Procedura : 2016/2993(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B8-1278/2016

Teksty złożone :

B8-1278/2016

Debaty :

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.7
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0450

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 339kWORD 76k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.712v01-00
 
B8-1278/2016

złożony w następstwie oświadczenia wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa

zgodnie z art. 123 ust. 2 Regulaminu


w sprawie stosunków UE–Turcja (2016/2993(RSP))


Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat, Merja Kyllönen, Patrick Le Hyaric, Neoklis Sylikiotis, Malin Björk, Marisa Matias, Martina Michels, Cornelia Ernst, Helmut Scholz, Ángela Vallina, Marina Albiol Guzmán, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostas Chrysogonos, Barbara Spinelli, Josu Juaristi Abaunz, Thomas Händel, Eleonora Forenza, Anne-Marie Mineur, Dennis de Jong, Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Estefanía Torres Martínez, Xabier Benito Ziluaga w imieniu grupy GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie stosunków UE–Turcja (2016/2993(RSP))  
B8-1278/2016

Parlament Europejski,

–  uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Turcji, w szczególności rezolucje w sprawie rocznych sprawozdań z postępów, rezolucję z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie wolności słowa w Turcji(1) oraz rezolucję z dnia 27 października 2016 r. w sprawie sytuacji dziennikarzy w Turcji(2),

–  uwzględniając konkluzje Rady w sprawie Turcji z dnia 18 lipca 2016 r.,

–  uwzględniając oświadczenia komisarza Rady Europy ds. praw człowieka,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji z postępów Turcji za rok 2016 (SWD(2016)0366),

–  uwzględniając fakt, że poszanowanie praworządności, wartości demokratycznych i praw człowieka, w tym zwłaszcza wolności słowa, stanowi kluczowy element procesu akcesyjnego,

–  uwzględniając oświadczenie Komisarza Praw Człowieka Rady Europy z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie kroków podjętych w okresie obowiązywania stanu wyjątkowego w Turcji,

–  uwzględniając europejską konwencję praw człowieka,

–  uwzględniając Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych z 1996 r.,

–  uwzględniając art. 123 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że Unia Europejska i Parlament Europejski zdecydowanie potępiły nieudany zamach stanu w Turcji;

B.  mając na uwadze, że Turcja wciąż jest krajem kandydującym do członkostwa w UE; mając na uwadze, że użycie środków represji podczas stanu wyjątkowego jest w przypadku kraju kandydującego nie do przyjęcia i stanowi naruszenie zasad leżących u podstaw wartości demokratycznych Unii, praworządności i poszanowania praw człowieka oraz jest sprzeczne z Międzynarodowym paktem praw obywatelskich i politycznych;

C.  mając na uwadze, że w dniu 4 listopada 2016 r. turecka policja aresztowała współprzewodniczących partii HDP i ośmiu innych posłów należących do tej partii po uchyleniu ich immunitetu na mocy ustawy przyjętej w dniu 20 maja 2016 r.;

D.  mając na uwadze, że od zamachu stanu władze aresztowały 10 członków Wielkiego Zgromadzenia Narodowego Turcji i około 150 dziennikarzy – co jest największą liczbą takich aresztowań na całym świecie – zatrzymano 40 tys. osób, a ponad 31 tys. nadal przebywa w areszcie, a 129 tys. pracowników sektora publicznego zostało albo zawieszonych (66 tys.), albo zwolnionych (63 tys.), przy czym w większości przypadków do dziś dnia nie postawiono im zarzutów; mając na uwadze, że aresztowania te były poważnym ciosem dla demokracji i swobód politycznych w Turcji;

E.  mając na uwadze, że przestrzeganie praworządności i praw podstawowych, w tym wolności wypowiedzi, to podstawowe wartości UE, do których poszanowania Turcja jest formalnie zobowiązana na podstawie wniosku o członkostwo w UE i powiązanych negocjacji, a także z uwagi na pełne członkostwo w Radzie Europy;

F.  mając na uwadze, że zdymisjonowano 53 demokratycznie wybranych burmistrzów, 39 burmistrzów zostało aresztowanych, a do kierowania 34 gminami rząd powołał zarządy;

G.  mając na uwadze, że nieustające represje stosowane przez rząd turecki pokazują, że wola demokratyczna milionów wyborców jest nieważna i naruszają już i tak słabą dynamikę demokracji lokalnej w kraju; mając na uwadze, że po próbie zamachu stanu, władze Turcji zamknęły również prokurdyjskie media i aresztowały prokurdyjskich dziennikarzy;

H.  mając na uwadze, że różne organy europejskie, w tym Parlament Europejski i Rada Europy, kilkakrotnie wyrażały obawy dotyczące stosowania w Turcji „szerszej definicji” terroryzmu, przez co możliwe jest zaostrzanie bez ograniczeń represji wobec sędziów i przeciwników reżimu, zwłaszcza dziennikarzy, obrońców praw człowieka, oponentów politycznych i przedstawicieli mniejszości, w szczególności Kurdów;

I.  mając na uwadze, że niezawisłe sądownictwo jest fundamentem praworządności; mając na uwadze, że według Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów niemal 3400 sędziów odwołano z funkcji, a 2900 nadal przebywa w więzieniach;

J.  mając na uwadze, że Turcja jeszcze nie spełniła kryteriów koniecznych do liberalizacji systemu wizowego;

K.  mając na uwadze, że według sprawozdania organizacji Human Rights Watch w Turcji nastąpiło poważne pogorszenie sytuacji w dziedzinie praw człowieka, w tym, od czasu zamachu stanu, odnotowano co najmniej 13 przypadków tortur; mając na uwadze, że zakaz tortur stanowi ogólną zasadę prawa międzynarodowego i nie może zostać zawieszony;

L.  mając na uwadze, że ust. 5 ram negocjacyjnych odnoszących się do negocjacji akcesyjnych z Turcją stanowi, że w przypadku poważnego i stałego naruszania zasad wolności i demokracji, łamania praw człowieka, naruszania podstawowych wolności i praworządności, Komisja zaleci zawieszenie negocjacji i wprowadzi warunki ich wznowienia; mając na uwadze, że Turcja nie spełnia już w wystarczającym stopniu kryteriów kopenhaskich, gdyż nie respektuje wartości określonych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej; mając na uwadze, że tymczasowe wstrzymanie negocjacji oznaczałoby zamrożenie obecnych rozmów, nieotwieranie nowych rozdziałów oraz brak nowych inicjatyw w odniesieniu do przystąpienia Turcji do UE;

1.  zdecydowanie potępia wszelkie środki represyjne podjęte po nieudanej próbie zamachu stanu w lipcu, co doprowadziło do uwięzienia tysięcy osób, w tym posłów z partii HDP, burmistrzów, kierownictwa partii, dziennikarzy i naukowców, a także do wszelkich tymczasowych zatrzymań na podstawie kryteriów politycznych lub nieuzasadnionych podejrzeń o „pochwałę organizacji terrorystycznej”; wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia wszystkich uwięzionych dziennikarzy, którzy są przetrzymywani mimo braku dowodów na ich indywidualny udział w przestępstwie lub bez postawionych zarzutów;

2.  zdecydowanie potępia niedawne aresztowanie przez policję turecką współprzewodniczących partii HDP oraz ośmiu innych deputowanych należących do tej partii, po uchyleniu immunitetu na mocy ustawy przyjętej w dniu 20 maja 2016 r.;

3.  wzywa UE i jej szefów państw i rządów do wycofania oświadczenia UE–Turcja, kładąc kres porozumieniu; wzywa Komisję do rozpoczęcia procedury zawieszenia negocjacji w sprawie przystąpienia oraz rozważenia ich wznowienia tylko wtedy, gdy zostanie przywrócona praworządność, a także do rozważenia podjęcia środków wobec władz tureckich;

4.  wzywa Komisję do przeanalizowania skutków zawieszenia finansowania dla Turcji w ramach Instrumentu Pomocy Przedakcesyjnej (IPA II), biorąc również pod uwagę wpływ takiej decyzji na społeczeństwo obywatelskie w tym kraju; wzywa do wstrzymania procesu modernizacji unii celnej;

5.  wyraża głębokie obawy związane z kwestiami praworządności, demokracji i praw człowieka w Turcji; wzywa Turcję do rozładowania spowodowanej zamachem stanu napiętej atmosfery politycznej, która prowadzi do powstawania warunków ograniczających wolność słowa w mediach i w internecie;

6.  nalega, by rząd turecki dokonał przeglądu ram prawnych w zakresie przestępczości zorganizowanej i terroryzmu zgodnie z prawem międzynarodowym i europejskim oraz w celu zagwarantowania w praktyce podstawowych praw i wolności, zwłaszcza prawa do sprawiedliwego procesu i prawa do wolności słowa, zgromadzeń i zrzeszania się;

7.  wzywa do poszanowania prawa międzynarodowego w odniesieniu do wszystkich migrantów, a zwłaszcza uchodźców; ubolewa nad faktem, że Turcja wykorzystuje kwestię uchodźców jako narzędzie w negocjacjach z UE oraz wzywa wszystkie strony do zagwarantowania pełnego poszanowania praw człowieka i prawa międzynarodowego dotyczącego uchodźców;

8.  wzywa rząd turecki do przywrócenia praw człowieka wszystkim ludziom, w tym osobom potrzebującym ochrony międzynarodowej, którzy żyją i pracują w Turcji; potępia zapowiedź przywrócenia kary śmierci w Turcji; zdecydowanie potępia wszelką przemoc w więzieniach, a zwłaszcza wzrost przypadków torturowania więźniów;

9.  zdecydowanie potępia parlamentarny projekt przedstawiony w dniu 17 listopada 2016 r. mający na celu zmianę obecnych przepisów dotyczących wykorzystywania dzieci w taki sposóbaby uniknąć ścigania mężczyzn podejrzanych o wykorzystywanie seksualne dzieci, jeśli poślubią swoją ofiarę, oraz zawiesić wykonanie wyroku na tych mężczyznach; potępia oświadczenie prezydenta Erdogana, że wypuści on więźniów skazanych za gwałt w celu uwolnienia przestrzeni w więzieniach;

10.  wzywa wiceprzewodniczącą / wysoką przedstawiciel do zareagowania w celu zapewnienia poszanowania demokracji i praw człowieka w Turcji;

11.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do wysłania do Turcji delegacji mieszanej w celu obserwowania sytuacji oraz do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej/ wysokiej przedstawiciel Unii ds. zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Turcji.

(1)

Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0014.

(2)

Teksty przyjęte, P8_TA(2016)0423.

Informacja prawna