Förfarande : 2016/2993(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B8-1281/2016

Ingivna texter :

B8-1281/2016

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0450

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 260kWORD 69k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.715v01-00
 
B8-1281/2016

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 123.2 i arbetsordningen


om förbindelserna mellan EU och Turkiet  (2016/2993(RSP))


Charles Tannock, Angel Dzhambazki, Ruža Tomašić, Jan Zahradil för ECR-gruppen

Europaparlamentets resolution om förbindelserna mellan EU och Turkiet  (2016/2993(RSP))  
B8-1281/2016

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av sina tidigare resolutioner, särskilt resolutionen av den 27 oktober 2016 om situationen för journalister i Turkiet(1), resolutionen av den 14 april 2016 om 2015 års framstegsrapport om Turkiet(2), och resolutionen av den 15 januari 2015 Yttrandefrihet i Turkiet: Den senaste tidens gripanden av journalister och mediechefer samt systematiska påtryckningar på medierna(3),

–  med beaktande av kommissionens rapport 2016 om Turkiet,

–  med beaktande av rådets tidigare relevanta slutsatser,

–  med beaktande av relevanta uttalanden av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik Federica Mogherini och kommissionsledamot Johannes Hahn,

–  med beaktande av EU:s och Turkiets politiska högnivådialog av den 9 september 2016,

–  med beaktande av associeringsavtalet mellan EU och Turkiet av den 12 september 1963,

–  med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter,

–  med beaktande av artikel 123.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Europeiska unionen, dess medlemsstater och Turkiet är nära partner på en rad olika områden. Turkiet är ett kandidatland och en viktig partner till EU. Turkiet har varit medlem i Europarådet sedan 1950 och medlem av Nato sedan 1952.

B.  Den 15 juli 2016 gjordes ett försök till statskupp i Turkiet. Försöket till statskupp misslyckades efter motstånd från Turkiets militär och säkerhetsstyrkor liksom från vanliga medborgare. Alla centrala politiska partier fördömde skarpt dessa händelser. Hundratals personer, däribland många civila, förlorade sina liv.

C.  Omedelbart efter detta införde myndigheterna ett undantagstillstånd, som förlängdes med ytterligare tre månader från och med den 19 oktober och ger den verkställande makten långtgående befogenheter att styra med hjälp av dekret.

D.  Turkiet har formellt anmält ett undantag från Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna. Inga undantag kan göras från artiklarna 2, 3, 4.1 och 7 i konventionen. Den turkiska regeringen har också angivit att den kommer att göra undantag från 13 artiklar i den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter (ICCPR).

E.  Sedan den misslyckade statskuppen har turkiska myndigheter avstängt, avskedat och fängslat mer än 40 000 soldater, officerare, poliser, domare, åklagare, lärare, journalister och andra.

F.  Turkiet innehar plats 151 i det internationella pressfrihetsindexet World Press Freedom Index. Regeringens reaktion på den misslyckade kuppen har inneburit att dussintals journalister gripits och att många medieföretag stängts.

G.  Fientligheterna mellan den turkiska staten och PKK-styrkor har ökat betydligt under de senaste månaderna och har lett till många hundra döda inom militär och civilbefolkning. Den turkiska militären blir allt mer inblandad i konflikterna i Syrien och Irak, och ett av dess främsta mål är att förhindra en kurdiskkontrollerad region i norra Syrien på andra sidan av gränsen. I detta syfte beskjuts och bombarderas kurdisk milis i Syrien, inbegripet sådan som bekämpar IS.

H.  Turkiet har tagit emot cirka tre miljoner människor som har flytt kriget i Syrien. Turkiet är en viktig regional makt och en Nato-allierad för att hantera konsekvenserna av konflikten i Syrien, i den internationella kampen mot jihadistisk terrorism i regionen och för att bemästra migrationskrisen i östra Medelhavsområdet.

I.  EU har ingått en överenskommelse med Turkiet i frågan om att hantera flykting- och migrationsströmmar. Denna överenskommelse är visserligen långt ifrån perfekt men den har i betydande grad minskat de okontrollerade migrationsflödena till EU. Efter en trög start har ett-mot-ett-utbytet av migranter och flyktingar nu börjat fungera.

J.  Respekten för rättsstatsprincipen och de grundläggande rättigheterna är centrala demokratiska värden, vilka Turkiet formellt har förbundit sig till genom sin ansökan om EU-medlemskap och genom sitt medlemskap i Europarådet.

K.  President Recep Tayyip Erdogan har antytt möjligheten att hålla nationell folkomröstning om Turkiets förhandlingar om EU-anslutning. President Erdogan har också antytt att Turkiet kan komma att återinföra dödsstraffet.

1.  Europaparlamentet beklagar djupt de liv som gått förlorade genom terroristattackerna i Turkiet och utlovar sitt fortsatta stöd till landets kamp mot terrorism.

2.  Europaparlamentet stöder det turkiska folket i dess strävan att upprätthålla demokratiska strukturer och friheter och i dess motstånd mot de krafter som hotar dessa.

3.  Europaparlamentet fördömer förövarna till kuppförsöket mot Turkiets demokratiskt valda regering och erkänner den turkiska regeringens rätt och ansvar att reagera mot kuppförsöket, bland annat genom att införa undantagstillstånd. Parlamentet betonar att myndigheterna bör iaktta högsta möjliga standarder för respekten av grundläggande rättigheter och rättsstatsprincipen, i överensstämmelse med Turkiets internationella åtaganden. Parlamentet understryker att Turkiet behöver införa mekanismer för att säkerställa skydd mot missbruk och upprätthålla maktfördelningen och rättsstatsprincipen. Den turkiska regeringen uppmanas att hålla sina reaktioner mot julikuppen rimliga och proportionerliga. Parlamentet påminner också den turkiska regeringen om dess ansvar, såsom medlem av Europarådet, att respektera Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna.

4.  Europaparlamentet fördömer de intensifierade tillslagen mot medierna, civilsamhället och den politiska oppositionen efter det misslyckade kuppförsöket. Den turkiska regeringen uppmanas att stoppa den ökade användningen av antiterrorlagstiftning mot journalister och opposition.

5.  Europaparlamentet utrycker djup oro över att undantagstillståndet används för att kväsa kritik mot den turkiska regeringen genom att stänga medieföretag och gripa och fängsla journalister. Parlamentet stöder helhjärtat kampanjen #journalismisnotacrime och anser att fria och pluralistiska medier stärker demokratin och friheten i Turkiet på samma sätt som på andra ställen.

6.  Europaparlamentet uppmanar Turkiet att respektera de religiösa minoriteternas rättigheter att utöva sin religions- och trosfrihet och den därmed förknippade yttrande- och föreningsfriheten samt rätten att hålla fredliga sammankomster.

7.  Europaparlamentet beklagar sammanbrottet i fredsprocessen mellan de turkiska myndigheterna och Kurdistans arbetarparti (PKK) och uppmuntrar helhjärtat till förnyade ansträngningar att finna en fredlig lösning på de långvariga motsättningarna.

8.  Europaparlamentet välkomnar den roll som Turkiet spelat som svar på den humanitära krisen till följd av konflikten i Syrien och utlovar fortsatt stöd till turkiska myndigheter och hjälporganisationer i Turkiet.

9.  Europaparlamentet begär ett stopp för de turkiska militära styrkornas riktade insatser mot kurdiska styrkor i norra Syrien som bekämpar terroristorganisationen IS.

10.  Europaparlamentet uppmuntrar till utvecklade och förbättrade förbindelser mellan Europeiska unionen, dess medlemsstater och Turkiet på en rad olika områden av gemensamt intresse, bland annat handel, säkerhet och direkta personkontakter. Parlamentet uppmanar därför president Erdogan att upphöra med sin anti-EU-retorik, att tillåta besök av (valda) EU-företrädare och att avstå från att ytterligare undergräva demokratin och rättsstatsprincipen i Turkiet.

11.  Europaparlamentet uttrycker sin förhoppning att två tjeckiska medborgare, Markéta Všelichová och Miroslav Farkas, som har gripits av turkiska myndigheter och anklagats för att stödja den kurdiska YPG-gruppen i Syrien, ska ges en rättvis rättegång i enlighet med högsta internationella standarder och att deras grundläggande rättigheter ska garanteras. Parlamentet begär att Tjeckiens ambassad och EU-delegationen i Turkiet ska hållas fullt informerade om undersökningarna och de rättsliga förfarandena i detta fall.

12.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament samt regeringen och parlamentet i republiken Turkiet.

(1)

Antagna texter, P8_TA(2016)0423.

(2)

Antagna texter, P8_TA(2016)0133.

(3)

Antagna texter, P8_TA(2015)0014.

Rättsligt meddelande