Procedure : 2016/2993(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B8-1281/2016

Indgivne tekster :

B8-1281/2016

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0450

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 261kWORD 67k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

på baggrund af redegørelse fra næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik

jf. forretningsordenens artikel 123, stk. 2


om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil for ECR-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Tyrkiet, især beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet(1), af 14. april 2016 om 2015-rapporten om Tyrkiet(2) og af 15. januar 2015 om ytringsfrihed i Tyrkiet: nylige anholdelser af journalister, medieledere og systematisk pres på medier(3),

–  der henviser til Kommissionens 2016-rapport om Tyrkiet,

–  der henviser til Rådets tidligere relevante konklusioner,

–  der henviser til relevante redegørelser fra næstformanden/den højtstående repræsentant, Federica Mogherini, og kommissær Johannes Hahn,

–  der henviser til det møde, der fandt sted som led i den politiske dialog på højt plan mellem EU og Tyrkiet den 9. september 2016,

–  der henviser til associeringsaftalen mellem EU og Tyrkiet af 12. september 1963,

–  der henviser til den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 123, stk. 2,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Tyrkiet er nære partnere på en lang række områder; der henviser til, at Tyrkiet er kandidatland og en central partner for EU; der henviser til, at Tyrkiet siden 1950 har været medlem af Europarådet og siden 1952 af NATO;

B.  der henviser til, at et statskup blev forsøgt gennemført i Tyrkiet den 15. juli 2016; der henviser til, at kupforsøget slog fejl som følge af et modangreb fra det tyrkiske militær og sikkerhedsstyrkerne samt fra almindelige borgeres side; der henviser til, at alle de vigtigste politiske partier på det kraftigste fordømte begivenhederne; der henviser til, at hundredvis af mennesker, herunder mange civile, mistede livet;

C.  der henviser til, at myndighederne umiddelbart herefter erklærede en undtagelsestilstand, som er blevet forlænget i yderligere tre måneder fra og med den 19. oktober, og som giver regeringen vidtrækkende beføjelser til at regere ved dekret;

D.  der henviser til, at Tyrkiet har fremsat en formel erklæring om afvigelse fra den europæiske menneskerettighedskonvention; der henviser til, at der ikke kan afviges fra artikel 2, 3, 4, stk. 1, og artikel 7 heri; der henviser til, at den tyrkiske regering også har erklæret, at den vil afvige fra 13 artikler i den internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder;

E.  der henviser til, at de tyrkiske myndigheder siden det fejlslagne kupforsøg har suspenderet, afskediget og fængslet over 40 000 soldater, officerer, politifolk, dommere, anklagere, lærere, journalister og andre;

F.  der henviser til, at Tyrkiet i 2016 er placeret som nr. 151 på det internationale pressefrihedsindeks; der henviser til, at regeringen som reaktion på det fejlslagne kupforsøg har anholdt snesevis af journalister og lukket mange mediekanaler;

G.  der henviser til, at konflikten mellem den tyrkiske stat og PKK's styrker er skærpet betragteligt i de seneste måneder og har resulteret i mange hundrede militære og civile dødsofre; der henviser til, at det tyrkiske militær i stadigt større omfang er involveret i konflikterne i Syrien og Irak, hvor et af dets primære mål er at forhindre dannelsen af en tilgrænsende kurdiskkontrolleret region i det nordlige Syrien; der henviser til, at det tyrkiske militær med dette for øje beskyder og bomber kurdiske militser i Syrien, heriblandt dem, der bekæmper IS/Da'esh;

H.  der henviser til, at Tyrkiet giver husly til omkring tre millioner mennesker, der er flygtet fra krigen i Syrien; der henviser til, at Tyrkiet er en vigtig regional magt og NATO-allieret og spiller en betydningsfuld rolle med hensyn til at bekæmpe følgerne af Syrienkonflikten, med hensyn til den internationale kamp mod jihadistisk terror i regionen og med hensyn til at håndtere migrationskrisen i det østlige Middelhav;

I.  der henviser til, at EU har indgået en aftale med Tyrkiet om håndtering af flygtninge- og migrationsstrømme; der henviser til, at denne aftale langt fra er perfekt, men har mindsket omfanget af ukontrollerede migrationsstrømme til EU betydeligt; der henviser til, at "én for én"-udvekslingen af migranter og flygtninge efter en langsom startfase begynder at fungere;

J.  der henviser til, at retsstatsprincippet og de grundlæggende rettigheder er demokratiske kerneværdier, som Tyrkiet i kraft af sin ansøgning om EU-medlemskab og sit medlemskab af Europarådet formelt har forpligtet sig til at overholde;

K.  der henviser til, at præsident Recep Tayyip Erdogan har nævnt muligheden af at afholde en national folkeafstemning om Tyrkiets tiltrædelsesforhandlinger med EU; der henviser til, at præsident Erdogan også har antydet, at Tyrkiet måske vil genindføre dødsstraffen;

1.  beklager dybt tabet af liv som følge af terrorangreb i Tyrkiet og lover sin fortsatte opbakning til landets kamp mod terrorisme;

2.  støtter den tyrkiske befolkning i dens bestræbelser på at bibeholde demokratiske strukturer og frihedsrettigheder og i dens modstand mod de kræfter, der truer disse;

3.  fordømmer ophavsmændene bag kupforsøget mod Tyrkiets demokratisk valgte regering og anerkender den tyrkiske regerings ret til og ansvar for at reagere på kupforsøget, herunder ved at erklære undtagelsestilstand; understreger, at myndighederne i tråd med Tyrkiets internationale forpligtelser bør iagttage de højest mulige standarder med hensyn til overholdelse af menneskerettighederne og retsstatsprincippet; understreger, at Tyrkiet er nødt til at indføre mekanismer, der beskytter mod misbrug og opretholder magtens deling og retsstatsprincippet; opfordrer den tyrkiske regering til at reagere mådeholdent og forholdsmæssigt på julikupforsøget; minder endvidere den tyrkiske regering om dens pligt til som medlem af Europarådet at overholde den europæiske menneskerettighedskonvention;

4.  fordømmer den skærpede undertrykkelse af medierne, civilsamfundet og den politiske opposition efter det fejlslagne kupforsøg; opfordrer den tyrkiske regering til at indstille den tiltagende anvendelse af antiterrorlovgivningen mod journalister og oppositionen;

5.  udtrykker dyb bekymring over, at undtagelsestilstanden gennem lukning af mediekanaler og anholdelse og fængsling af journalister bruges til at kvæle kritik mod den tyrkiske regering; bakker kraftigt op om #journalismisnotacrime-kampagnen og tror på, at frie, pluralistiske medier styrker demokratiet og frihedsrettighederne i Tyrkiet såvel som andre steder;

6.  opfordrer Tyrkiet til overholde religiøse mindretals ret til at udøve deres religions- eller trosfrihed og den hertil knyttede ytringsfrihed, foreningsfrihed og ret til at deltage i fredelige forsamlinger;

7.  Beklager sammenbruddet i fredsforhandlingerne mellem de tyrkiske myndigheder og Kurdistans Arbejderparti (PKK) og opfordrer kraftigt til fornyede bestræbelser på at finde en fredelig løsning på årelange stridigheder;

8.  bifalder Tyrkiets rolle med hensyn til håndtering af den humanitære krise, som Syrienkonflikten har forårsaget, og lover de tyrkiske myndigheder og hjælpeorganisationer i Tyrkiet sin fortsatte støtte;

9.  opfordrer til, at tyrkiske militærstyrker ophører med at bekrige kurdiske styrker i det nordlige Syrien, som deltager i kampen mod terrororganisationen IS/Da'esh;

10.  opfordrer til udbygning og forbedring af forbindelserne mellem Den Europæiske Union, dens medlemsstater og Tyrkiet på en lang række områder af fælles interesse, herunder handel, sikkerhed og mellemfolkelige kontakter; opfordrer derfor indtrængende præsident Erdogan til at holde inde med sin EU-fjendtlige retorik, tillade besøg af (folkevalgte) EU-repræsentanter og afstå fra at undergrave demokratiet og retsstatsprincippet i Tyrkiet yderligere;

11.  udtrykker sit håb om, at to tjekkiske statsborgere, Markéta Všelichová and Miroslav Farkas, der er blevet anholdt af de tyrkiske myndigheder og anklaget for at støtte den kurdiske YPG-gruppe i Syrien, vil få en fair rettergang, som er i overensstemmelse med de højeste internationale standarder, og at deres grundlæggende rettigheder vil blive garanteret; anmoder om, at Tjekkiets ambassade og EU's delegation i Tyrkiet holdes fuldt ud orienteret om efterforskningen og de retslige procedurer i denne sag;

12.  pålægger sin formand at fremsende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Tjenesten for EU's Optræden Udadtil, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og Republikken Tyrkiets regering og parlament.

(1)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0133.

(3)

Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0014.

Juridisk meddelelse