Postup : 2016/2993(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B8-1281/2016

Předložené texty :

B8-1281/2016

Rozpravy :

Hlasování :

PV 24/11/2016 - 8.7
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2016)0450

NÁVRH USNESENÍ
PDF 269kWORD 77k
Viz také společný návrh usnesení RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

předložený na základě prohlášení místopředsedkyně Komise, vysoké představitelky Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku

v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu


o vztazích mezi EU a Tureckem (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil za skupinu ECR

Usnesení Evropského parlamentu o vztazích mezi EU a Tureckem  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Turecku, zejména na usnesení ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku(1), ze dne 14. dubna 2016 o zprávě o Turecku za rok 2015(2) a ze dne 15. ledna 2015 o svobodě projevu v Turecku – nedávné zatýkání novinářů, vedoucích pracovníků ve sdělovacích prostředcích a systematický tlak na sdělovací prostředky(3),

–  s ohledem na zprávu Komise o Turecku za rok 2016,

–  s ohledem na předchozí příslušné závěry ze zasedání Rady,

–  s ohledem na příslušná prohlášení místopředsedkyně, vysoké představitelky Federiky Mogheriniové a komisaře Johannese Hahna,

–  s ohledem na politický dialog na vysoké úrovni mezi EU a Tureckem, který proběhl dne 9. září 2016,

–  s ohledem na dohodu o přidružení uzavřenou dne 12. září 1963 mezi EU a Tureckem,

–  s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech,

–  s ohledem na čl. 123 odst. 2 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie, její členské státy a Turecko jsou v celé řadě oblastí blízkými partnery; vzhledem k tomu, že Turecko je kandidátskou zemí a klíčovým partnerem EU; vzhledem k tomu, že Turecko je členem Rady Evropy od roku 1950 a členem NATO od roku 1952;

B.  vzhledem k tomu, že dne 15. července 2016 došlo v Turecku k pokusu o státní převrat; vzhledem k tomu, že pokus o státní převrat se nezdařil, jelikož zasáhli turecké vojenské a bezpečnostní síly a také běžní občané; vzhledem k tomu, že všechny hlavní politické strany tyto události důrazně odsoudily; vzhledem k tomu, že stovky lidí, včetně mnoha civilistů, přišly o život;

C.  vzhledem k tomu, že bezprostředně po pokusu o převrat byl příslušnými orgány vyhlášen výjimečný stav, který byl s platností od 19. října prodloužen o další tři měsíce a který dává výkonné moci dalekosáhlé pravomoci vládnout prostřednictvím dekretů;

D.  vzhledem k tomu, že Turecko předložilo formální žádost o výjimku z Evropské úmluvy o lidských právech; vzhledem k tomu, že nelze udělit výjimku, jež by se týkala článku 2, 3, čl. 4 odst. 1 a článku 7 této úmluvy; vzhledem k tomu, že turecká vláda rovněž uvedla, že se odchýlí od 13 článků Mezinárodního paktu o občanských a politických právech;

E.  vzhledem k tomu, že turecké orgány od nezdařeného pokusu o převrat dočasně zbavily funkce, propustily nebo zadržely 40 000 vojáků, důstojníků, policistů, soudců, státních zástupců, učitelů, novinářů a dalších;

F.  vzhledem k tomu, že Turecko se v žebříčku světového indexu svobody tisku na rok 2016 nachází na 151. místě; vzhledem k tomu, že reakce vlády na nezdařený převrat vedla k zatčení desítek novinářů a k uzavření řady sdělovacích prostředků;

G.  vzhledem k tomu, že násilné střety mezi tureckým státem a Kurdskou stranou pracujících v posledních měsících výrazně vzrostly, což vedlo k úmrtí mnoha stovek vojáků a civilistů; vzhledem k tomu, že turecká armáda se stále více zapojuje do konfliktů v Sýrii a Iráku, jelikož jedním z jejích hlavních cílů je udržení přilehlé oblasti v severní Sýrii kontrolované Kurdy; vzhledem k tomu, že turecká armáda za tímto účelem ostřeluje a bombarduje kurdské milice v Sýrii, včetně těch, které bojují proti IS/Dá'iš;

H.  vzhledem k tomu, že Turecko poskytuje útočiště přibližně třem milionům osob, které uprchly před válkou v Sýrii; vzhledem k tomu, že Turecko je významnou regionální mocností a spojencem NATO, pokud jde o řešení důsledků konfliktu v Sýrii, mezinárodní boj proti džihádistickému terorismu v této oblasti a o řešení migrační krize ve východním Středomoří;

I.  vzhledem k tomu, že EU uzavřela s Tureckem dohodu týkající se řešení uprchlických a migračních toků; vzhledem k tomu, že ačkoliv tato dohoda není ani zdaleka ideální, vedla k podstatnému snížení nekontrolovaných migračních toků do EU; vzhledem k tomu, že po pomalém rozběhu začíná fungovat výměna migrantů a uprchlíků podle zásady „jeden za jednoho“;

J.  vzhledem k tomu, že dodržování zásad právního státu a základních práv tvoří základ demokratických hodnot, k jejichž dodržování se Turecko formálně zavázalo předložením žádosti o členství v EU a na základě svého členství v Radě Evropy;

K.  vzhledem k tomu, že prezident Recep Tayyip Erdogan naznačil možnost uspořádání celostátního referenda o přístupových jednáních Turecka s EU; vzhledem k tomu, že prezident Erdogan rovněž naznačil, že by Turecko mohlo znovu zavést trest smrti;

1.  vyjadřuje hluboké politování nad ztrátami na životech v důsledku teroristických útoků v Turecku a zavazuje se, že bude i nadále podporovat zemi v boji proti terorismu;

2.  podporuje vůli tureckého lidu v úsilí o zachování demokratických struktur a svobod a v jeho odporu proti silám, které jej ohrožují;

3.  odsuzuje pachatele pokusu o převrat proti demokraticky zvolené vládě Turecka a uznává, že je právem a odpovědností turecké vlády reagovat na pokus o státní převrat, včetně vyhlášení výjimečného stavu; zdůrazňuje, že by orgány měly dodržovat co možná nejpřísnější normy, pokud jde o respektování základních práv a zásad právního státu, v souladu s tureckými mezinárodními závazky; zdůrazňuje, že je třeba, aby Turecko zavedlo mechanismy, jež budou zárukou proti zneužívání a jež zachovají oddělení pravomocí a právní stát; vybízí tureckou vládu, aby reagovala na červencový převrat uváženě a přiměřeně; dále připomíná turecké vládě, jakožto členu Rady Evropy, její odpovědnost dodržovat Evropskou úmluvu o ochraně lidských práv;

4.  odsuzuje skutečnost, že po nezdařeném pokusu o převrat dochází k tvrdším zásahům vůči sdělovacím prostředkům, občanské společnosti a politické opozici; vyzývá tureckou vládu, aby ukončila narůstající využívání protiteroristických zákonů proti novinářům a opozici;

5.  vyjadřuje hluboké znepokojení nad využíváním výjimečného stavu k potlačení kritiky turecké vlády prostřednictvím uzavření sdělovacích prostředků a uvězněním novinářů; pevně podporuje kampaň #journalismisnotacrime a je přesvědčen, že svobodné pluralitní sdělovací prostředky posílí demokracii a svobody v Turecku, ale i v ostatních částech světa;

6.  vyzývá Turecko, aby respektovalo práva náboženských menšin na uplatňování svobody náboženského vyznání či přesvědčení a souvisejících svobod projevu, sdružování a pokojného shromažďování;

7.  vyjadřuje politování nad tím, že došlo k přerušení mírových jednání mezi tureckými orgány a Kurdskou stranou pracujících (PKK), a důrazně vybízí k obnovení úsilí o tento proces s cílem nalézt mírové řešení pro dlouhotrvajících rozpory;

8.  vítá úlohu, kterou hraje Turecko při řešení humanitární krize způsobené konfliktem v Sýrii, a zavazuje se, i nadále bude podporovat turecké orgány a agentury humanitární pomoci v Turecku;

9.  vyzývá k ukončení útoků tureckých vojenských sil na kurdské síly v severní Sýrii, jež se zapojují do boje proti teroristické organizaci IS/Dá'iš;

10.  vybízí k rozvíjení a zlepšení vztahů mezi Evropskou unií, jejími členskými státy a Tureckem v celé řadě oblastí společného zájmu, včetně obchodu, bezpečnosti a mezilidských kontaktů; naléhavě proto vyzývá prezidenta Erdogana, aby ukončil své projevy namířených proti EU, aby umožnil návštěvy (zvolených) představitelů EU a aby dále nenarušoval demokracii a zásady právního státu v Turecku;

11.  vyjadřuje naději, že se dvěma českým občanům, Markétě Všelichové a Miroslavu Farkasovi, kteří byli zatčeni tureckými úřady a obviněni z podpory kurdské skupiny YPG v Sýrii, dostane spravedlivého procesu v souladu s nejpřísnějšími mezinárodními normami a že jim budou zaručena základní práva; požaduje, aby velvyslanectví České republiky a delegace EU v Turecku byly plně informovány o vyšetřování a soudních řízeních týkajících se tohoto případu;

12.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, Evropské službě pro vnější činnost, vládám a parlamentům členských států a vládě a parlamentu Turecké republiky.

 

(1)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.

(2)

Přijaté texty, P8_TA(2016)0133.

(3)

Přijaté texty, P8_TA(2015)0014.

Právní upozornění