Διαδικασία : 2016/2993(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B8-1278/2016

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B8-1278/2016

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 24/11/2016 - 8.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2016)0450

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 427kWORD 78k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας

σύμφωνα με το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))


Τάκης Χατζηγεωργίου, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Νεοκλής Συλικιώτης, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Δημήτριος Παπαδημούλης, Στέλιος Κούλογλου, Κώστας Χρυσόγονος, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL

Β8-1124/2016 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις σχέσεις ΕΕ-Τουρκίας (2016/2993(RSP))  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Τουρκία και συγκεκριμένα εκείνα που αφορούν τις ετήσιες εκθέσεις προόδου, το ψήφισμα της 15ης Ιανουαρίου 2015 σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στην Τουρκία(1) και το ψήφισμα της 27ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Τουρκία(2),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 18ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου της Επιτροπής σχετικά με την Τουρκία για το 2016 (SWD(2016)0366),

–  έχοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου, των δημοκρατικών αξιών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης ιδίως της ελευθερίας της έκφρασης, αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας ένταξης,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Επιτρόπου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, της 26ης Ιουλίου 2016, σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν στο πλαίσιο της κηρυχθείσης κατάστασης έκτακτης ανάγκης στην Τουρκία,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του 1996,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 123 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καταδίκασαν απερίφραστα το αποτυχημένο στρατιωτικό πραξικόπημα στην Τουρκία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία εξακολουθεί να είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση μέτρων καταστολής μετά την κήρυξη κατάστασης έκτακτης ανάγκης είναι απαράδεκτη για μια υποψήφια χώρα και παραβιάζει τις θεμελιώδεις αρχές της ΕΕ των δημοκρατικών αξιών, του κράτους δικαίου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενώ αντιβαίνει επίσης στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συμπρόεδροι του κόμματος HDP και άλλοι οκτώ βουλευτές του ίδιου κόμματος συνελήφθησαν στις 4 Νοεμβρίου 2016 από την τουρκική αστυνομία, μετά από την άρση της ασυλίας τους βάσει νόμου που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 2016·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από το πραξικόπημα και έπειτα, οι αρχές έχουν συλλάβει 10 μέλη της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης και περίπου 150 δημοσιογράφους - ο μεγαλύτερος αριθμός τέτοιων συλλήψεων που έχει καταγραφεί παγκοσμίως· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι 40 000 πολίτες συνελήφθησαν και περισσότεροι από 31 000 παραμένουν υπό κράτηση, καθώς και ότι, μεταξύ 129 000 δημοσίων υπαλλήλων, οι 66 000 έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και οι 63 000 έχουν απολυθεί χωρίς να έχουν μέχρι σήμερα απαγγελθεί κατηγορίες εναντίον των περισσοτέρων από αυτούς· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συλλήψεις αυτές αποτελούν σημαντικότατο πλήγμα κατά των πολιτικών ελευθεριών και της δημοκρατίας στην Τουρκία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο σεβασμός του κράτους δικαίου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της έκφρασης, βρίσκονται στο επίκεντρο των αξιών της ΕΕ, αξιών τις οποίες η η Τουρκία έχει επισήμως δεσμευτεί να διαφυλάσσει, τόσο μέσω της υποψηφιότητας που έχει υποβάλει για προσχώρηση στην ΕΕ και της συμμετοχής της στις σχετικές διαπραγματεύσεις, όσο και λόγω της ιδιότητάς της ως πλήρους μέλους του Συμβουλίου της Ευρώπης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 53 δημοκρατικά εκλεγμένοι αναπληρωτές δήμαρχοι έχουν αποπεμφθεί και ότι 39 αναπληρωτές δήμαρχοι έχουν συλληφθεί· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει διορίσει επιτρόπους επικεφαλής 34 δήμων και κοινοτήτων·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την καταστολή που εξακολουθεί να εφαρμόζει, η τουρκική κυβέρνηση ακυρώνει τη δημοκρατική βούληση εκατομμυρίων ψηφοφόρων και υποσκάπτει την ήδη ασθενή δυναμική της τοπικής δημοκρατίας στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, εν συνεχεία της απόπειρας πραξικοπήματος, οι τουρκικές αρχές έχουν επίσης κλείσει φιλοκουρδικές επιχειρήσεις του τομέα της ενημέρωσης και έχουν συλλάβει δημοσιογράφους φιλοκουρδικών πεποιθήσεων·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφοροι φορείς στην Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έχουν επανειλημμένα εκφράσει την ανησυχία τους για τον εξαιρετικά ευρύ ορισμό της τρομοκρατίας που χρησιμοποιείται στην Τουρκία, γεγονός που επιτρέπει την απεριόριστη άσκηση μέτρων καταστολής εις βάρος δικαστικών και αντιπάλων του καθεστώτος, ιδίως δε δημοσιογράφων, υποστηρικτών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πολιτικών αντιπάλων και μελών μειονοτήτων και συγκεκριμένα Κούρδων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια ανεξάρτητη δικαστική εξουσία αποτελεί θεμελιώδες έρεισμα του κράτους δικαίου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Δικαστών, σχεδόν 3 400 δικαστές έχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα και 2 900 εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τα κριτήρια που έχουν τεθεί για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη, σύμφωνα με πληροφορίες της Human Rights Watch, ότι έχει παρατηρηθεί σοβαρή επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία και ότι, μεταξύ άλλων, έχουν γίνει καταγγελίες για τουλάχιστον 13 περιπτώσεις βασανιστηρίων από την απόπειρα πραξικοπήματος και έπειτα· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δια νόμου απαγόρευση των βασανιστηρίων αποτελεί γενική αρχή του διεθνούς δικαίου και δεν επιδέχεται αναστολή·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η παράγραφος 5 του διαπραγματευτικού πλαισίου για τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Τουρκία ορίζει ότι η Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής και διαρκούς παραβίασης των αρχών της ελευθερίας, της δημοκρατίας, του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των θεμελιωδών ελευθεριών και του κράτους δικαίου, μπορεί να συστήσει την αναστολή των διαπραγματεύσεων και να προτείνει τους όρους για την επανάληψή τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Τουρκία δεν πληροί πλέον επαρκώς τα κριτήρια της Kοπεγχάγης, δεδομένου ότι δεν σέβεται τις αξίες του άρθρου 2 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια προσωρινή διακοπή των διαπραγματεύσεων θα είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν οι σημερινές συνομιλίες, να μην ανοίξει κανένα κεφάλαιο και να μην αναληφθούν νέες πρωτοβουλίες σε σχέση με την προσχώρηση της Τουρκίας στην ΕΕ·

1.  καταδικάζει σθεναρά όλα τα μέτρα καταστολής που ελήφθησαν μετά από την αποτυχημένη απόπειρα πραξικοπήματος του Ιουλίου και οδήγησαν στη φυλάκιση χιλιάδων ατόμων, μεταξύ των οποίων βουλευτών του κόμματος HDP, δημάρχων, κομματικών στελεχών, δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών· καταδικάζει επίσης όλες τις προσωρινές κρατήσεις που στηρίζονται σε πολιτικά κριτήρια ή σε αβάσιμες υποψίες περί επαίνου τρομοκρατικής οργάνωσης· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση όλων των πολιτικών κρατουμένων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών, δημοσιογράφων και πανεπιστημιακών, οι οποίοι κρατούνται χωρίς απόδειξη ατομικής συμμετοχής σε διάπραξη εγκλημάτων ή χωρίς απαγγελία κατηγοριών εναντίον τους·

2.  καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες συλλήψεις από την τουρκική αστυνομία των συμπροέδρων του HDP και οκτώ άλλων βουλευτών του ίδιου κόμματος μετά την άρση της ασυλίας τους βάσει νόμου που εγκρίθηκε στις 20 Μαΐου 2016·

3.  καλεί την ΕΕ και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της να ανακαλέσουν τη δήλωση ΕΕ-Τουρκίας μέσω του τερματισμού της συμφωνίας· καλεί την Επιτροπή να ξεκινήσει τη διαδικασία για το πάγωμα των διαπραγματεύσεων προσχώρησης και να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανάληψης αυτών μόνον αφού αποκατασταθεί το κράτος δικαίου· καλεί επίσης την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο λήψης μέτρων κατά των τουρκικών αρχών·

4.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τις επιπτώσεις μιας διακοπής της χρηματοδότησης που παρέχεται στην Τουρκία στο πλαίσιο του Μηχανισμού Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ II), λαμβάνοντας μεταξύ άλλων υπόψη και τον αντίκτυπο που θα έχει μια τέτοια απόφαση στην κοινωνία των πολιτών της Τουρκίας· ζητεί το πάγωμα της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της Τελωνειακής Ένωσης·

5.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του σχετικά με το κράτος δικαίου, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία· προτρέπει την Τουρκία να εκτονώσει το τεταμένο πολιτικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά το πραξικόπημα διότι αυτή η ένταση ευθύνεται για τις συνθήκες περιορισμού της ελευθερίας της έκφρασης στα μέσα ενημέρωσης και στο Διαδίκτυο·

6.  επιμένει ότι η τουρκική κυβέρνηση οφείλει να αναθεωρήσει το νομικό πλαίσιο στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας, σύμφωνα με το διεθνές και το ευρωπαϊκό δίκαιο και με σκοπό τη διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ιδίως δε του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και του δικαιώματος ουσιαστικής άσκησης των ελευθεριών της έκφρασης, της συνάθροισης και του συνεταιρίζεσθαι·

7.  απευθύνει έκκληση για σεβασμό του διεθνούς δικαίου κατά την εξέταση των υποθέσεων όλων των μεταναστών και δη των προσφύγων· εκφράζει τη θλίψη του διότι η Τουρκία χρησιμοποιεί το ζήτημα των προσφύγων ως διαπραγματευτικό όπλο έναντι της ΕΕ· καλεί όλες τις πλευρές να διασφαλίσουν τον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του διεθνούς δικαίου σχετικά με τους πρόσφυγες·

8.  καλεί την τουρκική κυβέρνηση να μεριμνήσει για την αποκατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ανθρώπων που ζουν και εργάζονται στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων όσων χρήζουν διεθνούς προστασίας· καταδικάζει την ανακοίνωση περί επαναφοράς της θανατικής ποινής στην Τουρκία· καταδικάζει σθεναρά κάθε πράξη βίας στις φυλακές, και ιδίως την αύξηση των κρουσμάτων βασανισμού κρατουμένων·

9.  καταδικάζει απερίφραστα τη κοινοβουλευτική πρόταση που κατατέθηκε στις 17 Νοεμβρίου 2016 και επιδίωκε την τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την κακοποίηση παιδιών, ούτως ώστε να αποφεύγεται ή να αναβάλλεται η δίωξη και καταδίκη των ανδρών που δικάζονται για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων σε περίπτωση που οι εν λόγω άνδρες παντρευτούν τα θύματά τους· καταδικάζει τη δήλωση του Προέδρου Erdoğan περί απελευθέρωσης κρατουμένων που κατηγορούνται για βιασμό προκειμένου να ελευθερωθεί χώρος στις φυλακές·

10.  καλεί την Αντιπρόεδρο/Ύπατη Εκπρόσωπο να παρέμβει προκειμένου να διασφαλιστεί ο σεβασμός της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να αποστείλει αντιπροσωπεία αποτελούμενη από μέλη όλων των πολιτικών ομάδων στην Τουρκία για να παρατηρήσει την κατάσταση· αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην κυβέρνηση και στο κοινοβούλιο της Τουρκίας.

(1)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0014.

(2)

Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2016)0423.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου