Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1276/2016

Внесени текстове :

B8-1276/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 481kWORD 70k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.710v01-00
 
B8-1276/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

внесено съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))


Ребека Хармс, Ска Келер, Бодил Валеро, Ернест Марагал, Улрике Луначек, Барбара Лохбилер, Жозеп-Мария Терикабрас, Хелга Трюпел, Паскал Дюран, Игор Шолтес, Хейди Хаутала, Ева Жоли, Барт Стас, Моли Скот Кейто, Юдит Саргентини, Клаус Бухнер, Джийн Ламбърт, Мишел Ривази от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))  
B8-1276

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(1), и тази от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2),

–  като взе предвид Рамката на ЕС за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид годишния доклад за напредъка на Турция за 2016 г., публикуван от Комисията на 9 ноември 2016 г. (SWD(2016)0366),

–  като взе предвид забележките, отправени от заместник-председателя/върховен представител Федерика Могерини по време на съвместната пресконференция с държавния секретар на САЩ Джон Кери, проведена на 18 юли 2016 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)(3),

–  като взе предвид, че правото на изразяване на мнение е залегнало в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които Турция е страна,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Европейският парламент категорично осъдиха неуспешния опит за военен преврат в Турция и признаха законната отговорност на турските органи да потърсят съдебна отговорност от лицата, отговорни за този опит и взели участие в него;

Б.  като има предвид, че Турция е държава кандидатка за членство в Европейския съюз; като има предвид, че използването на репресивни мерки от страна на турското правителство в условията на извънредно положение е непропорционално, нарушава основните принципи на ЕС за демократичните ценности и противоречи на Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че след преврата органите са задържали 10 членове на турското Велико народно събрание, принадлежащи към опозиционната Демократична партия на народите (HDP), и около 150 журналисти (най-големият брой подобни арести по света), и като има предвид, че са задържани 40 000 души, от които над 31 000 остават под арест, а 129 000 държавни служители или са временно отстранени от длъжност (66 000), или са уволнени (63 000), като срещу повечето от тях до момента няма повдигнати обвинения;

В.  като има предвид, че президентът Ердоган и турското правителство многократно са се изказвали за връщане на смъртното наказание; като има предвид, че заместник-председателят/върховен представител Федерика Могерини припомни, че „никоя страна не може да стане държава – членка на ЕС, ако въведе смъртното наказание”;

Г.  като има предвид, че повод за сериозна загриженост са условията, в които са държани задържаните под стража и арестуваните лица след преврата, като има твърдения за измъчване, лошо третиране и принудително изчезване, както и суровите ограничения, налагани върху свободата на изразяване на мнение и свободата на пресата и медиите в Турция, при положение че там едва ли са останали независими медии; като има предвид, че политическата репресия доведе до увеличаване на броя на търсещите убежище от Турция в някои държави членки;

Д.  като има предвид, че параграф 5 от преговорната рамка за преговорите за присъединяване с Турция, постановява, че Комисията, „в случай на сериозно и постоянно нарушаване на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, ще препоръча на Съвета да преустанови преговорите и да предложи условия за тяхното възобновяване“; като има предвид, че Турция вече не отговаря в достатъчна степен на критериите от Копенхаген, тъй като не зачита ценностите, залегнали в член 2 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че временното спиране на преговорите би означавало, че настоящите преговори са замразени, че не са отворени нови глави и че не са предприети нови инициативи във връзка с присъединяването на Турция към ЕС, включително че няма укрепване на митническия съюз;

1.  строго осъжда несъразмерните репресивни мерки, прилагани в Турция след неуспешния опит за военен преврат през юли; призовава Комисията и държавите членки да пристъпят към временно замразяване на текущите преговори за присъединяване до завръщане на турското правителство към зачитане на върховенството на закона и правата на човека;

2.  възлага на Комисията да определи ясни критерии за подновяването на преговорите за присъединяване, заедно с условията на критериите от Копенхаген; припомня, че връщането на смъртното наказание от страна на Турция би довело до официално преустановяване на преговорите;

3.  подчертава, че работата по либерализирането на визовия режим ще бъде подновена, едва след като Турция адекватно изпълни всички условия, определени в графика за либерализиране на визовия режим, и ако повече няма злоупотреби с извънредното положение в страната; настоява за това, че държавите членки трябва да постигнат съгласие относно прилагането на амбициозен план за презаселване на бежанците и че ЕС трябва да спре с връщането на бежанци в Турция съгласно Изявлението на ЕС и Турция относно миграцията;

4.  призовава Комисията да проучи последиците от спирането на финансирането, предоставяно на Турция в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), като също така се вземе предвид въздействието на подобно решение върху гражданското общество в страната; потвърждава обаче ангажимента си да запази връзката на Турция с ЕС и подкрепя всички демократични участници в страната;

5.  счита, че към момента определените в Обща позиция 2008/944/ОВППС условия за износ на оръжия за Турция не са изпълнени, и призовава държавите членки да замразят износа на оръжие за страната; настоятелно призовава всички съответни държави членки да изтеглят въоръжените си сили и оборудване от Турция;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, правителството и парламента на Турция, както и на държавите членки и Европейската служба за външна дейност.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0423.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

(3)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11.

Правна информация