Procedūra : 2016/2993(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B8-1277/2016

Pateikti tekstai :

B8-1277/2016

Debatai :

Balsavimas :

PV 24/11/2016 - 8.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2016)0450

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 404kWORD 63k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.711v01-00
 
B8-1277/2016

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį


dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP))


Guy Verhofstadt, Alexander Graf Lambsdorff, Petras Auštrevičius, Beatriz Becerra Basterrechea, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Martina Dlabajová, José Inácio Faria, María Teresa Giménez Barbat, Nathalie Griesbeck, Ivan Jakovčić, Petr Ježek, Louis Michel, Urmas Paet, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Frédérique Ries, Marietje Schaake, Hannu Takkula, Pavel Telička, Ramon Tremosa i Balcells, Hilde Vautmans, Cecilia Wikström ALDE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl ES ir Turkijos santykių (2016/2993(RSP))  
B8-1277/2016

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas, ypač į 2016 m. spalio 27 d. rezoliuciją dėl žurnalistų padėties Turkijoje(1) ir 2016 m. balandžio 14 d. rezoliuciją dėl 2015 m. ataskaitos dėl padėties Turkijoje(2),

–  atsižvelgdamas į 2005 m. spalio 3 d. derybų su Turkija programą, ypač į jos 4 ir 5 dalis,

–  atsižvelgdamas į 2016 m. metinę Turkijos pažangos ataskaitą, kurią Komisija paskelbė 2016 m. lapkričio 9 d. (SWD(2016) 0366),

–  atsižvelgdamas į ES užsienio reikalų tarybos 2016 m. lapkričio 14 d. posėdžio rezultatus,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 123 straipsnio 2 dalį,

A.  kadangi Europos Sąjunga ir Europos Parlamentas griežtai pasmerkė nepavykusį karinį perversmą Turkijoje ir pripažino teisėtą Turkijos valdžios institucijų pareigą patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šį perversmą atsakingus ir jame dalyvavusius asmenis;

B.  kadangi Turkijos vyriausybės represinės priemonės, nukreiptos prieš opozicines partijas, įskaitant opozicijos lyderių ir Turkijos Didžiosios Nacionalinės Asamblėjos narių areštą, žurnalistus ir kitus asmenis yra neproporcingos ir prieštarauja Turkijos vidaus teisės aktams, taip pat pažeidžia Europos Tarybos valstybės narės įsipareigojimus ir prieštarauja Tarptautiniam pilietinių ir politinių teisių paktui;

C.  kadangi prezidentas R. T. Erdogan ir Turkijos vyriausybė ne kartą padarė pareiškimus dėl mirties bausmės atnaujinimo, be to, didelį nerimą kelia po perversmo sulaikytų ir areštuotų asmenų laikymo sąlygos, plataus masto valstybės pareigūnų atleidimas ir Turkijoje galiojantys griežti žodžio laisvės apribojimai ir spaudos bei žiniasklaidos suvaržymai;

D.  kadangi derybų dėl Turkijos narystės programos 5 dalyje nustatyta, kad Komisija, nustačiusi rimtus ir nuolatinius laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms, pagrindinių laisvių ir teisinės valstybės principų pažeidimus, gali rekomenduoti sustabdyti derybas ir pasiūlyti jų atnaujinimo sąlygas;

1.  griežtai smerkia neproporcingas priemones, kurios Turkijoje taikomos nuo liepos mėn. po nepavykusio karinio perversmo; ragina Komisiją ir valstybes nares nedelsiant sustabdyti vykstančias derybas su Turkija; pažymi, kad darbas vizų liberalizavimo srityje bus atnaujintas tik po to, kai Turkija tinkamai įvykdys vizų liberalizavimo darbotvarkėje nustatytas sąlygas;

2.  paveda Komisijai nustatyti aiškius rodiklius, kuriais remiantis būtų atnaujinamos derybos dėl narystės, ir tai darant atsižvelgti į Kopenhagos kriterijų sąlygas ir paisyti Turkijos, kaip Europos Tarybos narės, įsipareigojimų; pabrėžia, kad aiškus nepritarimas mirties bausmei turėtų būti įtrauktas į derybų dėl narystės atnaujinimo sąlygas, įskaitant sugrįžimą į įprastą demokratinį ir pliuralistinį politinį gyvenimą;

3.  atkreipia dėmesį, kad sustabdžius derybas taip pat reikėtų įšaldyti Turkijai teikiamą pasirengimo narystei finansavimą, kuris įsigaliotų nuo naujų biudžetinių metų pradžios, t. y. 2017 m. sausio 1 d.; pažymi, kad PNPP finansavimas turėtų būti nukreiptas siekiant teikti didesnę paramą Turkijoje esantiems pabėgėliams ir migrantams;

4.  ragina Komisiją, Europos Tarybą ir Venecijos komisiją pasiūlyti Turkijos valdžios institucijoms papildomą teisminę paramą siekiant užtikrinti patikimą teismo procesą ir tinkamas ir saugias asmenų, kurie buvo areštuoti dėl dalyvavimo 2016 m. liepos 15 d. bandyme įvykdyti karinį perversmą, sulaikymo sąlygas;

5.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Turkijos vyriausybei ir parlamentui, valstybėms narėms ir Europos išorės veiksmų tarnybai.

(1)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0423.

(2)

Priimti tekstai, P8_TA(2016)0133.

Teisinis pranešimas