Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1278/2016

Внесени текстове :

B8-1278/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 487kWORD 77k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))


Такис Хаджигеоргиу, Мари-Кристин Вержиа, Меря Кюльонен, Патрик Льо Ярик, Неоклис Силикиотис, Малин Бьорк, Мариза Матиаш, Мартина Михелс, Корнелия Ернст, Хелмут Шолц, Анхела Валина, Марина Албиол Гусман, Димитриос Пападимулис, Стелиос Кулоглу, Костос Хрисогонос, Барбара Спинели, Хосу Хуаристи Абаунс, Томас Хендел, Елеонора Форенца, Ане-Мари Миньор, Денис де Йонг, Яромир Кохличек, Катержина Конечна, Лола Санчес Калдентей, Мигел Урбан Креспо, Таня Гонсалес Пеняс, Естефания Торес Мартинес, Шабиер Бенито Силуага от името на групата GUE/NGL

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид предишните си резолюции относно Турция, по-специално тези относно годишните доклади за напредъка, резолюцията от 15 януари 2015 г. относно свободата на изразяване на мнение в Турция(1) и резолюцията от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(2),

–  като взе предвид заключенията на Съвета от 18 юли 2016 г. относно Турция,

–  като взе предвид изявленията на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека,

–  като взе предвид годишния доклад на Комисията за напредъка на Турция през 2016 г. (SWD(2016)0366),

–  като взе предвид факта, че зачитането на принципите на правовата държава, демократичните ценности и правата на човека, включително по-специално свободата на изразяване на мнение, е заложено в основата на процеса на присъединяване,

–  като взе предвид изявлението от 26 юли 2016 г. на комисаря на Съвета на Европа по правата на човека относно мерките, взети по време на извънредно положение в Турция,

–  като взе предвид Европейската конвенция за правата на човека,

–  като взе предвид Международния пакт за граждански и политически права от 1996 г.,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Европейският парламент категорично осъдиха неуспешния опит за военен преврат в Турция;

Б.  като има предвид, че Турция е държава – кандидат за членство в ЕС; като има предвид, че използването на репресивни мерки в условията на извънредно положение е неприемливо за държава кандидатка и е в нарушение на основните принципи на ЕС за демократичните ценности, принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, като също така противоречи на Международния пакт за граждански и политически права;

В.  като има предвид, че съпредседателите на Демократичната партия и осем други членове на Парламента, които принадлежат към тази група, бяха задържани на 4 ноември 2016 г. от турската полиция след снемане на техния имунитет по силата на закон, приет на 20 май 2016 г.;

Г.  като има предвид, че след преврата органите са задържали 10 членове на турското Велико народно събрание и около 150 журналисти — най-големият брой подобни арести по света, като 40 000 души са задържани и над 31 000 остават под арест, а 129 000 държавни служители или са с преустановени правоотношения (66 000), или са уволнени (63 000), като срещу по-голямата част от тях няма повдигнати обвинения към този момент; като има предвид, че тези арести представляват сериозен удар над политическите свободи и демокрацията в Турция;

Д.  като има предвид, че зачитането на принципите на правовата държава и основните права, в т.ч. свободата на изразяване на мнение, са в основата на ценностите на ЕС, които Турция официално се е ангажирала да зачита с подаването на своята кандидатура за членство в ЕС и свързаните с това преговори, както и чрез пълноправното си членство в Съвета на Европа;;

Е.  като има предвид, че 53 демократично избрани съкметове бяха уволнени и 39 съкметове бяха арестувани, а правителството назначи управители, които да ръководят 34 общини;

Ж.  като има предвид, че продължаващите репресии от страна на турското правителство превръщат демократичната воля на милиони гласоподаватели в недействителна и подкопават вече отслабената динамика на местната демокрация в страната; като има предвид, че в резултат на опита за преврат турските органи са закрили също прокюрдските медии и са задържали прокюрдски журналисти;

З.  като има предвид, че различни европейски органи, включително Съветът на Европа и Европейският парламент, неколкократно изразиха своята загриженост относно „по-широкото определение“ на тероризма, до което се прибягва в Турция и което позволява неограничени репресии срещу магистрати и срещу противници на режима, по-специално журналисти, защитници на правата на човека, политически опоненти и членове на малцинствени групи, особено кюрди;

И.  като има предвид, че независимостта на съдебната власт е основополагащ елемент на правовата държава; като има предвид, че според Европейската асоциация на съдиите почти 3 400 магистрати са загубили своите постове и 2 900 все още са лишени от свобода;

Й.  като има предвид, че Турция все още не е изпълнила критериите за либерализиране на визовия режим;

К.  като има предвид, че според докладите на „Хюман райтс уоч“ след опита за преврат е налице сериозно влошаване на положението, свързано с правата на човека в Турция, в това число най-малко 13 случаи на изтезания; като има предвид, че обявяването на изтезанията за незаконни е общ принцип на международното право и не може да бъдат отменен;

Л.  като има предвид, че параграф 5 от преговорната рамка за преговорите за присъединяване с Турция, постановява, че Комисията, „в случай на сериозно и постоянно нарушаване на принципите на свободата, демокрацията, зачитането на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, ще препоръча на Съвета да преустанови преговорите и да предложи условия за тяхното възобновяване“; като има предвид, че Турция вече не отговаря в достатъчна степен на критериите от Копенхаген, тъй като не зачита ценностите, заложени в член 2 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че временното прекратяване на преговорите би означавало, че настоящите преговори са замразени, че не са отворени нови глави и че не са предприети нови инициативи във връзка с присъединяването на Турция към ЕС;

1.  строго осъжда всички репресивни мерки, предприети след неуспешния опит за преврат през юли, които доведоха до хвърлянето в затвор на хиляди души, сред които членове на Демократичната партия, кметове, партийни ръководители, журналисти и представители на академичните среди, както и всички временни задържания въз основа на политически критерии или неоснователните подозрения за „, възхвала на терористична организация“; призовава за незабавното и безусловно освобождаване на всички политически затворници, в това число политици, журналисти, представители на академичните среди, които са задържани без доказателства за лично участие в извършване на престъпление или без повдигнати обвинения срещу тях;

2.  решително осъжда неотдавнашните арести от турската полиция на съпредседателите на Демократичната партия и осем други членове на Парламента, които принадлежат към тази група, след снемане на техния имунитет по силата на закон, приет на 20 май 2016 г.;

3.  призовава ЕС и държавните и правителствени ръководители да отменят изявлението на ЕС и Турция, като сложат край на споразумението; призовава Комисията да започне процедура за замразяване на преговорите за присъединяване и да обмисли възобновяването им, едва когато бъдат възстановени принципите на правовата държава, както и да разгледа възможността за предприемане на мерки срещу турските органи;

4.  призовава Комисията да проучи последиците от спирането на финансирането, предоставяно на Турция в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), като също така се вземе предвид въздействието на подобно решение върху гражданското общество в държавата; призовава за замразяване на модернизацията на митническия съюз;

5.  изразява дълбоката си загриженост във връзка с върховенството на закона, демокрацията и правата на човека в Турция; настоятелно призовава Турция да разведри напрегнатата политическа обстановка след опита за преврат, която създава среда, ограничаваща свободата на словото в медиите и в интернет;

6.  настоява, че турското правителство трябва да преразгледа правната рамка в областта на организираната престъпност и тероризма в съответствие с международното и европейското право и с оглед гарантиране на основните права и свободи, по-специално правото на справедлив процес и правото на свобода на изразяване, на събрания и на сдружаване на практика;

7.  призовава за зачитане на международното право, когато се разглеждат въпроси, свързани с мигрантите, и по-специално бежанците; изразява съжаление, че Турция използва въпроса с бежанците като инструмент за водене на преговори с ЕС, и призовава всички страни да гарантират пълно зачитане на правата на човека и международното право, отнасящо се за бежанците;

8.  призовава турското правителство за възстановяване на правата на човека на всички хора, включително на лицата, нуждаещи се от международна закрила, които живеят и работят в Турция; осъжда изявлението относно възстановяването на смъртното наказание в Турция; категорично осъжда всички видове насилие в затворите, и по-специално зачестилите случаи на изтезания на затворници;

9.  решително осъжда парламентарно предложение, внесено на 17 ноември 2016 г. и насочено към промяната на съществуващия закон за малтретиране на децата, така че да се избегне наказателното преследване и осъждането на мъжете направили опит за сексуално насилие на малолетни и непълнолетни лица, ако те сключват брак със своите жертви; осъжда изявлението на президента Ердоган, че той ще освободи затворниците, обвинени в изнасилване, за да се освободи пространство в затворите;

10.  призовава заместник-председателя/върховен представител да предприеме действия, за да гарантира спазването на принципите на демокрацията и на правата на човека в Турция;

11.  възлага на своя председател да изпрати делегация от представители на отделните политически групи в Турция, за да наблюдава положението, и да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията, на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Турция.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2015)0014.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0423.

Правна информация