Процедура : 2016/2993(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B8-1283/2016

Внесени текстове :

B8-1283/2016

Разисквания :

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0450

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 481kWORD 68k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B8-1276/2016
22.11.2016
PE593.717v01-00
 
B8-1283/2016

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 123, параграф 2 от Правилника за дейността


относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))


Джани Питела, Кати Пири, Кнут Флекенщайн, Никос Андрулакис, Зигмантас Балчитис, Брандо Бенифей, Хосе Бланко Лопес, Вилия Блинкевичуте, Никола Капуто, Никола Данти, Изабела Де Монте, Жан-Пол Дьонано, Дору-Клаудиан Фрунзулика, Лидия Йоанна Герингер де Оденберг, Силви Гийом, Лиса Яконсари, Агнес Йонгериус, Ева Кайли, Миапетра Кумпула-Натри, Сесил Кашету Киенге, Марю Лауристин, Кристина Либацка, Костас Мавридес, Алесия Мария Моска, Деметрис Пападакис, Емилиян Павел, Пина Пичерно, Мирослав Похе, Габриеле Пройс, Моника Смолкова, Тибор Сани, Паул Танг, Марк Тарабела, Елена Валенсиано от името на групата S&D

Резолюция на Европейския парламент относно отношенията между ЕС и Турция (2016/2993(RSP))  
B8-1283/2016

Европейският парламент,

–  като взе предвид своите предишни резолюции, и по-специално от 27 октомври 2016 г. относно положението на журналистите в Турция(1) и от 14 април 2016 г. относно доклада за Турция за 2015 г.(2),

–  като взе предвид Рамката на ЕС за преговори с Турция от 3 октомври 2005 г.,

–  като взе предвид годишния доклад за напредъка на Турция за 2016 г., публикуван от Комисията на 9 ноември 2016 г. (SWD(2016)0366),

–  като взе предвид заключенията на Съвета относно Турция от 18 юли 2016 г.,

–  като взе предвид Регламент (ЕС) № 231/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2014 г. за създаване на Инструмент за предприсъединителна помощ (ИПП II)(3),

–  като взе предвид правото на изразяване на мнение, предвидено в Европейската конвенция за правата на човека (ЕКПЧ) и в Международния пакт за граждански и политически права (МПГПП), по които Турция е страна,

–  като взе предвид член 123, параграф 2 от своя правилник,

A.  като има предвид, че Европейският съюз и Европейският парламент категорично осъдиха неуспешния опит за военен преврат в Турция и признаха законната отговорност на турските органи за подвеждане под съдебна отговорност на лицата, отговорни за този опит и взели участие в него;

Б.  като има предвид, че Турция е държава кандидатка за членство в Европейския съюз; като има предвид, че използването на репресивни мерки от страна на турското правителство в условията на извънредно положение е непропорционално и нарушава основните права и свободи, защитени от турската конституция, демократичните ценности, на които се основава Европейският съюз, и противоречи на Международния пакт за граждански и политически права; като има предвид, че след опита за преврат органите са арестували 10 членове на турското Велико народно събрание и около 150 журналисти – най-големият брой подобни арести по света; като има предвид, че 2 386 съдии и прокурори, както и 40 000 други лица са задържани, от които над 31 000 продължават да бъдат под арест; като има предвид, че 129 000 държавни служители или са все още временно отстранени от длъжност (66 000), или са уволнени (63 000), като срещу повечето от тях до момента няма повдигнати обвинения;

В.  като има предвид, че президентът Ердоган и турското правителство многократно са се изказвали за връщане на смъртното наказание; като има предвид, че Съветът припомни в заключенията си от 18 юли 2016 г. относно Турция, че недвусмисленото отхвърляне на смъртното наказание е съществен елемент от достиженията на правото на Съюза;

Г.  като има предвид, че е налице сериозна загриженост във връзка с условията, в които са държани задържаните под стража и арестуваните лица след преврата, като има твърдения за мъчения и малтретиране, мащабните уволнения на държавни служители, които все още очакват справедлив съдебен процес, както и изключително строгите ограничения, налагани върху свободата на изразяване на мнение и по отношение на пресата и медиите в Турция, в резултат на което почти не са останали независими медии;

Д.  като има предвид, че параграф 5 от преговорната рамка за преговорите за присъединяване с Турция предвижда, че Комисията, „в случай на тежко и постоянно нарушаване на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека, основните свободи и принципите на правовата държава, ще препоръча преустановяване на преговорите и да предложи условията за тяхното възобновяване“; като има предвид, че Турция вече не отговаря в достатъчна степен на критериите от Копенхаген, тъй като не зачита ценностите, посочени в член 2 от Договора за Европейския съюз; като има предвид, че временното прекратяване на преговорите би означавало, че настоящите преговори са замразени, че не се отварят нови глави и не са предприемат нови инициативи във връзка с присъединяването на Турция към ЕС;

1.  категорично осъжда несъразмерните репресивни мерки, прилагани в Турция след неуспешния опит за военен преврат през юли; призовава Комисията и държавите членки да пристъпят към временно замразяване на текущите преговори за присъединяване, докато турското правителство не започне отново да зачита принципите на правовата държава и правата на човека; потвърждава обаче ангажимента си да запази връзката на Турция с ЕС и изразява убеждение, че мястото на една демократична Турция е в ЕС; потвърждава отново ангажимента на ЕС за положително и стратегическо сътрудничество с Турция;

2.  поема ангажимент да преразгледа своята позиция относно временното замразяване на преговорите за присъединяване, когато извънредното положение в Турция бъде отменено;

3.  отново заявява, че възстановяването на смъртното наказание от страна на турското правителство би довело до официално преустановяване на процеса на присъединяване;

4.  подчертава, че работата по либерализирането на визовия режим ще бъде предприета едва след като Турция адекватно изпълни всички условия, определени в графика за либерализиране на визовия режим;

5.  призовава Комисията да проучи последиците от спирането на финансирането, предоставяно на Турция в рамките на Инструмента за предприсъединителна помощ (ИПП II), като вземе предвид въздействието на подобно решение върху гражданското общество в страната; призовава Комисията да разгледа задълбочено последните събития в Турция в доклада за междинния преглед на Инструмента за предприсъединителна помощ, предвиден за 2017 г.;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителството и парламента на Турция, на правителствата и парламентите на държавите членки и на Европейската служба за външна дейност.

(1)

Приети текстове, P8_TA(2016)0423.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2016)0133.

(3)

ОВ L 77, 15.3.2014 г., стр. 11.

Правна информация