Procedure : 2016/2993(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1278/2016

Indgivne tekster :

B8-1278/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0450

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 264kWORD 66k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, navnlig beslutningerne om de årlige fremskridtsrapporter, beslutningen af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet(1) og beslutningen af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(2),

–  der henviser til Rådets konklusioner af 18. juli 2016 om Tyrkiet,

–  der henviser til erklæringerne fra Europarådets menneskerettighedskommissær,

–  der henviser til Kommissionens fremskridtsrapport 2016 for Tyrkiet (SWD(2016)0366),

–  der henviser til, at respekten for retsstatsprincippet, de demokratiske værdier og menneskerettighederne, herunder især ytringsfriheden, er et kernepunkt i tiltrædelsesprocessen,

–  der henviser til erklæringen af 26. juli 2016 fra Europarådets menneskerettighedskommissær om de foranstaltninger, der er truffet under undtagelsestilstanden i Tyrkiet,

–  der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder fra 1996,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet kraftigt har fordømt det fejlslagne militærkup i Tyrkiet;

B.  der henviser til, at Tyrkiet stadig er kandidatland til EU-medlemskab; der understreger, at brugen af repressive foranstaltninger under undtagelsestilstanden er uacceptabel for et kandidatland og er i strid med EU's grundlæggende principper om demokrati, retsstatsforhold og respekt for menneskerettigheder, ligesom den strider mod den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

C.  der henviser til, at de to formænd for partiet HDP og otte af partiets øvrige parlamentsmedlemmer den 4. november 2016 blev arresteret af det tyrkiske politi, efter at deres immunitet var blevet ophævet i henhold til en lov vedtaget den 20. maj 2016;

D.  der henviser til, at myndighederne siden kupforsøget har arresteret 10 medlemmer af Tyrkiets Store Nationalforsamling og ca. 150 journalister –det største antal af sådanne arrestationer verden over – at 40 000 personer er blevet tilbageholdt, hvoraf mere end 31 000 fortsat er frihedsberøvede, og at 129 000 offentligt ansatte enten er blevet suspenderet (66 000) eller afskediget (63 000), uden at der til dato er rejst sigtelse mod de fleste af dem; der henviser til, at disse arrestationer udgør et voldsomt anslag mod de politiske frihedsrettigheder og demokratiet i Tyrkiet;

E.  der henviser til, at retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder, herunder ytringsfriheden, hører til EU's kerneværdier, som Tyrkiet formelt har forpligtet sig til at respektere gennem sin ansøgning om medlemskab af EU og de hertil knyttede forhandlinger og gennem sit medlemsskab af Europarådet;

F.  der henviser til, at 53 demokratisk valgte borgmestre er blevet afskediget og 39 arresteret, mens regeringen har indsat administratorer i 34 kommuner;

G.  der henviser til, at den tyrkiske regering gennem sin fortsatte undertrykkelse lader hånt om flere millioner vælgeres demokratiske vilje og undergraver den i forvejen svage dynamik i det lokale demokrati i landet; der henviser til, at de tyrkiske myndigheder efter kupforsøget også har lukket prokurdiske mediekanaler og anholdt prokurdiske journalister;

H.  der henviser til, at forskellige europæiske organer, herunder Europarådet og Europa-Parlamentet, ved flere lejligheder har givet udtryk for deres bekymring over den "udvidede definition" af terrorisme, der benyttes i Tyrkiet, og som muliggør ubegrænset undertrykkelse af dommere og kritikere af regimet, herunder journalister, menneskerettighedsforkæmpere, politiske modstandere og medlemmer af mindretal, især kurdere;

I.  der påpeger, at et uafhængigt retsvæsen er en forudsætning for retsstaten; der henviser til, at næsten 3 400 dommere ifølge den europæiske sammenslutning af dommere er blevet fjernet fra deres stillinger, og at 2 900 fortsat sidder fængslet;

J.  der henviser til, at Tyrkiet endnu ikke har opfyldt kriterierne for visumliberalisering;

K.  der henviser til, at der ifølge rapporter fra Human Rights Watch er sket en alvorlig forværring af menneskerettighedssituationen i Tyrkiet efter kupforsøget, herunder mindst 13 tilfælde af tortur; der henviser til, at et forbud mod tortur er et generelt princip i folkeretten, som ikke kan tilsidesættes;

L.  der henviser til bestemmelsen i punkt 5 i forhandlingsrammen for associeringsforhandlingerne med Tyrkiet, ifølge hvilken Kommissionen i tilfælde af alvorlige og vedholdende brud på principperne om frihed, demokrati, respekt for menneskerettighederne, de grundlæggende frihedsrettigheder og retsstatsprincippet skal anbefale, at forhandlingerne indstilles, og foreslå betingelserne for genoptagelse heraf; der henviser til, at Tyrkiet ikke længere i tilstrækkelig grad opfylder Københavnskriterierne, da det ikke respekterer værdierne i artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union; der påpeger, at et midlertidigt forhandlingsstop vil indebære, at de igangværende drøftelser indstilles, at ingen nye kapitler åbnes, og at der ikke tage nogen nye initiativer i relation til Tyrkiets tiltrædelse af EU;

1.  fordømmer på det kraftigste alle de undertrykkende foranstaltninger, der er truffet efter det mislykkede kup i juli, og som har ført til fængsling af tusindvis af mennesker, heriblandt parlamentarikere fra partiet HDP, borgmestre, partiledere, journalister og akademikere, samt alle de midlertidige frihedsberøvelser baseret på enten politiske kriterier eller grundløse mistanker om "støtte til en terrororganisation"; opfordrer til øjeblikkelig og betingelsesløs løsladelse af alle politiske fanger, herunder politikere, journalister og akademikere, der er frihedsberøvet uden bevis for deres personlige deltagelse i forbrydelser, eller uden at der er rejst tiltale mod dem;

2.  fordømmer på det kraftigste det tyrkiske politis nylige anholdelse af formændene for HDP og otte andre parlamentsmedlemmer fra dette parti, efter at deres immunitet var blevet ophævet i henhold til en lov vedtaget den 20. maj 2016;

3.  opfordrer EU og dets stats- og regeringschefer til at tilbagekalde EU-Tyrkiet-erklæringen ved at ophæve aftalen; opfordrer Kommissionen til at iværksætte proceduren for indstilling af tiltrædelsesforhandlingerne og ikke overveje en genoptagelse, før retsstaten er genoprettet, samt at overveje foranstaltninger mod de tyrkiske myndigheder;

4.  opfordrer Kommissionen til at undersøge konsekvenserne af at indstille den økonomiske støtte til Tyrkiet via instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA II), bl.a. under hensyntagen til indvirkningen af en sådan beslutning på civilsamfundet i landet; opfordrer til at indstille moderniseringen af toldunionen;

5.  udtrykker sin dybe bekymring over retsstatens, demokratiets og menneskerettighedernes stilling i Tyrkiet; opfordrer indtrængende Tyrkiet til at dæmpe de spændinger, der har præget det politiske klima efter kupforsøget og skabt et miljø, som indskrænker ytringsfriheden i medierne og på internettet;

6.  insisterer på, at den tyrkiske regering skal revidere lovrammerne vedrørende organiseret kriminalitet og terrorisme i overensstemmelse med folkeretten og EU-retten og for at sikre overholdelsen af de grundlæggende rettigheder og friheder, navnlig retten til en retfærdig rettergang og retten til at udøve ytringsfrihed, forsamlingsfrihed og foreningsfrihed i praksis;

7.  opfordrer til respekt for folkeretten ved behandlingen af alle migranter, navnlig flygtninge; beklager Tyrkiets anvendelse af flygtningespørgsmålet som et forhandlingsobjekt over for EU og opfordrer alle parter til at sikre fuld respekt for menneskerettighederne og folkeretten vedrørende flygtninge;

8.  opfordrer den tyrkiske regering til at opretholde menneskerettighederne for alle, herunder personer med behov for international beskyttelse, som bor og arbejder i Tyrkiet; fordømmer meddelelsen om genindførelse af dødsstraf i Tyrkiet; fordømmer på det kraftigste alle voldshandlinger i fængsler og især det stigende antal tilfælde af tortur af fanger;

9.  fordømmer på det kraftigste det lovforslag, som blev fremsat i parlamentet den 17. november 2016 med henblik på at ændre den nuværende lovgivning om misbrug af børn, således at mænd, der er anklaget for seksuelt misbrug af mindreårige, kan slippe for straf, hvis de gifter sig med deres offer; fordømmer præsident Erdogans erklæring om at ville løslade fanger, der er anklaget for voldtægt, for at skaffe mere plads i fængslerne;

10.  opfordrer næstformanden/den højtstående repræsentant til at reagere for at sikre respekten for demokratiet og menneskerettighederne i Tyrkiet;

11.  pålægger sin formand at sende en delegation med repræsentation af alle grupper til Tyrkiet for at undersøge situationen samt sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Tyrkiets regering og parlament.

 

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

Juridisk meddelelse