Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1277/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1277/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0450

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 475kWORD 65k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.711v01-00
 
B8-1277/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Tουρκίας (2016/2993(RSP))


Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))  
B8-1277/2016

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, και συγκεκριμένα το ψήφισμά του της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(1) και το ψήφισμά του της 14ης Απριλίου 2016 σχετικά με την έκθεση του 2015 για την Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη το διαπραγματευτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Τουρκία, της 3ης Οκτωβρίου 2005, ιδίως τις παραγράφους 4 και 5,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση προόδου της Τουρκίας για το 2016, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή στις 9 Νοεμβρίου 2016 (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη την έκβαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της 14ης Δεκεμβρίου 2014,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν απερίφραστα το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία και αναγνώρισαν την εκ του νόμου υποχρέωση των τουρκικών αρχών να ασκήσουν δίωξη κατά των υπαιτίων και όσων είχαν συμμετοχή στην απόπειρα πραξικοπήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κατασταλτικά μέτρα της τουρκικής κυβέρνησης κατά των κομμάτων της αντιπολίτευσης, περιλαμβανομένης της σύλληψης των ηγετών της αντιπολίτευσης και μελών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης, δημοσιογράφων και άλλων ατόμων είναι δυσανάλογα και αντίθετα προς την τουρκική εθνική νομοθεσία, ελήφθησαν κατά παράβαση των δεσμεύσεων ενός κράτους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης και είναι αντίθετα προς το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Ερντογάν και η τουρκική κυβέρνηση προέβησαν επανειλημμένως σε δηλώσεις σχετικά με την επαναφορά της θανατικής ποινής, και ότι εκφράζονται σοβαρές ανησυχίες για τις συνθήκες υπό τις οποίες βρίσκονται οι συλληφθέντες και κρατούμενοι μετά το πραξικόπημα, για τις ευρείας κλίμακας απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και για τους σοβαρούς περιορισμούς της ελευθερίας της έκφρασης και τους περιορισμούς στον Τύπο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Τουρκία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, μπορεί να συστήσει την αναστολή των διαπραγματεύσεων και να προτείνει τους όρους για την επανάληψή τους·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τα δυσανάλογα μέτρα καταστολής που εφαρμόζονται στην Τουρκία μετά το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα του Ιουλίου· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβούν σε άμεση αναστολή των εν εξελίξει διαπραγματεύσεων με την Τουρκία· υπογραμμίζει ότι οι εργασίες για την ελευθέρωση των θεωρήσεων θα επαναληφθούν μόνον όταν η Τουρκία θα πληροί επαρκώς τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην ατζέντα για την ελευθέρωση των θεωρήσεων·

2.  αναθέτει στην Επιτροπή να ορίσει σαφή κριτήρια αναφοράς για την επανάληψη των διαπραγματεύσεων ένταξης, παράλληλα με τις επιταγές στα κριτήρια της Κοπεγχάγης και σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Τουρκίας ως μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης· υπογραμμίζει ότι μια σαφής απόρριψη της θανατικής ποινής θα πρέπει να περιλαμβάνεται στις προϋποθέσεις για την επανάληψη των ενταξιακών συνομιλιών, παράλληλα με την πλήρη επάνοδο στη δημοκρατική και πλουραλιστική πολιτική ζωή·

3.  επισημαίνει ότι η αναστολή των διαπραγματεύσεων θα πρέπει να συνοδεύεται από πάγωμα της προενταξιακής χρηματοδότησης που έχει παρασχεθεί στην Τουρκία, με ισχύ από την έναρξη του νέου οικονομικού έτους την 1η Ιανουαρίου 2017· υπογραμμίζει ότι ένα μέρος της χρηματοδότησης από τον μηχανισμό προενταξιακής βοήθειας ΜΠΒ θα πρέπει να διοχετεύεται στην αυξημένη στήριξη για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες στην Τουρκία·

4.  ενθαρρύνει την Επιτροπή, το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Επιτροπή της Βενετίας να προσφέρουν πρόσθετη δικαστική αρωγή στις τουρκικές αρχές, προκειμένου να διασφαλιστούν χρηστές δικαστικές διαδικασίες και κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες κράτησης των συλληφθέντων για συμμετοχή στην απόπειρα στρατιωτικού πραξικοπήματος της 15ης Ιουλίου 2016·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκίας, στα κράτη μέλη και στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0133.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου