Menetlus : 2016/2993(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : B8-1281/2016

Esitatud tekstid :

B8-1281/2016

Arutelud :

Hääletused :

PV 24/11/2016 - 8.7
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2016)0450

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK
PDF 257kWORD 68k
Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel

vastavalt kodukorra artikli 123 lõikele 2


ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel

Euroopa Parlamendi resolutsioon ELi ja Türgi suhete kohta (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Türgi kohta, eriti 27. oktoobri 2016. aasta resolutsiooni ajakirjanike olukorra kohta Türgis(1), 14. aprilli 2016. aasta resolutsiooni Türgi 2015. aasta aruande kohta(2) ning 15. jaanuari 2015. aasta resolutsiooni sõnavabaduse kohta Türgis seoses ajakirjanike ja meediajuhtide hiljutiste vahistamistega ning süstemaatilise survega meediale(3),

–  võttes arvesse komisjoni 2016. aasta aruannet Türgi kohta,

–  võttes arvesse nõukogu varasemaid asjaomaseid järeldusi,

–  võttes arvesse komisjoni asepresidendi ja kõrge esindaja Federica Mogherini ning volinik Johannes Hahni asjaomaseid avaldusi,

–  võttes arvesse 9. septembril 2016. aastal toimunud ELi ja Türgi kõrgetasemelist poliitilist dialoogi,

–  võttes arvesse ELi ja Türgi vahel 12. septembril 1963. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut,

–  võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti,

–  võttes arvesse kodukorra artikli 123 lõiget 2,

A.  arvestades, et Euroopa Liit, selle liikmesriigid ja Türgi on lähedased partnerid paljudes valdkondades; arvestades, et Türgi on kandidaatriik ja ELi oluline partner; arvestades, et Türgi on olnud alates 1950. aastast Euroopa Nõukogu liige ning alates 1952. aastast NATO liige;

B.  arvestades, et 15. juulil 2016. aastal toimus Türgis riigipöördekatse; arvestades, et riigipöördekatse ebaõnnestus Türgi sõjaliste ja julgeolekujõudude ning tavaliste kodanike vastuhaku tõttu; arvestades, et kõik peavooluparteid mõistsid sündmused kindlalt hukka; arvestades, et surma sai sadu inimesi, sealhulgas palju tsiviilelanikke;

C.  arvestades, et kohe pärast riigipöördekatset kuulutasid ametivõimud välja erakorralise seisukorra, mida pikendati alates 19. oktoobrist veel kolme kuu võrra ning millega antakse täidesaatvale võimule ulatuslikud volitused riiki dekreetide abil juhtida;

D.  arvestades, et Türgi on esitanud ametliku teate Euroopa inimõiguste konventsioonist erandi tegemise kohta; arvestades, et erandit ei saa teha konventsiooni artiklitest 2 ja 3, artikli 4 lõikest 1 ja artiklist 7; arvestades, et Türgi valitsus on samuti märkinud, et ta kavatseb kalduda kõrvale kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti 13 artikli kohaldamisest;

E.  arvestades, et pärast ebaõnnestunud riigipöördekatset on Türgi ametivõimud ametist ajutiselt kõrvaldanud, vallandanud või kinni pidanud üle 40 000 sõduri, ohvitseri, politseiniku, kohtuniku, prokuröri, õpetaja, ajakirjaniku ja teiste elukutsete esindaja;

F.  arvestades, et Türgi on 2016. aasta maailma ajakirjandusvabaduse indeksis 151. kohal; arvestades, et valitsuse vastumeetmed ebaõnnestunud riigipöördele on toonud kaasa kümnete ajakirjanike vahistamise ja arvukate meediaväljaannete sulgemise;

G.  arvestades, et Türgi riigi ja PKK relvajõudude vaheline vaenutegevus on viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud, mille tulemusel on saanud surma sadu sõjaväelasi ja tsiviilelanikke; arvestades, et Türgi sõjavägi on üha rohkem kaasatud Süüria ja Iraagi konfliktidesse ning üks ta peamisest eesmärgist on hoida ära kurdide kontrolli all oleva ühtse piirkonna moodustamine Põhja-Süürias; arvestades, et Türgi sõjavägi pommitab seepärast Kurdi mässulisi Süürias, sealhulgas Islamiriigi/Daeshi vastu võitlevaid relvarühmitusi;

H.  arvestades, et Türgi pakub varjupaika ligikaudu kolmele miljonile inimesele, kes on põgenenud Süüriast toimuva sõja eest; arvestades, et Türgi on oluline piirkondlik jõud ning NATO liitlane, kui tuleb tegeleda Süüria konflikti tagajärgedega, džihaadi terrorismi vastu suunatud rahvusvahelise võitlusega selles piirkonnas ning rändekriisiga Vahemere idapiirkonnas;

I.  arvestades, et EL on sõlminud Türgiga lepingu pagulas- ja rändevoogude haldamise kohta; arvestades, et nimetatud leping, mis hoolimata sellest, et on täiuslikkusest kaugel, on märkimisväärselt vähendanud kontrollimatuid ELi suunduvaid rändevoogusid; arvestades, et pärast aeglast algust on pagulaste ja rändajate nn üks-ühele-vahetusüsteem hakanud toimima;

J.  arvestades, et õigusriigi põhimõte ja põhiõigused on peamised demokraatlikud väärtused, mida Türgit ametlikult kohustab järgima tema ELi liikmeks saamise taotlus ja Euroopa Nõukogu liikme staatus;

K.  arvestades, et president Recep Tayyip Erdogan on vihjanud võimalusele korraldada rahvahääletus Türgi ühinemisläbirääkimiste kohta ELiga; arvestades, et president Erdogan on andnud ka mõista, et Türgi võib taastada surmanuhtluse;

1.  väljendab sügavat kahetsust Türgis terrorirünnakute tagajärjel elu kaotanud inimeste pärast ning lubab jätkuvalt toetada riigi võitlust terrorismi vastu;

2.  toetab Türgi inimeste soovi nende püüdlustes säilitada demokraatlikud struktuurid ja vabadused ning seista neid ähvardavate jõudude vastu;

3.  mõistab hukka Türgi demokraatlikult valitud valitsuse vastu suunatud riigipöördekatse toimepanijad ning tunnistab Türgi valitsuse õigust ja kohustust reageerida riigipöördekatsele, sealhulgas kuulutades välja erakorralise seisukorra; rõhutab, et ametivõimud peaksid põhiõiguste ja õigusriigi austamisel jälgima võimalikult kõrgeid standardeid vastavalt Türgi rahvusvahelistele kohustustele; rõhutab, et Türgi peab kasutusele võtma mehhanismid, mis kaitseksid kuritarvituste eest ning säilitaksid võimude lahususe ja õigusriigi; julgustab Türgi valitsust reageerima juulis toimunud riigipöördekatsele mõõdukalt ja proportsionaalselt; tuletab veel Türgi valitsusele meelde selle vastutust Euroopa Nõukogu liikmena tagada Euroopa inimõiguste konventsiooni järgimine;

4.  mõistab hukka asjaolu, et ebaõnnestunud riigipöördekatse järel on karmistatud meedia, kodanikuühiskonna ja poliitilise opositsiooni mahasurumise meetmeid; kutsub Türgi valitsust üles lõpetama terrorismivastast võitlust käsitlevate õigusaktide sageneva kasutamise ajakirjanike ja opositsiooni vastu;

5.  väljendab sügavat muret erakorralise seisukorra kasutamise pärast Türgi valitsuse vastu suunatud kriitika summutamise eesmärgil, sulgedes meediaväljaandeid ning vahistades ja vangistades ajakirjanikke; toetab kindlalt Twitteri kampaaniat #journalismisnotacrime ning on seisukohal, et vaba ja mitmekesine meedia tugevdab demokraatiat ja vabadusi nii Türgis kui ka mujal;

6.  kutsub Türgit üles austama usuvähemuste õigusi, et nad saaksid kasutada nende usu- või veendumusvabadust ning seonduvat sõna-, ühinemis- ja rahumeelse kogunemise vabadust;

7.  väljendab kahetsust rahuprotsessi lagunemise üle Türgi ametivõimude ja Kurdistani Töölispartei vahel ning soovitab tungivalt teha täiendavaid jõupingutusi, et jõuda rahumeelse lahenduseni pärast pikka aega kestnud lahkhelisid;

8.  väljendab heameelt Türgi tegevuse üle Süüria konflikti põhjustatud humanitaarkriisile reageerimisel ning lubab jätkuvalt toetada Türgi ametivõimusid ja Türgis tegutsevaid abiorganisatsioone;

9.  nõuab, et Türgi sõjaväejõud lõpetaksid Põhja-Süürias Islamiriigi/Daeshi terroriorganisatsiooni vastu võitlevate kurdi vägede ründamise;

10.  julgustab suhete arendamist ja parandamist Euroopa Liidu, selle liikmesriikide ja Türgi vahel paljudes ühist huvi pakkuvates valdkondades, sealhulgas kaubanduses, julgeolekuvaldkonnas ning inimestevahelistes kontaktides; nõuab tungivalt, et president Erdogan lõpetaks liiduvastase retoorika, lubaks ELi (valitud) ametnike visiite riiki ning hoiduks demokraatia ja õigusriigi nõrgestamisest Türgis;

11.  väljendab lootust, et kahe Tšehhi kodaniku Markéta Všelichová ja Miroslav Farkase üle, kelle Türgi ametivõimud vahistasid ning keda nad süüdistasid kurdide omakaitseüksuste toetamises Süürias, mõistetakse õiglast kohut vastavalt kõrgeimatele rahvusvahelistele standarditele ning et tagatakse nende põhiõigused; nõuab, et Tšehhi Vabariigi saatkonda ja ELi delegatsiooni Türgis hoitakse täielikult kursis selle juhtumiga seotud juurdluste ja õiguslike menetlustega;

12.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile.

(1)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0423.

(2)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2016)0133.

(3)

Vastuvõetud tekstid, P8_TA(2015)0014.

Õigusalane teave