noodzakelijke humanitaire hulp;

12.  beseft dat de oorlog een zware last betekent voor de gemeenschappen en de financiën in de buurlanden van Syrië en moedigt de internationale gemeenschap aan de toezeggingen na te komen die tijdens de Syrië-conferentie in februari 2016 in Londen zijn gedaan om de slachtoffers van de oorlog te ondersteunen;

13.  looft het werk van de speciale VN-gezant voor Syrië, Staffan de Mistura, en van al degenen die zich inzetten voor een duurzame, vreedzame oplossing van de huidige crisis;

14.  beveelt de Raad en de ruimere internationale gemeenschap aan om zo strikt mogelijke sancties op te leggen aan al degenen die verantwoordelijk zijn voor de gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië, profiteren van of steun verlenen aan het regime en/of banden hebben met dergelijke personen; merkt voorts op dat het besluit van de Raad van 14 november 2016 het aantal personen waarvoor een reisverbod geldt en waarvan de tegoeden zijn bevroren wegens hun gewelddadige onderdrukking van de burgerbevolking in Syrië in totaal op 234 brengt;

15.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie, de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, de regeringen en parlementen van de lidstaten, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de secretaris-generaal van de Arabische Liga, de regering en het parlement van de Arabische Republiek Syrië en de regeringen en parlementen van de buurlanden van Syrië.

(1)

Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0382.

Juridische mededeling