Menettely : 2016/2993(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B8-1281/2016

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B8-1281/2016

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 24/11/2016 - 8.7
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2016)0450

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 261kWORD 69k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan mukaisesti


EU:n ja Turkin välisistä suhteista  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma EU:n ja Turkin välisistä suhteista  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat Turkkia koskevat päätöslauselmansa ja erityisesti 27. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman toimittajien tilanteesta Turkissa(1), 14. huhtikuuta 2016 antamansa päätöslauselman Turkkia koskevasta vuoden 2015 kertomuksesta(2) sekä 15. tammikuuta 2015 antamansa päätöslauselman ilmaisunvapaudesta Turkissa: toimittajien ja tiedotusvälineiden päälliköiden viimeaikaiset pidätykset ja tiedotusvälineiden järjestelmällinen painostus(3),

–  ottaa huomioon komission Turkkia koskevan vuoden 2016 kertomuksen,

–  ottaa huomioon aikaisemmat asiaa koskevat neuvoston päätelmät,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan Federica Mogherinin ja komission jäsenen Johannes Hahnin asiaa koskevat julkilausumat,

–  ottaa huomioon 9. syyskuuta 2016 käydyn EU:n ja Turkin välisen korkean tason poliittisen vuoropuhelun,

–  ottaa huomioon 12. syyskuuta 1963 tehdyn EU:n ja Turkin välisen assosiaatiosopimuksen,

–  ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 123 artiklan 2 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni, sen jäsenvaltiot ja Turkki ovat läheisiä kumppaneita lukuisilla eri aloilla; ottaa huomioon, että Turkki on ehdokasvaltio ja EU:n keskeinen kumppani; ottaa huomioon, että Turkki on ollut Euroopan neuvoston jäsen vuodesta 1950 ja Nato-maa vuodesta 1952;

B.  ottaa huomioon, että Turkissa tapahtui vallankaappausyritys 15. heinäkuuta 2016; toteaa, että vallankaappausyritys epäonnistui Turkin asevoimien ja turvallisuusjoukkojen sekä tavallisten kansalaisten tekemän vastarinnan ansiosta; toteaa, että kaikki valtavirtaan kuuluvat poliittiset puolueet tuomitsivat voimakkaasti tapahtumat; toteaa, että sadat ihmiset, myös lukuisat siviilit, menettivät henkensä;

C.  ottaa huomioon, että välittömästi sen jälkeen viranomaiset julistivat poikkeustilan, jota on jatkettu vielä kolmella kuukaudella 19. lokakuuta lähtien, mikä antaa hallitukselle laajat valtuudet hallita asetuksin;

D.  toteaa, että Turkki on jättänyt Euroopan ihmisoikeussopimusta koskevan virallisen poikkeusilmoituksen; toteaa, että sen 2 ja 3 artiklasta, 4 artiklan 1 kohdasta ja 7 artiklasta ei voida poiketa; ottaa huomioon Turkin hallituksen ilmoittaneen aikovansa poiketa myös kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 13 artiklan soveltamisesta;

E.  ottaa huomioon, että Turkin viranomaiset ovat vallankaappausyrityksen epäonnistuttua pidättäneet virasta, erottaneet tai pidättäneet yli 40 000 sotilasta, upseeria, poliisiviranomaista, tuomaria, syyttäjää, opettajaa, toimittajaa ja muiden ammattien harjoittajia;

F.  toteaa, että Turkki on maailman lehdistönvapautta vuonna 2016 mittaavan indeksin (World Press Freedom Index) mukaan sijalla 151; toteaa, että hallituksen vastatoimet epäonnistuneeseen vallankaappausyritykseen ovat johtaneet kymmenien toimittajien pidättämiseen ja lukuisten tiedotusvälineiden sulkemiseen;

G.  ottaa huomioon, että Turkin valtion ja PKK:n joukkojen väliset vihamielisyydet ovat lisääntyneet merkittävästi viime kuukausina, mikä on johtanut satojen sotilaiden ja siviilien kuolemaan; ottaa huomioon, että Turkin asevoimat osallistuvat yhä tiiviimmin Syyrian ja Irakin konflikteihin ja pyrkivät ensisijaisesti muun muassa ehkäisemään yhtenäisen kurdien hallitseman alueen muodostumisen Pohjois-Syyriaan; toteaa, että Turkin asevoimat pommittaa siksi tykistöllään ja ilmavoimillaan kurdien miliisejä Syyriassa, myös Isistä / Daeshia vastaan taistelevia miliisejä;

H.  ottaa huomioon, että Turkki tarjoaa turvapaikan noin kolmelle miljoonalle Syyrian sotaa paenneelle pakolaiselle; ottaa huomioon, että Turkki on merkittävä alueellinen valtakeskus ja Nato-liittolainen, kun kyse on pyrkimyksistä käsitellä Syyrian konfliktin seurauksia, kansainvälisestä taistelusta alueen jihaditerrorismia vastaan ja itäisen Välimeren alueen muuttoliikekriisin torjumisesta;

I.  ottaa huomioon EU:n tehneen Turkin kanssa sopimuksen pakolais- ja muuttovirtojen hallitsemisesta; katsoo, että tällä kaikkea muuta kuin täydellisellä sopimuksella on voitu vähentää huomattavasti hallitsemattomia EU:hun suuntautuvia muuttovirtoja; toteaa, että maahanmuuttajien ja pakolaisten ”yksi yhdestä” -vaihtojärjestelmä on hitaan alun jälkeen alkanut toimia hyvin;

J.  toteaa, että oikeusvaltion periaatteet ja perusoikeudet ovat keskeisiä demokraattisia arvoja ja että Turkki on virallisesti sitoutunut näihin arvoihin EU-jäsenyyshakemuksensa sekä Euroopan neuvoston jäsenyytensä myötä;

K.  ottaa huomioon presidentti Recep Tayyip Erdoğanin vihjanneen mahdollisuudesta järjestää kansanäänestys Turkin liittymisneuvotteluista EU:n kanssa; toteaa presidentti Erdoğanin antaneen myös ymmärtää, että Turkki voi palauttaa kuolemanrangaistuksen;

1.  pitää hyvin valitettavana, että Turkissa on terroristi-iskujen seurauksena menetetty ihmishenkiä, ja lupaa tukea edelleen maan taistelua terrorismia vastaan;

2.  tukee Turkin kansan tahtoa sen pyrkiessä pitämään yllä demokraattisia rakenteita ja vapauksia ja vastustamaan niitä uhkaavia voimia;

3.  tuomitsee Turkin demokraattisesti valittua hallitusta vastaan tehdyn vallankaappausyrityksen tekijät ja tunnustaa Turkin hallituksen oikeuden ja vastuun vastata vallankaappausyritykseen, myös julistamalla maahan hätätilan; korostaa, että viranomaisten olisi Turkin kansainvälisten sitoumusten mukaisesti pidettävä kiinni mahdollisimman korkeista normeista, kun on kyse perusoikeuksien kunnioittamisesta ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisesta; korostaa, että Turkissa on otettava käyttöön mekanismeja, joilla varmistetaan suojatoimet väärinkäytöksiä vastaan ja säilytetään vallanjako ja oikeusvaltio; kannustaa Turkin hallitusta vastaamaan heinäkuun vallankaappausyritykseen maltillisin ja oikeasuhteisin toimin; muistuttaa lisäksi Turkin hallitusta sen vastuusta Euroopan neuvoston jäsenenä pysyttää Euroopan ihmisoikeussopimus voimassa;

4.  tuomitsee epäonnistuneen vallankaappausyrityksen jälkeen tiedotusvälineitä, kansalaisyhteiskuntaa ja poliittista oppositiota vastaan kohdistetut entistä rajummat toimet; kehottaa Turkin hallitusta lopettamaan terrorismin vastaisen lainsäädännön lisääntyvän käytön toimittajia ja oppositiota vastaan;

5.  pitää hyvin huolestuttavana hätätilan käyttämistä Turkin hallitusta vastaan kohdistetun arvostelun tukahduttamiseen sulkemalla tiedotusvälineitä sekä pidättämällä ja vangitsemalla toimittajia; tukee voimakkaasti #journalismisnotacrime-Twitter-kampanjaa ja uskoo, että vapaat ja moniarvoiset tiedotusvälineet vahvistavat demokratiaa ja vapauksia niin Turkissa kuin muuallakin;

6.  kehottaa Turkkia kunnioittamaan uskonnollisten vähemmistöjen oikeutta uskonnon- ja vakaumuksenvapauteen ja siihen liittyvään sananvapauteen ja yhdistymisvapauteen sekä oikeutta rauhanomaiseen kokoontumiseen;

7.  pitää valitettavana Turkin viranomaisten ja Kurdistanin työväenpuolueen (PKK) välisen rauhanprosessin kaatumista ja kannustaa voimakkaasti osapuolia ponnistelemaan entistä lujemmin rauhanomaisen ratkaisun löytämiseksi pitkään jatkuneisiin erimielisyyksiin;

8.  suhtautuu myönteisesti Turkin panokseen Syyrian konfliktista johtuvaan humanitaariseen kriisiin vastaamisessa ja lupaa jatkavansa tukeaan Turkin viranomaisille ja Turkissa toimiville avustusjärjestöille;

9.  kehottaa Turkin asevoimia lopettamaan toimiensa kohdentamisen Isis/Daesh-terroristijärjestön vastaiseen taisteluun Pohjois-Syyriassa osallistuvia kurdijoukkoja vastaan;

10.  kannustaa kehittämään ja parantamaan Euroopan unionin, sen jäsenvaltioiden ja Turkin välisiä suhteita lukuisilla aloilla, joilla niillä on yhteisiä etuja, kuten kauppa, turvallisuus ja kansojen välinen yhteydenpito; kehottaakin presidentti Erdoğania lopettamaan unionin vastaisen retoriikkansa, sallimaan unionin (valittujen) viranomaisten vierailut maassa sekä pidättäytymään Turkin demokratian ja oikeusvaltion heikentämisestä entisestään;

11.  esittää toiveen, että Tšekin kansalaiset Markéta Všelichová ja Miroslav Farkas, jotka on pidätetty ja joita Turkin viranomaiset syyttävät kurdien YPG-ryhmän tukemisesta Syyriassa, saavat korkeimpien kansainvälisten normien mukaisen oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin, ja että heidän perusoikeutensa taataan; pyytää pitämään Tšekin tasavallan Turkin-suurlähetystön ja EU:n edustuston Turkissa täysin ajan tasalla tätä tapausta koskevien tutkimusten ja oikeudellisten menettelyiden edistymisestä;

12.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Turkin tasavallan hallitukselle ja parlamentille.

(1)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.

(2)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0133.

(3)

Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2015)0014.

Oikeudellinen huomautus